Czytając o kosmologii i dumając nad procesem ekspansji wszechświata, prędzej czy później dochodzimy do pewnego wniosku budzącego uzasadnione wątpliwości. Czy galaktyki mogą oddalać się od siebie z prędkością większą od prędkości światła? A jeśli tak, to czy nie narusza to podstawowych zasad fizyki?

Krótko. Zgodnie ze stan­dar­do­wym modelem roz­sze­rza­nia się wszech­świata, im dalej położone są od siebie galak­tyki, tym szybciej się oddalają – więc rze­czy­wi­ście, przy odpo­wied­nio wielkiej odle­gło­ści wzajemna ucieczka może prze­kro­czyć prędkość 300 tys. km/s. Nie łamie to jednak reguł zawar­tych w szcze­gól­nej teorii względ­no­ści, bowiem eks­pan­sja wynika nie tyle z poru­sza­nia się obiektów, co z puch­nię­cia samej prze­strzeni pomiędzy nimi.

Ciut dłużej. Jeżeli czytałeś jaką­kol­wiek książkę lub choćby artykuł podej­mu­jący wątek wiel­kiego wybuchu, praw­do­po­dob­nie przeszło Ci przez myśl tytułowe pytanie. Jednak na wszelki wypadek zróbmy krok wstecz i przy­po­mnijmy sobie źródło tej wąt­pli­wo­ści. W tym celu musimy sięgnąć do podstaw, czyli prze­ło­mo­wych obser­wa­cji Edwina Hubble’a i pły­ną­cych zeń, równie donio­słych wniosków. Nie­do­szły prawnik, ana­li­zu­jąc światło docie­ra­jące do Ziemi z wielu galaktyk, dostrzegł rzecz nie­zwy­kłą. O ile sto­sun­kowo bliska nam galak­tyka Andro­medy wyka­zy­wała prze­su­nię­cie ku fio­le­towi, o tyle wszyst­kie dalsze obiekty migały do nas wdzięcz­nie światłem prze­su­nię­tym ku czer­wieni. Dla astro­noma była to znacząca infor­ma­cja suge­ru­jąca, iż zde­cy­do­wana więk­szość galaktyk zdaje się od nas… uciekać. Co więcej, Hubble zauważył jasną kore­la­cję między odle­gło­ścią źródła światła, a jego prze­su­nię­ciem ku czer­wieni. Innymi słowy, bardzo oddalony obiekt musiał cechować się większą pręd­ko­ścią ucieczki od obiektu bliż­szego. Kon­klu­zję tę, noszącą obecnie miano prawa Hubble’a, Ame­ry­ka­nin ogłosił w 1929 roku, kom­plet­nie prze­me­blo­wu­jąc kra­jo­braz fizyki i astro­no­mii.

Nie ziewaj, już dopły­wamy do brzegu. Prawo Hubble’a uza­leż­niło prędkość odda­la­nia galaktyk od dzie­lą­cego ich dystansu, co szybko nasunęło uczonym pomysł wiel­kiego wybuchu i – trwa­ją­cej do chwili obecnej – eks­pan­sji całego wszech­świata. W miejscu nudnego modelu sta­cjo­nar­nego, pojawił się obraz prze­strzeni pęcz­nie­ją­cej niczym powierzch­nia nadmu­chi­wa­nego balonu (z tą drobną różnicą, że prze­strzeń jest trój­wy­mia­rowa). Zgodnie z obecną wiedzą, wszech­świat rozrasta się z pręd­ko­ścią około 70 km/s na mega­par­sek, tj. na każde 3,26 miliona lat świetl­nych (uczulam jednak, że co kilka lat obser­wa­cje dopre­cy­zo­wują tę wartość, co przy dużych odle­gło­ściach robi sporą różnicę). Oznacza to tyle, że punkty, które dzieli dystans miliona lat świetl­nych powinny odsuwać się od siebie z pręd­ko­ścią około 20 km/s, a te oddalone o 100 milionów lat świetl­nych, uciekają z pręd­ko­ścią ponad 2 tys. km/s. 

Prędkość rozszerzania się wszechświata

I tu docie­ramy do dania głównego. Co z galak­ty­kami, które dzieli odle­głość około 4300 Mpc, czy jak kto woli 13,8 miliarda lat świetl­nych? Czy w tym przy­padku wzajemna ucieczka osiąga granicę pręd­ko­ści 300 tys. km/s i osta­tecz­nie nawet ją prze­kra­cza?

W ramach szcze­gól­nej teorii względ­no­ści Albert Einstein zawarł postulat, zgodnie z którym żadne ciało obda­rzone masą nie może dorównać pręd­ko­ści światła w próżni. Choć­by­śmy użyli całej energii wszech­świata, nawet poje­dyn­cza cząstka nigdy nie uzyska takiego wyniku. Jednak w przy­padku naszej kosmo­lo­gicz­nej zagadki, zasada ta nie odgrywa żadnej roli. Odgry­wa­łaby tylko wtedy, gdybyśmy potrak­to­wali obser­wo­wane zjawiska jako wynik eks­plo­zji – dosłow­nego wybuchu – zaś galak­tyki jako roz­pę­dzone jego energią pociski. Taka wizja nie ma jednak nic wspól­nego z fizyczną rze­czy­wi­sto­ścią. Modele kosmo­lo­giczne mówią o eks­pan­sji samej prze­strzeni, która rozciąga się niczym gumowa powierzch­nia balonu. To bardzo pry­mi­tywna analogia, ale zwraca uwagę na rdzeń tego mecha­ni­zmu. Jeżeli nama­lu­jemy na powierzchni balonu kropki sym­bo­li­zu­jące galak­tyki, będą one cał­ko­wi­cie sta­tyczne. Proces nadmu­chi­wa­nia sprawi jednak, że nawet nie­ru­chome kropki mogą się od siebie oddalać – tylko w związku z roz­su­wa­niem gumowej prze­strzeni.

Wiemy więc, że teoria jako taka nie stoi nam na drodze. Czy zatem w praktyce rze­czy­wi­ście istnieją galak­tyki, ucie­ka­jące np. od Drogi Mlecznej z pręd­ko­ścią nad­świetlną? Jak naj­bar­dziej! Wystar­czy przej­rzeć galerię rekor­dowo odle­głych kwazarów, ziden­ty­fi­ko­wa­nych przez astro­no­mów w ostat­nich latach. Światło takich obiektów jak MACS0647-JD czy GN-z11 wyemi­to­wane zostało grubo ponad 13 miliar­dów lat temu. W momencie wypusz­cze­nia tego światła, rozrost prze­strzeni między Drogą Mleczną a GN-z11, powo­do­wał wzajemną ucieczkę z pręd­ko­ścią bliską pręd­ko­ści światła.

Teraz proszę Cię o chwilę sku­pie­nia nad powyż­szym akapitem. Nie napi­sa­łem, że wspo­mniane kwazary leżą ponad 13 miliar­dów lat świetl­nych od Ziemi, lecz że taki dystans dzielił nas w momencie wypusz­cze­nia przezeń światła, które teraz do nas dociera. Wszech­świat jednak nadal rośnie, więc w czasie tych miliar­dów lat GN-z11 odsuwała się od nas dalej i dalej, z coraz większą pręd­ko­ścią – jak Hubble przy­ka­zał. Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, astro­no­mo­wie obser­wują archi­walny i mocno nie­ak­tu­alny obraz dalekich galaktyk. Po drugie, galak­tyki te w rze­czy­wi­sto­ści muszą leżeć znacznie dalej niż 13–14 miliar­dów lat świetl­nych stąd. Właśnie dlatego przyj­muje się, że promień obser­wo­wal­nej części wszech­świata, wbrew intuicji, wynosi aż 46 miliar­dów lat świetl­nych, choć historia wszech­świata liczy sobie “zaledwie” 13,82 miliar­dów lat.

