Mezony Pi (piony)

Mezony pi, czyli cząstki stawiające atom do pionu

W jądrze każdego z atomów toczy się nieustanna, dynamiczna gra. Kwarki sklejane gluonami tworzą swoiste tercety, postrzegane przez nas jako protony i neutrony. Te z kolei, trzymają się razem wyłącznie dzięki pośrednictwu skromnych bohaterów, znanych jako mezony π.

Kwarkowe kompozycje

mezon i barion

Na początek krótki wstęp ter­mi­no­lo­giczno-kla­sy­fi­ka­cyjny, abyś czy­tel­niku nie czuł się zanadto zagu­biony. Jeśli nie czytałeś poprzed­nich tekstów, musisz wiedzieć, iż zale­ga­jące w centrum każdego atomu dodatnio nała­do­wane protony oraz neu­tralne neutrony, są cząst­kami ele­men­tar­nymi już tylko z nazwy. Od ponad pół wieku fizycy zdają sobie sprawę, że mamy do czy­nie­nia ze zgru­po­wa­niami trzech bardziej ele­men­tar­nych tworów, zwanych kwarkami. Przepis jest nastę­pu­jący: dwa kwarki górne wespół z jednym kwarkiem dolnym tworzą proton, a dwa kwarki dolne z jednym kwarkiem górnym dają neutron. Można otrzymać wiele innych kwar­ko­wych kom­po­zy­cji; na tyle wiele, że uczeni usta­no­wili różnego typu kla­sy­fi­ka­cje. Naj­istot­niej­szy wydaje się podział na bariony i mezony. Te pierwsze to obiekty noszące w sobie trójki kwarków, i właśnie do nich zali­czymy m.in. protony i neutrony. Mezony nato­miast, to cząstki zbu­do­wane wyłącz­nie z dwóch kwarków – tak jak mezon pi, o którym poroz­ma­wiamy niebawem. Aha, bym zapo­mniał. Spójność wszyst­kich barionów i mezonów jest gwa­ran­to­wana przez oddzia­ły­wa­nie silne, oparte o kwantowy klej, pod postacią gluonów i ładunku kolo­ro­wego. Ale to w tym momencie mniej istotne.

Na łamach bloga już dwu­krot­nie (tu i tu) roz­pa­try­wa­li­śmy naturę oddzia­ły­wa­nia silnego. Jak wskazuje sama nazwa, mowa o potężnym, choć krót­ko­dy­stan­so­wym wiązaniu: działa tylko na długości bilio­no­wej części metra, ale stanowi ponad sto­krot­nie moc­niej­sze spoiwo od elek­tro­ma­gne­ty­zmu. W tamtych tekstach sku­pia­li­śmy się jednak na samej pod­sta­wie, tj. wymianie gluonów między wię­zio­nymi kwarkami. Tym razem wesp­niemy się o szczebel wyżej, spraw­dza­jąc co odpo­wiada za inte­rak­cję między całymi pro­to­nami i neu­tro­nami. Innymi słowy, poszu­kamy czynnika, któremu zawdzię­czamy trwałość jąder atomów. W tym przy­padku bowiem, sama gluonowa zaprawa wszyst­kiego nie wyjaśnia.

Hideki Yukawa i tajemnica atomowego jądra

Opisu tego – jakby nie patrzeć dość fun­da­men­tal­nego zjawiska – dostar­czył nam profesor uni­wer­sy­te­tów w Tokio i Nowym Jorku, Hideki Yukawa. Warto zwrócić uwagę, że cofamy się do lat 30. i 40., czasów gdy nowo­cze­sna fizyka cząstek ele­men­tar­nych dopiero racz­ko­wała a modelu stan­dar­do­wego nie było nawet w planach. Naukowcy w pocie czoła udo­sko­na­lali techniki pozy­ski­wa­nia energii nukle­ar­nej, jed­no­cze­śnie nie mając pojęcia o kwarkach, gluonach, neu­tri­nach, bozonach W, Z i całej reszcie tała­taj­stwa. Yukawa wiedział na pewno jedno: oddzia­ły­wa­nie elek­tro­ma­gne­tyczne może utrzy­my­wać elek­trony wokół ato­mo­wych jąder, ale z całą pew­no­ścią nie ono odpo­wiada za spojenie samego jądra. Potrzebne było nowe skalarne pole kwantowe, nie­za­leżne od pola elek­tro­ma­gne­tycz­nego, oddzia­łu­jące wyłącz­nie z cząst­kami jądra. 

