Press ESC to close

Resztki

Wszyst­kie wpisy nie­miesz­czące się w ramach pozo­sta­łych kate­go­rii.

Kwantowo 2019

Serię rocznych pod­su­mo­wań, jak zwykle zwieńczę raportem z dzia­łal­no­ści samego bloga. Oto jakie sukcesy i porażki odno­to­wało Kwantowo w ciągu…

Naukowe “naj” 2019

Jak co roku o tej porze, na Kwantowo nie może zabrak­nąć skró­to­wego i subiek­tyw­nego pod­su­mo­wa­nia mija­ją­cych dwunastu miesięcy. Sprawdźmy, jaki był 2019 rok…