W pewnym sensie widzimy tylko widmo GN-z11, podczas gdy galak­tyka leży o wiele dalej i ucieka przed nami z pręd­ko­ścią się­ga­jącą niemal trzy­krot­no­ści pręd­ko­ści światła w próżni. Powtórzę jednak raz jeszcze: wynika to nie z ruchu samych obiektów, a z rozrostu prze­strzeni pomiędzy nimi.

 • jasz­czomp

  “Czy wszech­świat roz­sze­rza się szybciej niż światło?”

  nie chcę się czepiać ale nie­for­tun­nie brzmi ten tytuł.. CY światło się roz­sze­rza…?

  “czy wszech­świat roz­sze­rza się szybciej niż prędkość światła..?”

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   To jest bardzo trafna uwaga. Począt­kowo tytuł brzmiał inaczej, ale chciałem go skrócić i rze­czy­wi­ście wyszedł potworek.

 • hhca­nitbe

  Skoro cała prze­strzeń się rozrasta, to dlaczego galak­tyka Andro­medy się do nas zbliża?

  • hhca­nitbe

   A ok doczy­ta­łem — to stara znajoma gra­wi­ta­cja przeważa tę prędkość roz­sze­rza­nia…

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    I tak chyba poświęcę temu pytaniu któryś odcinek TL;DR. 🙂

  • daniel kowalski

   Nie chodzi tyle o gra­wi­ta­cje co o to że, to gromady galaktyk oddalają sie od siebie. Też mnie kiedys to pytanie nur­to­wało.

  • marian szarf

   Idąc przy­kła­dem balonika, w momencie “puch­nię­cia” góry,miejsce przy wentylu zdaje się zagęsz­czać…

   • aup

    Więc nasza Droga Mleczna razem z Andro­medą znajdują się blisko wentyla :))))

  • kuba_wu

   Wyobraź sobie, że na ogólnym tle roz­sze­rza­nia masz dodat­kowo lokalne ruchy galaktyk czy ich gromad, nieco zaciem­nia­jące obraz.

 • AdamK

  A mnie bardziej inte­re­suje inflacja na piczatku ist­nie­nia wszech­świata, kiedy przez krótki okres roz­sze­rzał się on znacznie szybciej niż prędkość światła. Jak?

  • http://artur.gutner.pl Artur Gutner

   Wówczas nie działały obecnie obo­wią­zu­jące w świecie “po infla­cyj­nym” zasady fizyki. Coś spo­wo­do­wało, że stałe fizyczne mają taką a nie inną wartość, co z kolei dało szansę na powsta­nie życia np na Ziemi. Ciekawe są tak zwane więzy przy­czy­nowe-skutkowe, jeśli zawsze coś wynika z czegoś to wszech­świat może być silnie zde­ter­mi­no­wany a wszelka losowość uznawana za takową przez ludzi jest wyłącz­nie iluzją. Oczy­wi­ście należy tu oddzie­lić fizykę kwantową od kla­sycz­nej, póki co nikt nie znalazł pomostu między tymi dwoma dzie­dzi­nami z tego co wiem, więc nie można wprost wysnuć teorii, że zjawiska kwantowe wpływają znacząco na świat makro, którego per­cep­cja jest naszym udziałem. Nie dopa­try­wał­bym się tu też “palca bożego” — nasz świat istnieje, bo musiał powstać w obliczu takich a nie innych warunków wsa­do­wych. Dalej to już filo­zo­fia a nie fizyka.

   • AdamK

    A czy wiemy dlaczego nie działały wówczas aktualne zasady fizyki?

   • http://artur.gutner.pl Artur Gutner

    Nie wiemy, jedną z poten­cjal­nych odpo­wie­dzi jest teoria wie­lo­świa­tów. W każdym z nich obo­wią­zują inne warunki fizyczne, co powoduje, że mogą się nawet wza­jem­nie prze­ni­kać bez inte­rak­cji. Polecam publi­ka­cje Hugh Everetta lub Maxa Tegmarka, Póki co to czysta mate­ma­tyka w wg nie­któ­rych naukow­ców coś czego nie da się udo­wod­nić empi­rycz­nie nie ma wartości, ale ja sądzę, że i tak jest to bliższe prawdzie niż facet chodzący po wodzie.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Doceniam Twoje komen­ta­rze, ale chyba trochę zbyt się roz­pę­dzi­łeś i roz­po­czą­łeś zbyt wiele odle­głych od siebie wątków. AdamK zapytał o inflację. Oczy­wi­ście prze­strzeń dokonała wtedy rzeczy nie­by­wa­łej, prze­cho­dząc w mikro­sko­pij­nym ułamku sekundy od roz­mia­rów sub­a­to­mo­wych do wiel­ko­ści kosmicz­nych; co musiało stać się o wiele, wiele, wiele szybciej od światła. W jaki sposób? O tym mówi hipoteza Alana Gutha, opisana zresztą też w wydanej przez niego książce.

    Co do zmie­nia­ją­cych się zasadach fizyki — to nie posu­nął­bym się do takiego stwier­dze­nia — chyba, że mamy na myśli kwestię oddzia­ły­wań pod­sta­wo­wych. Rze­czy­wi­ście cofając się do pierw­szych sekund, wkra­czamy w erę wielkiej uni­fi­ka­cji, gdzie elek­tro­ma­gne­tyzm, siły jądrowe i w końcu gra­wi­ta­cję sta­no­wiły jedność. Poza tym istnieją inne kon­cep­cje, jak np. hipoteza zmiennej pręd­ko­ści światła — ale uczciwie trzeba przyznać, że nie należy ona do zbyt praw­do­po­dob­nych i w chwili obecnej nie wspiera jej żaden fakt.

 • Piotr Juszczyk

  Heh.
  Jeśli:
  “Światło takich obiektów jak MACS0647-JD czy GN-z11 wyemi­to­wane zostało grubo ponad 13 miliar­dów lat temu”
  i

  “taki dystans dzielił nas w momencie wypusz­cze­nia przezeń światła, które teraz do nas dociera”

  to światło miałoby oczy­wi­ście do poko­na­nia znacznie więcej niż 13 mld ly. A więc nie mogłoby tego dokonać w te 13 mld lat. Tylko zajęłoby to znacznie więcej czasu.

  Oczy­wi­ście, roz­sze­rza­nie nastę­puje i przed fotonem i za fotonem jak sobie leci.
  Tłu­ma­cząc prościej:

  Załóżmy że było 13 mld yl odle­gło­ści w czasie emisji fotonu. Foton potrze­bo­wałby na to 13 mld lat.
  Załóżmy że w tym czasie prze­strzeń roz­su­nęła się na 46 mld. Czyli gdy foton był w połowie drogi do nas to tej drogi mu przybyło: 7,5 mld + 23/2=7,5 mld + 11,5 = 19 mld yl 😀
  To w końcu ile by on leciał? 🙂

  • qbaszy

   Poczytaj sobie o fotonach dla fotonu czas stoi, więc w momencie wyemi­to­wa­nia on “już” dociera do obser­wa­tora dla fotonu mija 0 sek. to dla nas obser­wa­tora mija 19 mld lat więc jesli foton dociera do nas z odle­gło­ści 19mld lat świetl­nych to dla niego prze­by­cie zajeło 0 czasu.

