Statek VSS Unity

Lot Virgin Galactic Unity 22 – Przewodnik dla zabieganych

Już jutro odbędzie się jedna z bardziej medial­nych misji kosmicz­nych tego roku. Bry­tyj­ski biz­nes­men Richard Branson odbędzie lot sub­or­bi­talny jako pasażer statku nale­żą­cego do jego własnego przed­się­bior­stwa Virgin Galactic. Misja co prawda w żaden sposób nie poszerzy naszej wiedzy o wszech­świe­cie, ale może stanowić krok lub chociaż kroczek na drodze do roz­po­wszech­nie­nia komer­cyj­nych i tury­stycz­nych lotów w kosmos.

Żeby nie prze­dłu­żać, pozo­sta­wiam was z odpo­wie­dziami na naj­waż­niej­sze pytania doty­czące lotu testo­wego ozna­czo­nego jako Unity 22.

Kto leci?

Załoga misji została przed­sta­wiona w krótkim mate­riale filmowym opu­bli­ko­wa­nym 2 lipca. Parę pilotów stworzą Dave Mackay oraz Michael Masucci. Z kolei wśród pasa­że­rów znajdą się: Beth Moses (kiedyś kie­row­niczka montażu ISS w NASA, obecnie instruk­torka astro­nau­tów Virgin Galactic), Colin Bennett (główny inżynier Virgin Galactic), Sirisha Bandla (inżynier i wice­pre­zes Virgin Galactic) oraz sam Richard Branson. 

Poznaj­cie sze­ścio­oso­bową załogę lotu Virgin Galactic Unity 22.

Kim jest ten cały Branson?

Kończący niebawem 71 lat biz­nes­men zbił w poprzed­nich dekadach fortunę, dzia­ła­jąc w branży muzycz­nej (Virgin Records), tury­stycz­nej (Virgin Holidays) oraz komór­ko­wej (Virgin Mobile). Do prze­my­słu kosmicz­nego posta­no­wił wkroczyć w 2004 roku z zamiarem przy­go­to­wa­nia oferty taniego roz­miesz­cza­nia małych sate­li­tów, jak również komer­cyj­nych lotów załogowych.

Branson od dawna marzył również o oso­bi­stym locie w kosmos, co nie dziwi, z uwagi na jego spe­cy­ficzny tem­pe­ra­ment oraz zami­ło­wa­nie do przygód. Przed­się­biorca nigdy nie stanowił arche­typu nudnego bogacza, pożyt­ku­jąc swoje środki na naj­wy­myśl­niej­sze eks­tre­malne aktyw­no­ści. Do naj­bar­dziej znanych należy zakoń­czona wywrotką łodzi próba prze­mie­rze­nia Atlan­tyku oraz (bardziej udany) naj­dłuż­szy lot w dziejach baloniarstwa. 

Podczas misji Unity 22 miliar­der zamierza nato­miast wcielić się w rolę poten­cjal­nego klienta i spraw­dzić ofe­ro­waną przez jego firmę eks­cy­tu­jącą usługę, na własnej skórze.

W czym polecą?

Ele­men­tem, który wyróżnia Virgin Galactic na tle kon­ku­ren­cji jest rezy­gna­cja z rakiet i posta­wie­nie na coś bliż­szego kon­cep­cji kosmicz­nego samolotu. Zamiast star­to­wać bez­po­śred­nio z kosmo­dromu, taki pojazd jest wyno­szony na wysokość około pięt­na­stu kilo­me­trów przez większy statek-matkę, gdzie zostaje odłą­czony i uru­cha­mia własne silniki odrzutowe.

Obecnie firma używa maszyn klasy Spa­ce­Ship­Two – a wła­ści­wie jednej maszyny, ponieważ starszy VSS Enter­prise uległ znisz­cze­niu podczas testu w 2014 roku. Dla pozo­sta­ją­cego w służbie VSS Unity będzie to już czwarty lot sub­or­bi­talny i 22. w ogóle (stąd nazwa Unity 22).

Lot testowy VSS Unity z maja 2021 roku. Uchwy­cono spek­ta­ku­larny moment oddzie­le­nia statku od statku-matki.

Statek o długości autobusu prze­gu­bo­wego wyruszy z portu kosmicz­nego w Nowym Meksyku, począt­kowo pod­cze­piony po środku cha­rak­te­ry­stycz­nego, dwu­ka­dłu­bo­wego samolotu trans­por­to­wego typu Whi­teK­ni­ght­Two. Kon­kretny egzem­plarz wyko­rzy­stany w nie­dzielę to VMS Eve, nazwany tak na cześć Evette Branson – zmarłej niedawno matki szefa Virgin Galactic.

Jaki jest cel?

