Browsing Category

Wielkie pytania i małe odpowiedzi

33 posts

Poza obszer­nymi arty­ku­łami popu­lar­no­nau­ko­wymi, na blogu poja­wiają się również krótsze treści odpo­wia­da­jące na kon­kretne wąt­pli­wo­ści doty­czące fizyki, astro­no­mii oraz innych nauk przyrodniczych.