Jak przy­stało na teo­re­tyka, wyde­du­ko­wał rychło główne cechy prze­no­szą­cej to pole cząstki, na czele z masą. Nie wystar­czyło aby poszu­ki­wany bozon po prostu posiadał masę (co już mocno odróż­niało go od fotonu); masa musiała być nielicha i lokować go gdzieś pomiędzy elek­tro­nem a protonem (stąd nazwa mezonu, meso – między). Masa co najmniej 200 elek­tro­nów tłu­ma­czy­łaby dlaczego tak silne wiązanie pozo­staje kom­plet­nie nie­od­czu­walne poza centrum atomu.

yukawa
Trzech wielkich teo­re­ty­ków na prze­chadzce w Prin­ce­ton: Albert Einstein, Hideki Yukawa i John Archi­bald Wheeler.

Postu­lo­waną przez Japoń­czyka cegiełkę upo­lo­wano niemal natych­miast. Nie był to jednak wyjąt­kowy łut szczę­ścia, a nie­praw­do­po­dobny pech. Nie­co­dzienny zbieg oko­licz­no­ści wyglądał nastę­pu­jąco: fizyk zamawia w swojej pracy nową cząstkę 200 razy masyw­niej­szą od elek­tronu, eks­pe­ry­men­ta­to­rzy trafiają na ślad właśnie czegoś takiego, aby chwilę później… okazało się, że to zupełnie inna nieznana dotąd cząstka o bliź­nia­czych gaba­ry­tach. Obecnie nazywamy ją mionem i wiemy, że jest przy­gru­bym kuzynem elek­tronu. Poszu­ki­wa­nia mezonu trwały dalej.

Przełom nastąpił niecałą dekadę później, gdy w pro­mie­nio­wa­niu kosmicz­nym zauwa­żono ślad kolej­nego elementu pasu­ją­cego do ato­mo­wych puzzli. Tym razem o pomyłce nie było mowy, co potwier­dziły naj­waż­niej­sze ówczesne labo­ra­to­ria wysokich energii. Radość uczonych musiała być porów­ny­walna do tego co odczuli pra­cow­nicy CERN, po ujęciu w czerwcu 2012 roku bozonu Higgsa (notabene, Japoń­czyk również doczekał się nagrody Nobla). W końcu dowie­dzie­li­śmy się jak wygląda łańcuch sku­wa­jący w jądrze protony i neutrony. Choć szcze­góły jego funk­cjo­no­wa­nia wciąż pozo­sta­wały tajemnicą.

Piony i inne mezony

Doświad­cze­nia pro­wa­dzone w akce­le­ra­to­rach umoż­li­wiły wyod­ręb­nie­nie bozonów Yukawy i dokładne oglę­dziny. To nie takie trudne: wystar­czy roz­kwa­sić ze sobą dwa protony aby ujrzeć na ekranie produkty pod postacią nowego protonu, neutronu i mezonu. Rzecz w tym, że bawiąc się w roz­trza­ski­wa­nie okruchów materii, odkryto z czasem dwa ważne fakty. Po pierwsze, sam mezon pośred­ni­czący w oddzia­ły­wa­niu jądrowym wystę­puje pod trzema posta­ciami: ujemną, dodatnią i neu­tralną elek­trycz­nie. Po drugie, Murray Gell-Mann i spółka zde­ma­sko­wali protony i neutrony, dowodząc prze­trzy­my­wa­nia w ich wnę­trzach trójek kwarków. Co istot­niej­sze dla nas, podobną wsty­dliwą tajem­nicę skrywały również mezony – tyle, że zado­wa­lały się parą lokatorów.

