← Back to Cate­go­ries

Filmy, wykłady i dyskusje na tematy filo­zo­ficzne, zwłasz­cza doty­czące filo­zo­fii przyrody oraz idei racjo­na­li­zmu.