Quantowe Quizy

Quizy naukowe

Wszyscy lubią quizy! No okej, nie wiem czy wszyscy, ale ja bardzo lubię. Ci, którzy podobnie do mnie odkrywają w sobie potrzebę okresowego testowania swoich szarych komórek i odświeżania zdobytych informacji, z pewnością z pewnością będą usatysfakcjonowani.

Korzy­sta­jąc z dobro­dziejstw serwisu Easy Quiz Player, posta­no­wi­łem nieco was zak­ty­wi­zo­wać, oddając wam do dys­po­zy­cji garść róż­no­te­ma­tycz­nych quizów. Zasady są proste: po roz­po­czę­ciu zabawy dosta­je­cie 12 z puli kil­ku­dzie­się­ciu opra­co­wa­nych pytań i macie 20 sekund na zazna­cze­nie popraw­nej odpo­wie­dzi. Za każde właściwe klik­nię­cie otrzy­mu­je­cie punkty, tym więcej im szybciej podo­ła­cie zadaniu. 

Oczy­wi­ście wiedza konieczna do roz­wią­za­nia testu, w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści zawarta jest w arty­ku­łach publi­ko­wa­nych na blogu, w związku z czym dla stałych czy­tel­ni­ków Kwantowo, poniższe quizy mogą nie stanowić żadnego wyzwania. Niemniej, zawsze warto spraw­dzić, ile pozo­stało nam w głowie.

qq element
qq4
qq3
qq2
qq
qq eksploracja
qq einstein
qq budowa materii

Nie wyklu­czam dorzu­ce­nia w przy­szło­ści kolejnej porcji fizycz­nych quizów. Jeśli macie jakieś pro­po­zy­cje dot. tematyki, to piszcie w komen­ta­rzach. Swoją wiedzę możecie również spraw­dzić w naukowej wersji popu­lar­nej gry w Wisielca.

Dobrej zabawy!