   • Piotr Juszczyk

    Sam poczytaj o fotonach. Jakbyś nie wiedział to wzór na dyla­ta­cję czasu nie działa dla c. Bo przez zero się nie dzieli 🙂

 • Witold Machulak

  Jeśli roz­sze­rza się prze­strzeń i to coraz szybciej. To nie było wybuchu materji, a był efekt nadmu­chwa­nia się prze­strzeni. Co dzieje się w coraz szybszym tempie. Co wyklucza (ww). Wybuchy np. gwiazd mogły być ich implozją, roze­rwa­niem ich wiązań wewnętrz­nych. Dlatego trudno to wszystko powiązać w logiczną całość. Z naszego punktu widzenia, eks­plo­zja czy implozja wizu­al­nie wygląda podobnie. Dlatego metody obser­wa­cji nie wyja­śniają tego co się dzieje na prawdę. Nie obser­wu­jemy wszyst­kiego. No jak zaob­ser­wo­wać roz­sze­rza­nie się wszech­świata u jego przy­czyny tego roz­sze­rza­nia? Samo roz­sze­rza­nie może powo­do­wać roz­ry­wa­nie wiązań i efekt eks­plo­zji na zewnątrz. A nie że to w wyniku wewnętrz­nych pro­ce­soów te powią­za­nia się roz­pa­dają, nastę­puje eks­plo­zja. Takie eks­plo­zje spo­wal­niają z czasem i odle­gło­ścią. Przy­spie­sze­nie może zacho­dzić z powodu implozji. Po implozji pusz­czają wiązania, więc bez nich nastę­puje przy­spie­sze­nie coraz większe. Inna sprawa to. Samo przy­spie­sze­nie odda­la­nia się galaktyk. Może być za sprawą błędu typo­wa­nia wyników. Czyli roz­cho­dze­nie się w każdym kierunku przy roz­sze­ża­niu, zależy z którego miejsca mierzymy te ruchy. Tu musimy dla pra­wi­dło­wo­ści wyliczeń, znać to swe poło­że­nie. Jeśli jesteśmy w centrum tej eks­pan­sji, centrum kuli tej eks­pan­sji. To obli­cze­nia mogą nie mylić. Jeśli jednak jesteśmy w innym miejscu eks­pan­du­ją­cej kuli, to trzeba znać to miejsce, by obli­cze­nia nie myliły. Jeśli ta eks­pan­sja ma inny wygląd aniżeli rosnąca kula, to jeszcze trudniej o wia­ry­godne pomiary. Więc to co wiemy, to wiemy puki co i to wszystko. Dalej będą różne poprawki tych obliczeń. O ile te wia­do­mo­ści cokol­wiek dla nas mają znaczyć ( wartać).

  • jasz­czomp

   “Jeśli jesteśmy w centrum tej eks­pan­sji,…”

   Tu nie ma wąt­pli­wo­ści, jeśli opieramy ist­nie­nie Wszech­świata o Wielki Wybuch.. Wtedy niejako każde miejsce we Wszech­świe­cie jest centrum eks­pan­sji..

   • Witold Machulak

    Tak niejako czyli względ­nie. Tylko wtedy to co mierzymy to, różnica prze­miesz­czeń i to wszystko. Nie znając do końca kierunku prze­miesz­czeń. Zawi­ro­wań wycha­mo­wań, spo­wo­do­wa­nych zbli­że­niami pomiędzy materią krążącą we wszech­świe­cie. Mierzymy tylko różnice ich prze­miesz­cza­nia się. Tym samym zarówno odle­gło­ści i szyb­ko­ści będą względne. To do samych pomiarów prze­miesz­czeń nie ma różnicy. Nato­miast do poznania kształtu wszech­świata. Jak i jego począt­ków, będzie to mylące podej­ście. Mając to na uwadze trudno o osta­teczny werdykt, że świat zaist­niał w ten czy inny sposób. Po prostu z wewnątrz świata, nie mamy obiek­tyw­nego roze­zna­nia jak i do czego dochodzi. Poza tym że widzimy to tak, bądź inaczej. Chcę to zazna­czyć, by ktoś nie myślał że same pomiary odkryją wszystko o naszym świecie. Odkryją z pew­no­ścią wiele tajemnic. Warto badać by mieć szacunek do tego, że człowiek może o wiele więcej aniżeli to widać gołym okiem. Co do centrum, to ja to rozumiem jako punkt środkowy tej eks­pan­sji. Nie miałem na myśli centrum zdarzeń, bo z tym to tak jest, w centrum zdarzeń jesteśmy.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Nie ma żadnego punktu środ­ko­wego eks­pan­sji. Tak jak napisał jasz­czomp w każdym współ­cze­snym modelu wiel­kiego wybuchu, “centrum wszech­świata” stanowi każdy punkt prze­strzeni lub żaden — zależnie od inter­pre­ta­cji. Bez względu na to czy znaj­du­jesz się w Drodze Mlecznej czy odległym kwazarze — wszyst­kie galak­tyki będą się od Ciebie oddalać. Prze­strzeń rośnie w każdym punkcie, więc nie ma środka lub środek jest wszędzie.
    Odsyłam do pierw­szego punktu: https://www.kwantowo.pl/2014/07/24/male-kosmologiczne-faq/

   • Witold Machulak

    Domnie­mam że potęga obli­cze­niowa może wszystko wia­ry­god­nie. Nawet z małą ilością danych, przed­sta­wić w sposób nie mylący. Przy­glą­da­jąc się moż­li­wo­ściom techniki obli­cze­nio­wej, można tak to ująć. W tym upatruję pewność odpo­wia­da­ją­cych na pytania. Ja to rozumiem będąc z zawodu elek­tro­ni­kiem.

   • Inszy

    Nie ma środka, ale czy ma krawędź? Pierwszą falę ucie­ka­ją­cych galaktyk? Wtedy można by wyzna­czyć fak­tyczny środek (oczy­wi­ście dys­po­nu­jąc pojaz­dami o nie­ogra­ni­czo­nej pręd­ko­ści).

    A może zakrzy­wie­nie cza­so­prze­strzeni jest tak duże, że wpadamy w pętle, zawsze wracając do punktu wyjścia? Ale czy wtedy nie powin­ni­śmy obser­wo­wać relik­to­wej Drogi Mlecznej na krawędzi widzial­nego wszech­świata, niczym swoich odbić w gabi­ne­cie luster?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Nie ma również żadnej krawędzi. 😉 Twój drugi akapit może skrywać ziarno prawdy i rze­czy­wi­ście takie hipotezy są wysuwane. Ale oczy­wi­ście i tak nie zoba­czymy “tyłu swojej głowy” czy też relik­to­wej Drogi Mlecznej — z uwagi, na ogra­ni­cze­nie pręd­ko­ści światła i granice wszech­świata obser­wo­wal­nego.

    Raz jeszcze odsyłam do “Małego kosmo­lo­gicz­nego FAQ”, gdzie te wątki zostały poru­szone.

   • Inszy

    Przecież w samym FAQ stoi o kon­cep­cji Lumineta, więc jak naj­bar­dziej mogą być granice wszech­świata 😉

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Z “dzien­ni­kar­skiego” obo­wiązku wspo­mnia­łem tam o paru ory­gi­nal­nych hipo­te­zach, lecz jak na razie naj­czę­ściej opisuje się wszech­świat jako skoń­czony i jed­no­cze­śnie pozba­wiony brzegów.

