Browsing Category

Ogórkowe pytania

21 posts

W jednej z ankiet jaką prze­pro­wa­dzi­łem wśród czy­tel­ni­ków bloga, ponad połowa z nich przy­znała, że chcia­łaby zobaczyć treści o mniej­szym “progu wejścia”. Odpo­wie­dzią na to zapo­trze­bo­wa­nie mają być “Ogórkowe pytania”, czyli spe­cjalny format arty­ku­łów, w których zajmiemy się fizyką od postaw. Postaram się opisywać ele­men­tarne zagad­nie­nia fizyczne w sposób naj­przy­stęp­niej­szy z możliwych. 

Więk­szość tekstów z tego działu przy­biera nie­ko­niecz­nie poważną formułę dialogu z “ogórkiem” – umownym, cie­kaw­skim laikiem.