Mam dla Was gierkę. Zasady są proste, ale stawka olbrzymia. Jeśli wykażecie się wiedzą, możecie uchronić kota Schrödingera przed trafieniem do kwantowego limbo.

Jak dosko­nale wiecie, od jakiegoś czasu dzielę swój czas między dalszym pisaniem o fizyce i zdo­by­wa­niem nowych kwa­li­fi­ka­cji. Kolejnym punktem na mojej liście było roz­po­czę­cie nauki Java­Script, co też uczy­ni­łem, a w ramach praktyki popeł­ni­łem małą gierkę. Jest to wariacja znanego i lubia­nego “Wisielca”. Podobnie jak w ory­gi­nale, zadaniem gracza pozo­staje odgad­nię­cie zakry­tego słowa, poprzez wska­za­nie wła­ści­wych liter. Różnica polega na tym, że w tym wisielcu hasła mają cha­rak­ter naukowy, a ofiarą błędnych odpo­wie­dzi nie będzie człowiek z pętlą na szyi, lecz nie­szczę­sny kot wsadzony do pudła wraz z mecha­ni­zmem uwal­nia­ją­cym truciznę w razie rozpadu atomu.

Na razie w bazie znajduje się trzysta haseł, z zakresu fizyki, astro­no­mii, mate­ma­tyki, chemii i biologii (rzecz jasna z nad­re­pre­zen­ta­cją tych pierw­szych). Dla uroz­ma­ice­nia, gra zapisuje punkty za każde odsło­nięte hasło z rzędu, zerowane przy pomyłce. W związku z tym, ciekawy jestem ewen­tu­al­nych rekordów. Jako intro możecie potrak­to­wać poniższą, kli­ma­tyczną animację. ^^

 • artiil

  Ale że fer­ro­ma­gne­tyzm to chemia…?

  • artiil
   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Jest mnóstwo pojęć na granicy chemii i fizyki lub chemii i biologii. I o ile rozumiem wąt­pli­wość doty­czącą fer­ro­ma­gne­ty­zmu, o tyle, o co chodzi Ci z nie­lo­kal­no­ścią, nie wiem.

   • artiil

    Sugeruję uważne prze­li­te­ro­wa­nie hasła z obrazka. 😛

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Aaa, no rze­czy­wi­ście. Część haseł wpi­sy­wa­łem z palca, a program nie pod­kre­śla błędów języ­ko­wych :P. Poprawie przy naj­bliż­szej aktu­ali­za­cji.

 • Drangir

  Po 2 odgad­nię­tym haśle gra nie pokazuje mi następ­nego pytania :/

 • pwgdrk

  Uff, fajne, ale po dwu­dzie­stym odgad­nię­tym haśle mi się znudziło. A w mię­dzy­cza­sie jedno hasło się powtó­rzyło — może warto by zapa­mię­ty­wać w cia­stecz­kach, co już było, żeby unikać powtó­rzeń.

  • aldeb

   Też to miałem, 3 i 4 pytanie z rzędu miałem takie samo 😉 Warto to jakoś poprawić

 • KG

  Trochę za mały odstęp miedzy wyrazami.

 • Mikołaj Kar­kow­ski

  To jakiś żart

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Co takiego Mikołaju?

   • Mikołaj Kar­kow­ski

    Ogólnie kiedy Pan to będzie czystał zostanie mi tylko ta seria o strunach także czekam na więcej.

 • Antoni Sk

  Czyżby Pan się uczył z kursu na kanale Pasja Infor­ma­tyki?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Korzy­stam z kilku źródeł, kanały Pasja Infor­ma­tyki oraz Samuraj Pro­gra­mo­wa­nia również mam na oku i sobie je cenię. 🙂

 • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  Ojejej, jak chciałeś sobie poche­ato­wać to mogłem Ci nawet tutaj wkleić odpo­wie­dzi. ;>

 • Damian Cedrow­ski

  Po 55 hasłach zała­do­wał się tylko czarny ekran.. game over ;(

  Ale żeby nie było — doceniam 😉

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Jeśli nie było skuchy to wynik i tak powinien być zapisany.

 • Ano­ni­mowy
 • Szymon Bała

  Przydało by się jeszcze krótkie wyja­śnie­nie hasła, już po roz­wią­za­niu, bądź nie, łami­główki. Większa ilość moż­li­wych śmierci kotka tez była by fajna.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Kot nie umiera, tzn. tego nie wiemy czy umiera. :>

 • Prze­my­sław Bezat

  Zna­la­złem buga 🙂
  https://i.imgur.com/U4JVJ6w.png

 • Krzysz­tof Drabik

  Niestety zwiecha po ósmym haśle. A swoją drogą czy ktoś grał może w grę “Schrödinger’s Cat And The Raiders Of The Lost Quark”? (Steam)

 • Jerzy Edmund Sobczak

  Zostałem zmuszony do gry o życie.. Nie o własne, ale lubię koty. Po raz kolejny, któryś tam raz, ryzy­ko­wa­łem dla zwie­rzątka Schro­din­gera, choć wiem, że znajduje się w zawie­sze­niu super­po­zy­cji.
  Nie jestem jakimś tam naukow­cem tylko bardzo dobrym poetą. Powin­ni­ście cenić takich, którzy prze­cho­dzą przez Wasze testy, bo to oznacza umysł szeroko otwarty.