 • Sta­ni­slaw Kaleta

  Względem czego mierzona jest prędkość światła?
  Skoro cały wszech­świat jest w ruchu, to nie ma sta­tycz­nego punktu odnie­sie­nia.
  A skoro wszystko jest w ruchu, to przy poda­wa­niu pręd­ko­ści światła zawsze powinno się podawać przy­naj­mniej kierunek tej pręd­ko­ści.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Prędkość światła w próżni to stała(!) fizyczna. Bez względu na to czy będziesz się odsuwał od źródła światła, czy poruszał się w jego kierunku — nadal zare­je­stru­jesz 300 tys. km/s. Fotony w próżni poru­szają się wyłącz­nie z taką pręd­ko­ścią, bez względu od ruchu obser­wa­to­rów i źródeł światła. To fun­da­ment STW.

   • Sta­ni­slaw Kaleta

    Przyj­muje do wia­do­mo­ści, chociaż nie pojmuje.…
    Mam wrażenie, ze fizycy tam gdzie kończą się ich mądre teorie wykrę­cają się stwier­dze­niem “tak jest i już”, bo inaczej te ich teorie biorą w łeb.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    To niestety błędne wrażenie — fizycy nigdy się w ten sposób nie wykrę­cają. Przyj­muje się to co wynika z równań i obser­wa­cji. Chyba, że chodzi Ci o to “skąd akurat takie wartości” albo o ich sens — jednak to zagad­nie­nia filo­zo­ficzne, nie naukowe.

    Co do teorii względ­no­ści: wszystko jest tu bardzo logiczne i wynika z siebie nawzajem, lecz musisz zapoznać się z większą liczbą faktów. Nie zro­zu­miesz istoty stałej pręd­ko­ści światła, bez uprzed­niego prze­stu­dio­wa­nia wykładu dot. równań Maxwella, cza­so­prze­strzeni, dyla­ta­cji czasu, kontr­ak­cji prze­strzeni etc. Po prostu nie da się pójść na skróty i wszystko rozumieć po przej­rze­niu jednego czy dwóch tekstów. Zachęcam do buszo­wa­nia pod tagiem fizyka rela­ty­wi­styczna: https://www.kwantowo.pl/tag/fizykarelatywistyczna/

   • Sta­ni­slaw Kaleta

    Ja znam Maxwella.

    Dlaczego nie istnieje prędkość większa od pręd­ko­ści światła?
    Wszystko jest doro­bione pod tezę, ze nie ma pręd­ko­ści większej od pręd­ko­ści światła. Tylko skąd ta teza?

    Tak samo, dlaczego w słynnym e=mc2 c jest do kwadratu?

   • kuba_wu

    Nie pod “tezę”, ale, jak to zwykle w nauce, pod obser­wa­cję empi­rycz­nych faktów, mia­no­wi­cie:
    1) stałość pręd­ko­ści światła mie­rzo­nego przez dowol­nego obser­wa­tora, nie­za­leż­nie od pręd­ko­ści względ­nych obser­wa­tora i źródła
    2) braku jakich­kol­wiek obser­wa­cji obiektów szyb­szych od światła,
    3) obser­wa­cja, że ciała, np. czą­steczki w akce­le­ra­to­rach, choćby nie wiem jak inten­syw­nie przy­spie­szane, nigdy nie prze­kra­czają pręd­ko­ści światła

    Co do równania e=mc2 to zostało ono nie tylko wywie­dzione teo­re­tycz­nie, ale i wie­lo­krot­nie potwier­dzone empi­rycz­nie. Zarówno na poziomie cząstek ele­men­tar­nych (zde­rze­nia, pędy i energie inaczej ci się się nie zbi­lan­sują), jak i na poziomie makro — w reak­cjach jądro­wych.

    Jeśli to wszystko to jest dla ciebie “robienie pod tezę”, to niestety mogę już tylko wes­tchnąć.

   • kuba_wu

    …a nieco bardziej żar­to­bli­wie, c musi być do kwadratu bo inaczej jed­nostki się nie zgodzą 🙂

   • http://artur.gutner.pl Artur Gutner

    Istnieje prędkość większa od pręd­ko­ści światła, wszystko zależy od układu odnie­sie­nia — opisuje ją komen­to­wany felieton. Nie wiemy do końca czym jest ciemna materia a chyba można przy­pusz­czać, że to ona właśnie się “rozdyma” powo­du­jąc “ucieczkę” odle­głych galaktyk z szyb­ko­ścią wyższą niż prędkość światła. Wg Ein­ste­ina obiekt posia­da­jący masę nie może się poruszać z szyb­ko­ścią większą niż prędkość światła — to jest fun­da­ment.. Wyobraź sobie, że np Ty jesteś w stanie poruszać się z szyb­ko­ścią większą niż owe niecałe 300tys. km/s. Wiesz co byś obser­wo­wał? Cofanie się czasu. Wystar­czy chwilę pomyśleć, aby zro­zu­mieć, że za pomocą narządu wzroku oglądamy w zasadzie wyłącz­nie prze­szłość. Jeśli coś pokrę­ci­łem to proszę o korektę.

   • Karol

    Z tym cofaniem czasu to chyba błąd. Jeśli udałoby się czło­wie­kowi osiągnąć pręd­ko­ści światła to wówczas nie byłby w stanie zaob­ser­wo­wać zmian w ota­cza­ją­cej go prze­strzeni. Dodat­kowo cała prze­strzeń spłasz­czyła by się. Plus taki tej sytuacji że zbędny byłby samochód.

   • Kazi­mierz Tom­ko­wicz

    Czym są te równania, które są dla Ciebie tak ważne i decy­du­jące?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Spre­cy­zuj pytanie. I nie “dla mnie”, bo chodzi o sens i istotę fizyki, nie moje subiek­tywne wrażenia.

   • Kazi­mierz Tom­ko­wicz

    Piszesz, że fizycy “nie wykrę­cają się, a przyj­mują to co wynika z równań i obser­wa­cji”. Z równań nic niestety nie wynika, czyli Kaleta ma rację trak­tu­jąc zacho­wa­nie fizyków jako wykręty. Równania nie są żadną wyrocz­nią, a tylko jednym z narzędzi opisu rze­czy­wi­sto­ści. Są tylko mapą, nie fak­tycz­nie obser­wo­wa­nym kon­ty­nen­tem. Pierwsze mapy kon­ty­nen­tów zawie­rały wiele błędów i taka właśnie jest współ­cze­sna fizyka. Jeżeli fizyk, tak jak Einstein twierdzi, że coś mu wynika z równań tzn. że jest ślepcem albo oszustem, któremu marzą się noblow­skie zaszczyty. Mecha­nika kwantowa czy funkcja falowa tak jak i OTW czy STW to są tylko narzę­dzia, którymi usi­łu­jemy opisać umy­ka­jącą nam rze­czy­wi­stość, są mapami rze­czy­wi­sto­ści i prak­tycz­nie mogą nie istnieć. Są cał­ko­wi­cie albo przy­naj­mniej czę­ściowo błędne, ale 99 % fizyków traktuje je jako rze­czy­wi­stość. Dlatego cała współ­cze­sna fizyka teo­re­tyczna stoi na głowie a z nią wiele innych gałęzi nauki.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Ekhm, no dobrze. Niech będzie, że to wykręt. Wykręty, dzięki którym działają GPS, tran­zy­story, czy elek­trow­nie jądrowe. Ależ ten dzi­siej­szy świat i współ­cze­sna fizyka stoją na głowie, kiedyś to było.