Natu­ral­nie otwie­rało to nowe moż­li­wo­ści w sferze badań mikro­świata. Z kopyta ruszyły prace nad kla­sy­fi­ko­wa­niem wszel­kich moż­li­wych kom­pi­la­cji kwarków. Obok dobrze znanych protonów i neu­tro­nów, w pod­ręcz­ni­kach pojawiły się nie­trwałe cząstki delta, lambda, sigma, omega… i to w różnych odmia­nach! Cząstka Yukawy również prze­stała być wyjąt­kowa; do tego stopnia, że mianem mezonów zaczęto określać wszelkie kwarkowe duety, jak np. kaon czy czar­mo­nium. Nośnik oddzia­ły­wa­nia jądro­wego dla uści­śle­nia ozna­czono jako mezon π, lub jak kto woli pion.

Swoją drogą, zwróć uwagę na drobny szczegół. Bozony, czyli cząstki o “pełnym” spinie, odpo­wia­da­jące za prze­no­sze­nie oddzia­ły­wań, zawsze kojarzą się z cząst­kami rze­czy­wi­ście ele­men­tar­nymi. Ani gluon, ani higgson, ani bozony W i Z, ani tym bardziej foton, nie posia­dają wewnętrz­nej struk­tury. Mezon π stanowi pewne novum, pozo­sta­jąc zbu­do­wany z kwarków – które same przecież do bozonów się nie zali­czają i na co dzień tworzą wszech­obecną materię.

Atomowy tenis

Dzia­ła­nie sił wią­żą­cych jądro atomu, zależnie od inter­pre­ta­cji, można przed­sta­wić w bardzo prosty sposób, bądź też poważnie je kom­pli­ko­wać. Sposób pierwszy to kla­syczne wyobra­że­nie pionu jako piłeczki teni­so­wej, nie­ustan­nie wymie­nia­nej przez grające protony i neutrony. Pamiętaj tylko, że ta piłka nie należy do naj­mniej­szych (niemal 1/6 masy protonu!), co kom­plet­nie odróżnia ją od śmi­ga­ją­cego z pręd­ko­ścią światła fotonu. Jeśli czytałeś tekst doty­czący wła­ści­wo­ści próżni i sły­sza­łeś o polach kwan­to­wych, wiesz, że z im większym bytem mamy do czy­nie­nia, tym krócej istnieje. W takim razie, podczas gdy elek­tro­ma­gne­tyzm pokonuje niemal dowolnie wielkie odle­gło­ści, pion dostaje zadyszki i “znika” nim prze­mie­rzy drogę z jednego końca jądra atomu na drugi.

mezony pi gif

Jako upier­dliwcy możemy jednak wgryźć się w temat ciut głębiej (ale też bez przesady…). Przyj­rzyj się teraz poniż­szej animacji obra­zu­ją­cej jedną z inter­pre­ta­cji oma­wia­nego mecha­ni­zmu. Widzimy w niej trójki kwarków (bariony) wymie­nia­jące między sobą gluony (te małe kropki) oraz kreację dwu­kwar­ko­wych pionów (mezony  π), również skle­ja­nych gluonami. 