VSS Unity odbędzie lot na wysokość 80–90 kilo­me­trów, po czym powróci do atmos­fery i szybując wyląduje w wyzna­czo­nym miejscu. Cała podróż potrwa około 90 minut, z czego przez 4 minuty załoga będzie mogła cieszyć się doświad­cze­niem mikrograwitacji.

Ofi­cjal­nie jednak, Unity 22 to tylko kolejna misja testowa, z tą różnicą, że wśród pasa­że­rów po raz pierwszy znalazł się amator (tj. Branson). Dłu­go­fa­lo­wym celem Virgin Galactic jest uczy­nie­nie kosmosu powszech­nie dostęp­nym i sprzedaż biletów na podobne wycieczki innym poszu­ki­wa­czom eks­tre­mal­nych wrażeń. 

Oczy­wi­ście, “powszechny dostęp” nie oznacza w tym przy­padku, że podróż Spa­ce­Ship­Two stanie się równie popu­larna co tanie linie lotnicze. Branson mówi o kosztach rzędu 250 tys. dolarów za osobę, które w przy­szło­ści mogą spaść nawet do 40 tys. dolarów. Duża suma dla przed­sta­wi­ciela polskiej klasy średniej, ale nie­po­rów­ny­wal­nie mniejsza od milionów dolarów, które musieli wycią­gnąć z konta pierwsi kosmiczni turyści dwa­dzie­ścia lat temu.

Na czym polega kontrowersja?

Pytanie brzmi, czy Branson i jego przyszli klienci w ogóle zostaną uznani za kosmicz­nych turystów. Nie jest to wcale takie oczy­wi­ste, a wszystko rozbija się o defi­ni­cję prze­strzeni kosmicznej.

Virgin Galactic bez wąt­pie­nia będzie powo­ły­wać się na ame­ry­kań­skie przepisy, przyj­mo­wane zarówno przez NASA oraz FAA (Federal Aviation Admi­ni­stra­tion). Zgodnie z nimi, za astro­nautę uznaje się każdą osobę, która prze­kro­czyła pułap 50 mil, czyli 80,4 km. VSS Unity osiągał już wcze­śniej wyniki 82, 89 i 89 km – więc w tym świetle należy go trak­to­wać jako peł­no­krwi­sty statek kosmiczny. Jednak Mię­dzy­na­ro­dowa Fede­ra­cja Lotnicza (FAI) wiąże granicę prze­strzeni kosmicz­nej z linią Kármána, wiszącą na wyso­ko­ści dokład­nie 100 km. Patrząc na spór od tej strony, możemy dojść do wniosku, że taki z Bransona astro­nauta, jak z Jasia Kapeli poeta.

Dlaczego to interesujące?

Pomi­ja­jąc wido­wi­sko­wość samego przed­się­wzię­cia, dodat­ko­wego smaczku misji dodaje fakt, że stała się ona ele­men­tem rywa­li­za­cji pomiędzy dwoma graczami o kosmicz­nych aspi­ra­cjach (w tym przy­padku nie jest to nawet hiper­bola). Wszystko dlatego, że Branson obwie­ścił swój lot wiedząc, że 20 lipca wystar­tuje skon­stru­owany przez Blue Origin statek New Shepard, w którego załodze znajdzie się m.in. sam Jeff Bezos. 

Bry­tyj­ski biz­nes­men publicz­nie dystan­suje się od sprawy, twier­dząc że wybór terminu był dziełem zbiegu oko­licz­no­ści. Jednak bez względu na jego słowa, lot Unity 22 został powszech­nie odebrany w kate­go­rii rzucenia rękawicy naj­bo­gat­szemu czło­wie­kowi świata. Podobnie odczytał to chyba sam Bezos, bo chociaż życzył kon­ku­ren­towi szczę­ścia, to na kanałach spo­łecz­no­ścio­wych Blue Origin już zaczęły pojawiać się posty przy­po­mi­na­jące, że o praw­dzi­wym locie kosmicz­nym można mówić dopiero po prze­kro­cze­niu linii Kármána. 

Blue Origin odpowiada Virgin Galactic
Taką grafiką Blue Origin Jeffa Bezosa odpo­wie­działo na zapo­wie­dzi Virgin Galactic.

Atmos­fera wyraźnie stężała, chociaż żaden z miliar­de­rów jeszcze nie oderwał się od ziemi.

Kiedy i gdzie?

VSS Unity pod­cze­piony pod statek-matkę VMS Eve, wyruszy z pasa star­to­wego na terenie Spa­ce­port America w Nowym Meksyku. Jest to prywatny port kosmiczny leżący niecałe 300 kilo­me­trów na południe od Albuquerque.

Spektakl roz­pocz­nie się o godzinie 15:00 pol­skiego czasu, w nie­dzielę 11 lipca 2021 roku. Całość będzie trans­mi­to­wana na jutu­bo­wym kanale Virgin Galactic.

Total
6
Shares