Wideoteka ciekawskiego człowieka

Chociaż internet w sporej części składa się z pato­stre­amów i śmiesz­nych kotów, skrywa również treści mery­to­ryczne i war­to­ściowe. Poniższa kolekcja stanowi próbę zebrania w jednym miejscu możliwie naj­więk­szej liczby popu­lar­no­nau­ko­wych wykładów i wystą­pień, poru­sza­ją­cych naj­róż­niej­sze zagad­nie­nia z zakresu nauk przyrodniczych.

Wybie­ra­jąc mate­riały do wide­oteki, przy­ją­łem trzy główne kryteria. Po pierwsze, chciałem upo­wszech­nić wykłady uczonych i pasjo­na­tów (ale nie zawo­do­wych jutu­be­rów), którzy mimo wyso­kiego poziomu, często nie mogą liczyć na należyte zain­te­re­so­wa­nie. Po drugie, wybie­ra­łem głównie formy dłuższe, naj­czę­ściej trwające nie krócej niż kil­ka­na­ście minut. Po trzecie, do kolekcji trafiły jedynie mate­riały pol­sko­ję­zyczne oraz anglo­ję­zyczne, ale z polskimi napisami – tak, aby wiedza była dostępna abso­lut­nie każdemu. 

Życzę miłego, roz­wi­ja­ją­cego seansu.

Naukowe rozmaitości
Filmy i wykłady nadal związane z nauką i filo­zo­fią, ale nie­pa­su­jące do pozo­sta­łych kategorii.
10 videos 
Kwanty, cząstki, atomy
Filmy i wykłady doty­czące fizyki mikro­świata: cząstek ele­men­tar­nych, atomu oraz mecha­niki kwantowej.
14 videos 
Filozofia i przemyślenia
Filmy, wykłady i dyskusje na tematy filo­zo­ficzne, zwłasz­cza doty­czące filo­zo­fii przyrody oraz idei racjonalizmu.
15 videos 
Astronomia i kosmologia
Filmy i wykłady poświę­cone badaniom Układu Sło­necz­nego, gwiazd, egzo­pla­net, a także wszech­świata jako całości.
24 videos