Browsing Category

Racjonalne gadanie

82 posts

Jako, że Kwantowo to przede wszyst­kim blog, nadal posiada osobisty cha­rak­ter i można na nim znaleźć również artykuły i felie­otny zawie­ra­jące bardziej subiek­tywne prze­my­śle­nia autora. Teksty te mogą przy­bie­rać róż­no­rodną formę, jednak łączy je wspólny wątek jednej z naj­bliż­szych mi idei, czyli racjo­na­li­zmu. Dlatego też w “Racjo­nal­nym gadaniu” staram się opisywać nasze codzienne doświad­cze­nia, problemy spo­łeczne, ludzkie zacho­wa­nia – z możliwie racjo­nal­nej perspektywy.

W pod­ka­te­go­rii “Głupota na nie­dzielę” znaj­dziesz z kolei również mniej formalne artykuły, będące komen­ta­rzami (czasem zło­śli­wymi) wobec różnych zjawisk i wypo­wie­dzi, które prze­kro­czyły pewien próg irra­cjo­na­li­zmu. Jeśli należysz do osób wyjąt­kowo wraż­li­wych, omiń je.