   • Kazi­mierz Tom­ko­wicz

    Rozumiem, że się poddałeś. Dostałeś pełną salwę burtową a odpo­wie­dzia­łeś śle­pa­kiem, czyli starą śpiewką o tym jak to cała nauka stoi na Ein­ste­inie i prawie wszystko co się rusza i istnieje jest jego zasługą. Nie dodałeś jeszcze orbity Mer­ku­rego, dyla­ta­cji czasu, soczew­ko­wa­nia gra­wi­ta­cyj­nego, czarnych dziur itd. itp. Jedyną fak­tycz­nie zasługą Alberta jest danie początku mecha­nice kwan­to­wej, której zresztą do ostat­niego tchnie­nia śmier­tel­nie nie­na­wi­dził. Zaś stu­let­nie już szkody jakie wyrzą­dziła i wyrządza światu jego teoria względ­no­ści są nie­po­li­czalne. Tak jak i szalone hordy jego zwo­len­ni­ków, którzy dalej ślepo, bał­wo­chwal­czo wierzą w każde jego słowo i uważają za naukowo udo­wod­nione. Ale widać i słychać coraz więcej anta­go­ni­stów Ein­ste­ina. Czy w końcu potrzeba rewo­lu­cji, żeby tego czło­wieka odesłać na półki historii?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    No tak, obe­rwa­łem pełną salwą, że aż się prze­wró­ci­łem z wrażenia. Teraz posłałeś drugą, czyli podałeś masę przy­kła­dów na to jak teoria względ­no­ści “wyrzą­dziła i wyrządza światu nie­po­li­czalne szkody”. Są one tak potężne, że mogę tylko ska­pi­tu­lo­wać. ^^

    “Ale widać i słychać coraz więcej anta­go­ni­stów Ein­ste­ina.”

    Podaj pięciu. Nie mówię o nickach z sieci, tylko pięciu autorów współ­cze­snych publi­ka­cji nauko­wych, będących anta­go­ni­stami Ein­ste­ina.

   • Kazi­mierz Tom­ko­wicz

    Znany Włoch wyśmiewa się z pro­fe­so­rów, którzy uczą stu­den­tów rano i wie­czo­rem dwóch cał­ko­wi­cie sprzecz­nych teorii: względ­no­ści i kwan­to­wej. Wyraźnie optuje przy tym za kwantami, ale Einstein wciąż jest tabu a uczeni mają rodziny, nie­spła­cone hipoteki i nikt nie chce walić głową w mur bo to boli. Do czasu.
    Nie mam czasu by Ci więcej takich przy­kła­dów odszukać, na które się wiele razy natkną­łem, bo piszę własną teorię wszyst­kiego, ale utknąłem na kwantach i dlatego trafiłem na Ciebie bo ciekawie o tym piszesz.
    Jest to bardzo prosta teoria. Tylko próżnia i materia. Niema w niej prze­strzeni, czasu, cza­so­prze­strzeni, strzałki czasu, dyla­ta­cji czasu, czarnych dziur, ciemnej materii i energii i paru innych rzeczy. Czujesz pod­nie­ce­nie?
    Piszesz ciekawie o kwantach a z drugiej strony wierzysz w Ein­ste­ina, jak Ty to godzisz? Sprzecz­ność!
    Jesteś więc czło­wie­kiem wie­rzą­cym, a życie nauczyło mnie, że dyskusja o wierze z wie­rzą­cymi jest nie­uczciwa, nie­mo­ralna i bez­sen­sowna. Zawsze prowadzi do wojny i pogłębia tylko anta­go­ni­zmy. Więc na tym kończymy dyskusje o Ein­ste­inie.

   • Józef Gelbard

    Że c jest nie­zmien­ni­cze, nie trzeba stu­dio­wać równań Maxwella. Wystar­czy proste rozu­mo­wa­nie i świa­do­mość tego, jak tworzy się pole magne­tyczne. STW zro­zu­mieć mogą lice­ali­ści jeśli nie będzie się im głowy zawra­cało trans­for­ma­cją L. i geo­me­trią Min­kow­skiego.

   • Barti

    Wytłu­ma­cze­nie jest takie: Na chłopski rozum, jeśli ciało się od Ciebie oddala i “wypluje” w kierunku odda­la­nia wiązkę fotonów, to prędkość tych fotonów jest większa od pręd­ko­ści światła. Ale tak na prawdę światło jest falą i jedyne zjawisko jakie tutaj wystąpi to skró­ce­nie długości fali.

   • wiciu

    To znaczy, że np. galak­tyki odda­la­jące się od nas z pręd­ko­ścią większą niż prędkość światła nie są dla nas widoczne. A jeżeli tak to czy nie istnieją obiekty, które właśnie teraz prze­kra­czają barierę światła i w tym samym momencie prze­stają być widoczne?

   • Józef Gelbard

    Powie­dział­bym inaczej. Prędkość światła jest nie tyle stała, co nie­zmien­ni­cza. Stałość oznacza nie­zmien­ność w czasie. Tego jednak udo­wod­nić nie można. Stałość c już nie należy do STW. Raczej do kosmo­lo­gii. Być może zmienia się stała struk­tury sub­tel­nej. Odle­głość kwazarów jest mimo wszystko zbyt mała, by ew. jej zmien­ność wykryć jed­no­znacz­nie. Jeśli mimo wszystko się zmienia, to szybkie zmiany (nie­li­niowe) miały miejsce wcze­śniej. Ale to już inny temat.

 • Skate

  Z tym prze­kra­cza­niem pręd­ko­ści światła jest tak jak z tym przy­kła­dem: droga do domu zajmuje ci 10 minut, pewnego razu idziesz skrótem którym docho­dzisz do domu w 5 minut, ale to nie oznacza, że prędkość twojego marszu wzrosła dwu­krot­nie.

 • kwantol

  A.Einstein był autystą o dużym stopniu upo­śle­dze­nia i wszyst­kie jego wywody są efektem tego kalectwa, dlatego zdrowi ludzie nie rozu­mieją nic z jego teorii i nie dlatego, że są od niego głupsi, tylko oni są zdrowi i nie dają sobie niczego na siłę wmówić. Autyści nie rozu­mieją pojęcia czasu i A.E. pisał: “Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między prze­szło­ścią, teraź­niej­szo­ścią i przy­szło­ścią jest tylko uparcie obecną iluzją.” Z powodu swojej ułom­no­ści pomylił także interwał czasowy (t), którego odwrot­no­ścią jest czę­sto­tli­wość (f) wg. wzoru f=1/t
  A Ty Adamczyk jeżeli polujesz na granty przez obcmo­ki­wa­nie “geniuszu” Ein­ste­ina, to nie rób ludziom wody z mózgu, bo Ci nic nie są winni.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Dwa tygodnie pojawił się ktoś, kto Ein­ste­ina chciał popra­wiać, tydzień temu ktoś, kto zarzucał Ein­ste­inowi bez­wstydne zerżnię­cie genial­nej teorii względ­no­ści od Poin­ca­re’a, teraz przyszła pora na uznanie Ein­ste­ina za osobę ułomną, nie poj­mu­jącą tego co się wokół niej dzieje. Trudno się już połapać w tych wszyst­kich pomy­słach. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   Tak się tylko zasta­na­wiam, czytając ten komen­tarz. Oskar­żasz wszyst­kich współ­cze­snych uczonych zaj­mu­ją­cych się fizyką rela­ty­wi­styczną o autyzm (tudzież o inną ułomność), czy też o nie­poj­mo­wa­nie szcze­gól­nej i ogólnej teorii względ­no­ści? Bo jeżeli Twoje słowa mają mieć sens, to musisz wybrać jedno z dwóch. To jak to jest?