To dobry moment na przy­po­mnie­nie istotnej infor­ma­cji. Kwarki reagują na oddzia­ły­wa­nie kolorowe (mniejsza o jego defi­ni­cję), i chcą ze sobą prze­by­wać tylko wtedy, gdy łącznie znoszą się dając “biel”. Kiedy jednak utkwią już w odpo­wied­nim zespole, za diabła go nie opuszczą. Są na tyle uparte, iż żadne labo­ra­to­rium na świecie nie potrafi odizo­lo­wać poje­dyn­czego kwarka. Oddzia­ły­wa­nie silne ma to do siebie, że para­dok­sal­nie daje cząstkom pełną swobodę, o ile pozo­stają sto­sun­kowo blisko siebie. Z kolei im bardziej kwark próbuje uciec, tym cięższy staje się jego łańcuch – odwrot­nie od elek­tro­ma­gne­ty­zmu czy gra­wi­ta­cji. A co jeśli kopniemy kwark na tyle mocno aby pokonać tę siłę? Kwark-solo nigdy nie ma prawa bytu, toteż energia jakiej użyliśmy zostanie spo­żyt­ko­wana… na kreację nowego kwarku.

Mezon wirtualny

W każdym atomie Twojego ciała, protony przy­tu­lają się z neu­tro­nami (bądź innymi pro­to­nami), przez co niosące ładunek kolorowy gluony pragną wyrwać się na wolność, ciągnąc za sobą jeden z kwarków. Miej na uwadze, że kwark nie ma moż­li­wo­ści prze­sko­cze­nia sobie z cząstki na cząstkę ot tak, bo musiałby przez ułamek sekundy egzy­sto­wać samo­dziel­nie. Właśnie dlatego dochodzi do kreacji drugiego kwarka, który w połą­cze­niu z uwol­nio­nym kwarkiem, daje mezon π. W porów­na­niu do wcze­śniej­szego przy­kładu nie ma tu jednak elementu “kop­nię­cia”, czyli dostar­cze­nia dużej dawki energii. Jeśli jesteś czujny, ale nie czytałeś poprzed­niego tekstu możesz poczuć się skon­fun­do­wany, bowiem potrzebna energia jest wydo­by­wana dosłow­nie z podziemi. Pion nosi cechy cząstki wir­tu­al­nej, zatem jeśli musi, “pożycza” energię z próżni (w zgodzie zasadą nie­ozna­czo­no­ści), aby zniknąć po niecałej biliar­do­wej części sekundy. To wystar­czy aby wykre­ować mezon i przebyć śmiesz­nie krótki dystans pomiędzy protonem a neutronem.

W ramach cie­ka­wostki warto podać także nie­ty­pową inter­pre­ta­cję inte­rak­cji między dwoma pro­to­nami. Według Johna Gribbina powin­ni­śmy cały czas pamiętać, że dwa protony są bez­i­mienne i nie­roz­róż­nialne. W związku z tym równie dobrze mogli­by­śmy stwier­dzić, iż proton A tracąc jeden z kwarków po prostu znika, a z jego energii (+ kredytu z banku próżni) wyłania się mezon π i proton B. Te z kolei ulegają pręd­kiemu zde­rze­niu, oddając energię próżni, a z reszty kreując proton C.

Jak widać, gra odby­wa­jąca się w każdym atomie materii jest pie­kiel­nie szybka; na tyle, że szcze­góły poszcze­gól­nych sekwen­cji umykają naszej per­cep­cji. Inter­pre­ta­cja tego procesu i jego obrazowy opis to satys­fak­cjo­nu­jąca zabawa dla wielkich teo­re­ty­ków i cie­kaw­skich filo­zo­fów. Koniec końców, mecha­nizm działa i pozwolił nam na nie­zwy­kle pre­cy­zyjne zgłę­bie­nie tajemnic sił jądrowych.

Literatura uzupełniająca:
S. Weinberg, Teoria pól kwantowych. Podstawy, przeł. D. Rzążewska, Warszawa 1999;
J. Gribbin, Kotki Schrödingera, czyli poszukiwanie rzeczywistości, przeł. J. Bieroń, Warszawa 1999;
L. Lederman, D. Teresi, Boska cząstka: jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?, przeł. E. Kołodziej, Warszawa 1996.
Total
0
Shares
Inne teksty