Koszulki naukowe

Adam Adamczyk, Kwantowo.pl

Internet i sklepy pełne są t‑shirtów z najróżniejszymi nadrukami. A skoro lubimy nosić ubrania z logami zespołów muzycznych lub śmiesznymi napisami, to dlaczego nie pójść o krok dalej i nie korzystać z gadżetów popularyzujących naukę?

Poniżej znaj­dzie­cie jedynie odno­śniki do naj­cie­kaw­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych spośród wzorów. Pełna oferta obejmuje nie tylko męskie i damskie koszulki, ale również bluzy, torby, kubki i gadżety w wielu stylach oraz warian­tach kolo­ry­stycz­nych. Wszyst­kie przed­mioty dostępne są na plat­for­mie Teetres.com.


Uni­wer­salny wzór wyra­ża­jący sympatię i oddanie nauce.

Koszulki i gadżety z wariacją aktu­al­nego logo bloga Kwantowo.pl, inspi­ro­wa­nego kotem Schrödingera.

Grafika nawią­zu­jąca do kla­sycz­nego doświad­cze­nia z dwiema szcze­li­nami, które dowodzi dualnej, kor­pu­sku­larno-falowej natury światła (i nie tylko).

Latem 1977 roku w ramach projektu SETI uchwy­cono sygnał radiowy nie­zna­nego pocho­dze­nia. Do chwili obecnej sygnał Wow! stanowi symbol ocze­ki­wa­nej wia­do­mo­ści od obcej cywilizacji.

Cztery równania Jamesa Clerka Maxwella, sta­no­wiące podstawę elektromagnetyzmu.

Grafika przed­sta­wia wia­do­mość, jaka została wygra­we­ro­wana na pozła­ca­nych płytkach umiesz­czo­nych w sondach Pioneer 10 oraz Pioneer 11, wystrze­lo­nych przez NASA na początku lat 70.

Slogan “Lepiej wiedzieć niż wierzyć”, pod­kre­śla­jący różnicę pomiędzy myśle­niem dogma­tycz­nym a racjonalizmem.

Wzór inspi­ro­wany cytatem odkrywcy jądra atomu, Ernesta Ruther­forda: “Cała nauka dzieli się na fizykę i zbie­ra­nie znaczków”. W sam raz na prezent dla entu­zja­stów fizyki.

Grafiki dla osób zain­te­re­so­wa­nych mecha­niką kwantową i fizyką mikroświata.

Wzory koszulek i gadżetów dla osób zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią i obser­wa­cjami nieba.

Wzór upa­mięt­nia­jący misję New Horizons, która w roku 2015 minęła Plutona, a obecnie prze­mie­rza rubieże Układu Sło­necz­nego, badając obiekty Pasa Kuipera.