   • kwantol

    Jeżeli ktoś “Ein­ste­ina chciał popra­wiać”, to należy mu dać dobrą radę; Ein­ste­ina popra­wiać nie ma sensu dlatego, bo u niego cała fizyka posta­wiona została na głowie, co nie byłoby taką wielką wadą, gdyż można byłoby ją tylko odwrócić jeszcze raz, aby nabrała sensu. Do posta­wie­nia na głowie A.E. się jednak nie ogra­ni­czył i prze­ni­co­wał wszystko na lewą stronę i dlatego poprawić to się nie da. Zatem autor tej “poprawki” też nie bardzo się w tym wszyst­kim połapał.

    Ten zaś, który zarzucał E. “bez­wstydne zerżnię­cie” z pew­no­ścią wiedział co pisze, bo źródeł zaufa­nych na to nie brakuje. Poza tym licy­to­wa­nie się o to, kto przed Ein­ste­inem był w błędzie, nie ma wiele sensu, gdyż STW i OTW nie są żadnym powodem do chwały dla autora, a jedynie ważnym przy­czyn­kiem do historii naj­więk­szych pomyłek fizyki.

    Dalsza część Twojej odpo­wie­dzi jest zabie­giem ery­stycz­nym, gdyż ja nigdzie nie pisałem o “współ­cze­snych uczonych zaj­mu­ją­cych się fizyką rela­ty­wi­styczną”. Do tego, aby stwier­dzić czy są także auty­stami, trzeba byłoby ich prze­ba­dać i to każdego osobno. Nato­miast opinię o tym, czy pojmują “szcze­gólną i ogólną teorię względ­no­ści” można sobie wyrobić czytając ich wypo­wie­dzi na te tematy. Jedni z pew­no­ścią kłamią z pre­me­dy­ta­cją, inni być może nie­świa­do­mie, ale tak, czy tak zaśmie­cają cie­ka­wemu świata, nie­przy­go­to­wa­nemu odbiorcy w głowie, często korzy­sta­jąc z nie­słusz­nie posia­da­nej opinii fachow­ców, a nawet cele­bry­tów nauko­wych. Moty­wa­cje ludzkich zachowań są naj­róż­niej­sze i bez prze­pro­wa­dze­nia szcze­gó­ło­wych badań tematu nie jest możliwe sfor­mu­ło­wa­nie jakichś war­to­ścio­wych uogól­nień.

    Aby pozostać przy temacie pręd­ko­ści ucieczki galaktyk i tzw. puch­nię­cia prze­strzeni, to są to jedynie wyniki rozpaczy astro­fi­zy­ków, gdyż cała astro­fi­zyka oparta na błędnych zało­że­niach dotarła do absurdu. Ucieczka w fantazje niczego jednak nie naprawi, a jedynym sen­sow­nym wyjściem jest prze­my­śle­nie wszyst­kiego od podstaw. Nie jest to jednak metoda, która jest pre­fe­ro­wana i pre­mio­wana w dzi­siej­szej nauce. Raczej przy­po­mina ona współ­za­wod­nic­two w tym, kto wymyśli coś bardziej nie­sa­mo­wi­tego. Gdyby w ogóle istniała jaka­kol­wiek eks­pan­sja wszech­świata, to byłaby także widoczna w postaci stałej strukt. sub­tel­nej alfa. Wystar­czy więc wyrzucić do kosza hipotezę eks­pan­sji i wszyst­kie narosłe na niej bajki także tam się znajdą. A więc, prawo Hubble’a do kosza!

   • Kuba

    Pytanie reto­ryczne: masz jakie­kol­wiek wia­ry­godne źródło na poparcie swoich tez?
    (Prze­pra­szam, już nie będę karmił trolla)

   • kwantol

    - Pani w szkole na lekcji mate­ma­tyki napisała 2+2=4, a Kubuś z pierw­szej ławki na to: Cy ma pani na to jakieś wia­ry­godne źródło?

    Nie bardzo rozumiem co uważasz za “wia­ry­godne źródło”. Jakie kryteria decydują o tym które źródła są wia­ry­godne, a które nie są. Historia fizyki dostar­cza spo­strze­żeń, że wia­ry­god­ność źródeł jest ilu­zo­ryczna. Teorie i hipotezy poja­wiały się i upadały pod wpływem braków potwier­dze­nia doświad­czal­nego, lub pod wpływem tego, że prze­mi­nęła na nie moda w nauce. Tak samo jest obecnie i w związku z tym należy przyjąć zasadę, że w nauce przez duże N, żadna z hipotez nie może być uznana za osta­teczną, a każda z hipotez jeżeli odpo­wiada na więcej pytań niż ich stawia, może być uznana za war­to­ściową.
    W przy­padku poru­szo­nego tematu eks­pan­sji wszech­świata, Hubble swoje prawo sfor­mu­ło­wał na pod­sta­wie obser­wa­cji prze­su­nię­cia w kierunku czer­wieni widma odle­głych galaktyk i ujął tę obser­wa­cję w ten sposób, że czym dalsze są galak­tyki, tym to prze­su­nię­cie jest większe. Powiązał tę obser­wa­cję z prawem Dopplera, które w tej części dotyczy odda­la­ją­cych się źródeł światła i doszedł do błędnego wniosku, że obser­wa­cja wskazuje na ucieczkę galaktyk. Nikt nie docho­dził, czy może istnieć inna inter­pre­ta­cja zaob­ser­wo­wa­nego zjawiska, a powstały bałagan jest wynikiem tego braku docie­kli­wo­ści. Wielki przy­czy­nek do bałaganu we współ­cze­snej nauce posiada A.E., jakoż także inni przed nim i po nim, a pira­mi­dalną pomyłką było przy­ję­cie zasady, że zegary odmie­rzają Czas. Czyli inaczej, abso­lutny brak zro­zu­mie­nia chro­no­lo­gii zdarzeń, co też przy­czy­niło się do struk­tury teorii względ­no­ści. Właśnie brak rozu­mie­nia pojęcia czasu, obok innych także objawów, jest nie­za­wodną wska­zówką upo­śle­dze­nia inte­lek­tu­al­nego nazy­wa­nego autyzmem.

    Zawsze zachęcam swoich adwer­sa­rzy do tego, aby zamiast szukać źródeł, które są naj­czę­ściej cudzymi wypo­ci­nami, posłu­gi­wali się własnym rozumem i naj­prost­szą w świecie logiką.

   • Kubana44

    Czy bylby Pan uprzejmy podac prace naukowa, na ktorych sie Pan opiera. Czy moze sam Pan opu­bli­ko­wal cos w tej kwestii z czym mozna sie zapoznac?

   • kwantol

    Nie, nie opieram się na żadnych “pracach nauko­wych”, gdyż uważam, że obecnie fizyka doszła już do ściany absurdu i nic już war­to­ścio­wego nie może stworzyć.
    Nie jestem naukow­cem i popu­la­ry­za­to­rem wiedzy naukowej. Nic nie publi­kuję, ponieważ uważam, że mój głos byłby wołaniem na puszczy. Ale jeżeli mam okazję, to zachęcam zain­te­re­so­wa­nych nauką do kry­tycz­nego patrze­nia na tzw. publi­ka­cje naukowe. Nie wszystko, co ukazuje się w cza­so­pi­smach nauko­wych, czy w książ­kach za takie uważane, ma sens naukowy.

