Video Category

Naukowe rozmaitości
Filmy i wykłady nadal związane z nauką i filo­zo­fią, ale nie­pa­su­jące do pozo­sta­łych kategorii.
10 videos 
Kwanty, cząstki, atomy
Filmy i wykłady doty­czące fizyki mikro­świata: cząstek ele­men­tar­nych, atomu oraz mecha­niki kwantowej.
14 videos 
Filozofia i przemyślenia
Filmy, wykłady i dyskusje na tematy filo­zo­ficzne, zwłasz­cza doty­czące filo­zo­fii przyrody oraz idei racjonalizmu.
15 videos 
Astronomia i kosmologia
Filmy i wykłady poświę­cone badaniom Układu Sło­necz­nego, gwiazd, egzo­pla­net, a także wszech­świata jako całości.
24 videos