Podejmij wyzwanie “Naukowego wisielca”

Mam dla Was gierkę. Zasady są proste, ale stawka olbrzymia. Jeśli wykażecie się wiedzą, możecie uchronić kota Schrödingera przed trafieniem do kwantowego limbo.

Jak dosko­nale wiecie, od jakiegoś czasu dzielę swój czas między dalszym pisaniem o fizyce i zdo­by­wa­niem nowych kwa­li­fi­ka­cji. Kolejnym punktem na mojej liście było roz­po­czę­cie nauki Java­Script, co też uczy­ni­łem, a w ramach praktyki popeł­ni­łem małą gierkę. Jest to wariacja znanego i lubia­nego “Wisielca”. Podobnie jak w ory­gi­nale, zadaniem gracza pozo­staje odgad­nię­cie zakry­tego słowa, poprzez wska­za­nie wła­ści­wych liter. Różnica polega na tym, że w tym wisielcu hasła mają cha­rak­ter naukowy, a ofiarą błędnych odpo­wie­dzi nie będzie człowiek z pętlą na szyi, lecz nie­szczę­sny kot wsadzony do pudła wraz z mecha­ni­zmem uwal­nia­ją­cym truciznę w razie rozpadu atomu.

Na razie w bazie znajduje się trzysta haseł, z zakresu fizyki, astro­no­mii, mate­ma­tyki, chemii i biologii (rzecz jasna z nad­re­pre­zen­ta­cją tych pierw­szych). Dla uroz­ma­ice­nia, gra zapisuje punkty za każde odsło­nięte hasło z rzędu, zerowane przy pomyłce. W związku z tym, ciekawy jestem ewen­tu­al­nych rekordów. Jako intro możecie potrak­to­wać poniższą, kli­ma­tyczną animację. ^^

Total
47
Shares