   • Kubana44

    Ok, w takim razie aby pro­wa­dzic dyskusję musimy umówić co do filo­zo­fii nauki (zakładam, że Popper odpada) oraz do aksjo­ma­tów mate­ma­tyki i fizyki. Gdzie Pan stoi w tej kwestii zatem?

   • kwantol

    Trzeba byłoby wymienić o jakie kon­kret­nie chodzi, gdyż “mate­ma­tykę i fizykę” nie łączy nic poza tym, że językiem fizyki jest — jak dotych­czas, mate­ma­tyka. Świat nie jest jednak mate­ma­tyczny i for­ma­lizm mate­ma­tyczny jest prawem odno­szą­cym się do zbioru abs­trak­cyj­nego. Zbiór abs­trak­cji jest zbiorem roz­łącz­nym do zbioru Natury, co się spro­wa­dza do tego, że jeżeli jakiś element zbioru należy z całą pew­no­ścią d jednego z nich, to również z całą pew­no­ścią nie należy do tego drugiego. Dlatego też aksjo­maty fizyki zawie­ra­jące chociaż jeden element zbioru abs­trak­cyj­nego są abs­trak­cjami i siłą defi­ni­cji tego czym jest fizyka, nie opisują świata Natury.

   • Kubana44

    Pierwszy przykład z brzegu; czy równania Maxwella nie spraw­dzają sie w świecie rze­czy­wi­stym?

   • kwantol

    Dyskusja na ten temat daleko dobiega od tematu artykułu i o to trzeba byłoby zapytać gospo­da­rza.
    Ogólnie, równania M. nie posia­dają isto­to­wo­ści realu, gdyż nie wyja­śniają, czym są ładunki elek­tryczne, czym jest pole elek­tro­ma­gne­tyczne w cało­ścio­wym oglądzie Natury. Prawo indukcji elek­tro­magn. Faradaya mówi, że zmienne pole magne­tyczne wytwarza wirujące pole elek­tryczne — prawo Ampére’a głosi, że zarówno prąd elektr., jak i zmienne w czasie pole el. wytwa­rzają wirowe pole magn. — prawa Gaussa ozna­czają, że źródłem pola elek. są ładunki elek., a pole magne­tyczne nie jest związane z żadnym źródłem.
    Stąd pochodzi ich sprzę­że­nie (zapę­tle­nie) pro­wa­dzące do spój­no­ści wewnętrz­nej i nie­spój­no­ści zewnętrz­nej (brak odnie­sie­nia do gra­wi­ta­cji). Należy zadać pytanie, czy na tej pod­sta­wie można stwier­dzić, że opisują one inny świat, nie mający nic wspól­nego z naszym w którym istnieje gra­wi­ta­cja? Jeżeli gra­wi­ta­cja jest takim wszę­do­byl­skim prze­ja­wem praw w uni­ver­sum, to dlaczego nie ma jej w elek­tro­dy­na­mice?

   • Kubana44

    Dziekuje za wyczer­pu­jącą odpo­wiedź i życze powo­dze­nia w dalszych odkry­ciach.

   • cbl

    Mam kilka pytań:
    1. Czy mate­ma­tyka też kłamie? Bo wiesz, nauki ścisłe mają to do siebie, że wszyst­kie zjawiska, którymi się zajmują, da się spro­wa­dzić do mate­ma­tyki.
    2. Możesz tak zrobić ze swoimi hipo­te­zami? Możesz podać przy­kłady (pod­po­wiem, że 2+2=4 gene­ral­nie nie dotyczy fizyki rela­ty­wi­stycz­nej)
    3. Czy istnieje jaki­kol­wiek sposób, by wykazać, że masz rację?
    4. Mówisz, że efekt Dopplera to błędne rozu­mo­wa­nie. Jakie zatem jest pra­wi­dłowe wyja­śnie­nie prze­su­nię­cia ku czer­wieni?
    5. Czy wiesz jaka jest różnica między hipotezą, a teorią naukową?
    6. Czy wiesz, że bez uwzględ­nia­nia dyla­ta­cji czasu system GPS nie mógłby działać z sensowną dokład­no­ścią?
    7. Jak wytłu­ma­czyć zjawisko soczew­ko­wa­nia gra­wi­ta­cyj­nego bez ucie­ka­nia się do teorii pana Alberta?
    8. Co pozwala Ci sądzić, że więcej wiesz o fizyce rela­ty­wi­stycz­nej, niż setki fizyków — spe­cja­li­stów w tej dzie­dzi­nie?
    9. Co sądzisz o fizyce kwan­to­wej?

   • Kazi­mierz Tom­ko­wicz

    Myślę tak jak Ty i to mi odbiera ochotę do inten­syw­nej pracy. Nie chcę być takim głosem. Ale jeśli nie my to kto?

   • Kazi­mierz Tom­ko­wicz

    Dosko­nale

  • Józef Gelbard

   Szanowny Kwantolu, Einstein nie był autystą i to, co piszesz o nim, to bzdura. Jego osobowe cechy raczej sugerują, że cierpiał na zespół Asper­gera. To abso­lut­nie coś innego. Autyzm spo­wo­do­wany może być np. nie­wła­ściwą dietą matki w czasie ciąży lub zatru­ciem w okresie nie­mow­lę­cym. Zespół Asper­gera jest wrodzoną cechą i wcale nie jest kalec­twem. Po prostu ludzie wybitni inte­lek­tu­al­nie mają trud­no­ści z dopa­so­wa­niem się do kodów śro­do­wi­sko­wych. Dla więk­szo­ści ważne są trendy mody, a dla takich, jak Einstein ważne były cechy Wszech­świata, gra­wi­ta­cji, itd.

 • Czy­tel­nik

  Może to będzie głupie pytanie, ale z czego składa się ta roz­sze­rza­jąca się prze­strzeń ? Z czego w ogóle jest zrobiona prze­strzeń ?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Tego typu pytania nie są wcale głupie, wręcz prze­ciw­nie. Obawiam się jednak, że prze­strzeń — czy raczej cza­so­prze­strzeń — nie musi mieć kon­kret­nego budulca, tak jak materia czy oddzia­ły­wa­nia. To arena dla zjawisk fizycz­nych. Chociaż oczy­wi­ście powstają różne nie­ty­powe kon­cep­cje, jak cho­ciażby hipo­te­tyczny chronom mający stanowić kwant czasu.

 • Teresa

  A czymże jest prze­strzeń? Jeśli dys­po­nuje masą to jak może roz­sze­rzać się szybciej niż pędzi światło?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Wpadasz tu w pułapkę. Nawet gdybyś przyjęła, że prze­strzeń ma jakiś kon­kretny budulec, niech będzie masywną cząstką, to pręd­ko­ści między galak­ty­kami wynikają ze “złożenia” się roz­cią­ga­nia płótna prze­strzeni na dużym dystan­sie. To oznacza, że sam hipo­te­tyczny budulec prze­strzeni wcale nie musi rozwijać dużych pręd­ko­ści.

