Misja bloga

Współ­cze­sny Polak nie posiada wiedzy na temat ota­cza­ją­cej go fizycz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Pisałem już o tym i będę to powta­rzał do znu­dze­nia. Postu­laty ogólnej teorii względ­no­ści brzmią dla wielu jak motyw z kiczo­wa­tego science-fiction, Ziemię uważamy za cał­ko­wi­cie bez­pieczny i stwo­rzony dla naszej wygody pępek wszech­świata, nato­miast mecha­nika kwantowa pre­ten­duje do miana bzdurnej fantazji mającej więcej wspól­nego z misty­cy­zmem niż nauką.

czarnobialy kot 150Misją Kwantowo.pl – mojego bloga i hobby – jest walka z powyżej opisanym stanem rzeczy, krze­pie­nie racjo­na­li­zmu i wska­zy­wa­nie na piękno wszech­świata samego w sobie. Chociaż sam zajmuję się fizyką tylko ama­tor­sko, jako stale dokształ­ca­jący się fascynat, chciał­bym móc dołożyć małą cegiełkę do monu­men­tal­nego dzieła, za jakie uważam popu­la­ry­za­cję nauki. Swoje teksty i wszyst­kie inne dzieła dedykuję podobnym sobie osobom, odczu­wa­ją­cym satys­fak­cję podczas pozna­wa­nia mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych ota­cza­jącą nas rze­czy­wi­sto­ścią.

Współpraca

Nie owijając w bawełnę: Kwantowo.pl pozo­staje małym i nie­spe­cjal­nie atrak­cyj­nym dla prze­cięt­nego rekla­mo­dawcy polet­kiem, w porów­na­niu do wielkich blogów life­sty­lo­wych czy modowych. Jed­no­cze­śnie Kwantowo może okazać się bardzo war­to­ścio­wym part­ne­rem dla każdej marki zwią­za­nej z ambit­niej­szymi dzie­dzi­nami, zwłasz­cza z nauką i edukacją. Gwa­ran­tuję, że w tych kate­go­riach, wielu lepszych miejsc w polskiej sieci nie znaj­dzie­cie. Od razu jednak zazna­czam, że nie inte­re­suje mnie współ­praca bar­te­rowa.

Blog współ­pra­co­wał z takimi markami jak inter­ne­towe show Matura to Bzdura, tele­wi­zja National Geo­gra­phic Channel oraz wydaw­nic­twa książ­kowe Pró­szyń­ski i S-ka, Znak, Mar­gi­nesy i PWN.

Statystyki

[ecko_fullpage_image]Statystyki Kwantowo.pl[/ecko_fullpage_image]

Kontakt

Jeśli jesteś czy­tel­ni­kiem, to naj­le­piej abyś się kon­tak­to­wał poprzez dodanie komen­ta­rza pod którymś z wpisów. Wszyst­kim pozo­sta­łym polecam e-mail: adamczyk@kwantowo.pl, tudzież kontakt przez facebook. Rzecz jasna staram się czytać wszyst­kie maile, ale z braku czasu może mi się zdarzyć prze­mil­czeć nie­istotne lub bardzo nie­kon­kretne wia­do­mo­ści.

×