 • Atlas

  Albo taka ciemna materia, jeśli posiada masę to powinna moim zdaniem zawierać też gęstość od której byśmy się odbili, jak od wszyst­kiego co posiada masę. Inte­re­suje mnie także to czy skoro Wszech­świat roz­sze­rza jak balon to czy powstają kolejne gwiazdy i galak­tyki czy tylko wszystko się od siebie oddala. Ponoć nasza galak­tyka przy­bliża się do Wiel­kiego Atrak­tora który jest bardzo daleko od nas (oraz oczy­wi­ście do Andro­medy) na wskutek jego ogrom­nego oddzia­ły­wa­nia gra­wi­ta­cyj­nego, więc nie jest tak że wszystko się od siebie oddala.

 • Andrzej Mróz (Zimny65)

  Wiek wszech­świata. 13,82mld lat?? Czy też może nawet zde­cy­do­wa­nie więcej??
  Tak mnie naszło po prze­czy­ta­niu tego artykułu.
  Rozumiem, że wiek wszech­świata sza­cu­jemy dzisiaj na pod­sta­wie odna­le­zie­nia naj­od­le­glej­szych galaktyk od Ziemi. Takich jak wspo­mniana w artykule GN-z11. Nie jestem pewny czy do usta­la­nia odle­gło­ści używa się widma światła czy też są inne metody??
  Ale główne pytanie jest inne. Czy przy­pad­kiem nie ustalamy wieku wszech­świata na pod­sta­wie tego co widzimy dzisiaj z Ziemi?? A cały artykuł jest o tym, że cała masa galaktyk z każdą kolejną sekundą prze­staje być widoczna z Ziemi. Czyli wiek wszech­świata może być wielo wie­lo­krot­nie dłuższy niż wspo­mniane 13,82mld lat gdyż po prostu jakiejś części być może bardzo zna­czą­cej już nie widzimy bo oddalają się od nas szybciej niż prędkość światła. I dodat­kowo wygląda na to, że nigdy nie będziemy w stanie tej wiel­ko­ści poznać.
  Prw­do­po­dob­nie coś jest źle w powyż­szym rozu­mo­wa­niu.
  Mogę prosić o wyja­śnie­nie??

 • Michał Skichał

  Coś mi się obiło o uszy, że fizycy, aby uniknąć problemu roz­sze­rza­nia się prze­strzeni szybciej od c, używają rela­ty­wi­stycz­nego prawa Hubbla, gdzie zależ­ność pręd­ko­ści od odle­gło­ści nie jest liniowy a jest krzywą asymp­to­tyczną tj. osta­tecz­nie prze­strzeń uzyskuje prędkość coraz bliższą c, ale c nigdy nie osiąga. A więc prze­strzeń nie mogłaby się roz­sze­rzać szybiej od c. Nie będąc fizykiem, postawię moją tu wypo­wiedź ze znakiem zapy­ta­nia.

 • Galileon1

  W czasach pierw­szej “SONDY” śp. Red. Kamiński i Kurek zajawili zdu­mio­nemu Audy­to­rium TV, że gdybyśmy mogli dosiąść fotonu z zegar­kiem na ręku nasza podróż “po średnicy” z krańca Wsz. na drugi jego kraniec zajęłaby nam…120 godzin podczas kiedy na Ziemi posta­rze­li­by­śmy się o wspo­mniane kil­ka­na­ście miliar­dów lat x 2. Był też — ale zniknął — arcy­cie­kawy, opa­trzony tabel­kami dającymi pojęcie jak kurczy się czas w miarę wzrostu pręd­ko­ści, “nie­tu­zin­kowy blog naukowy” którego Autor dowodził, że siedząc oklep na fotonie prze­le­cie­li­by­śmy przez Wszech­świat poza czasem, po prostu w nie­zau­wa­żal­nym oka­mgnie­niu gdyż przy pręd­ko­ści światła czas nie płynie a galak­tyki, gwiazdy to byłyby mgnienie oka trwające linie świetlne…Kilkanaście miliar­dów lat i sekstylion(y?) kilo­me­trów w oka mgnieniu — to robi wrażenie…

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Ależ temat ten został poru­szony na Kwantowo: https://www.kwantowo.pl/2016/08/11/fotony-czyli-bezmasowi-hipsterzy-zamrozeni-w-czasie/, zaś wspo­mniany wykres jest obecny dot. dyla­ta­cji czasu jest obecny choćby na wiki­pe­dii. Zacie­ka­wiła mnie nato­miast infor­ma­cja doty­cząca Sondy. Czy aby na pewno autorzy mówili o fotonie? Dlaczego owa podróż miała zająć akurat 120 godzin?

   • Galileon1

    Tak — mówili o “podróży sie­dzą­cego na fotonie” która tak podró­żu­ją­cemu zajęłaby 120 godzin lotu przez Wszech­świat… Inne źródła donoszą, że…ani sekundy, że podróż ta odbyłaby się poza czasem jako że przy Vpodróżnika=C czas się zatrzy­muje. Oczy­wi­ście z p‑ktu widzenia obser­wa­tora sto­ją­cego na Ziemi taki podróż­nik “wędro­wałby” miliardy lat i na tym polega paradoks rela­ty­wi­za­cji upływu czasu w funkcji pręd­ko­ści…

 • Juliusz Weiss

  Skoro nic nie może być szybsze od światła — to znaczy, że ktoś z Nas robi balona. Zwięk­sza­jąca się prędkość ucieczki dowodzi wprost coś prze­ciw­nego, że kosmos zaczął się kurczyć w kierunku wiel­kiego wybuchu i nasz wektor zmienił swój kierunek na prze­ciwny — stąd pozorny widok wzrostu pręd­ko­ści.

  Ponieważ dalsze galak­tyki obser­wo­wane są jako młodsze o wiele miliar­dów lat — kiedy miały bardzo duże wektory pręd­ko­ści malejące w czasie, więc obecnie, jak do ich pręd­ko­ści dodamy nasze rosnące pręd­ko­ści powrotne — okaże się dla tych co nie potrafią inter­pre­to­wać wyników obser­wa­cji — zupełne absurdy, dzięki którym dostali Nobla

  • Mateusz Tomczyk

   Piłeś, nie pisz ;p

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Czyli wszech­świat się kurczy, galak­tyki do nas zbliżają, ale mimo to, ich światło wykazuje prze­su­nię­cie ku czer­wieni. Ciekawa ta nowa fizyka.

 • Marian

  dzień dobry

  mam pytania

  1 — czy obiekty które z racji prawa H oddalają się od nas z pręd­ko­ścią v>c

  są niejako stracone dla naszych moż­li­wo­ści obser­wa­cji i nie ma moż­li­wo­ści wymiany infor­ma­cji z nimi ?

  2 — czy w związku z tym ilość dostęp­nej materii która może wchodzić ze sobą w inte­rak­cję maleje ?

  3 — czy podczas BB takich roz­dziel­nych bąbli cza­so­prze­strzen­nych odda­la­ją­cych się od siebie z

  v>c mogło powstać wiecej ?

  4 — czy za fazę infla­cyjną BB odpo­wiada opi­sy­wane tutaj “puch­nię­cie” prze­strzeni, ewen­tu­al­nie co lub gdzie doczytać w przy­stępny sposób ?

  5 — co ze splą­ta­niem kwan­to­wym obiektów umiesz­czo­nych na powiedzmy gwiaz­dach odda­la­ją­cych sie od siebie z v>c ?

  6 — czy podczas BB mogły istnieć obiekty splątane które
  teraz sie oddalają od siebie z v>c i czy może warto ich (hehe)
  poszukać ?

  pozdra­wiam