Dyskusje o zabarwieniu metodologicznym, z zasady prowadzą do wielu pojęciowych nieporozumień. Jedno z najczęstszych, dotyczy prób sklasyfikowania filozofii jako dziedziny nauki. Co zabawne, wbrew aspiracjom większości samych filozofów.

Filo­zo­fia jest próbą odpo­wie­dzi na pytanie, co jest praw­dziwe i ważne, opartą na racjo­nal­nym namyśle nad rze­czy­wi­sto­ścią i użyciu argu­men­tów, w miejsce mitu, tradycji, proroctw, oby­cza­jów, czy zwykłych prze­są­dów.

Richard Popkin

Filozofie, nie obrażaj się

Na wysyp zbul­wer­so­wa­nych głosów zwykle nie trzeba długo czekać. Mniejsi lub więksi entu­zja­ści filo­zo­fii, słysząc o moż­li­wo­ści wyrzu­ce­nia ich ulu­bio­nej dzie­dziny poza nawias nauki, o odmó­wie­niu jej przy­miotu nauko­wo­ści, odru­chowo reagują pro­te­stem. To zro­zu­miała postawa i trudno mieć ją komu­kol­wiek za złe. Kiedy zary­so­wuję przy jakiejś okazji kla­sy­fi­ka­cję nauk i bez wdawania się w szcze­góły infor­muję, że nie ma w niej miejsca na filo­zo­fię, bądź znajduje się ona gdzieś “obok” krę­go­słupa nauki; czy­tel­nik naj­wy­raź­niej zakłada, że to celowa pro­wo­ka­cja. Przty­czek w nos dla szla­chet­nej, sta­ro­żyt­nej sztuki rozważań, a nawet próba jej poni­że­nia.

Żeby zawczasu uniknąć nie­po­trzeb­nych swarów, wyja­śnijmy sobie, o co tak naprawdę w tej dyskusji chodzi. Nie ma ona na celu degra­da­cji filo­zo­fii. Jeśli widząc tytuł tego artykułu pomy­śla­łeś, że ode­bra­nie filo­zo­fii miana nauki jest rów­no­znaczne ze skla­sy­fi­ko­wa­niem jej jako pseu­do­nauki, czegoś zbędnego, fał­szy­wego, śmiesz­nego i nie­istot­nego – jesteś w błędzie. Spór o pozycję filo­zo­fii dotyczy wyłącz­nie tego, czy korzysta ona z metod typowych dla nauki, czy jednak posiada własne narzę­dzia, zakazane lub nawet obce naukow­com. Tylko tyle i aż tyle. Nie ma tu nigdzie mowy o war­to­ścio­wa­niu. Filo­zo­fia nie jest ani poniżej, ani powyżej nauki. Jest po prostu czymś innym. W obu przy­pad­kach mamy do czy­nie­nia z dzia­łal­no­ścią inte­lek­tu­alną, mającą na celu posze­rza­nie naszej wiedzy, sposobów poznania, wska­zy­wa­nie nowych hory­zon­tów myślo­wych. Filo­zo­fia i nauka czynią to jednak w nieco odmienny sposób.

Filozofia a nauka

Prenauka

Zacznę prze­kor­nie, od argu­mentu jed­no­znacz­nie łączą­cego oba te światy. Bo nawet jeśli zade­cy­du­jemy o prze­gna­niu filo­zo­fii z tery­to­rium kró­le­stwa nauki, nie da się ukryć, że to właśnie filo­zo­fom zawdzię­czamy jego naro­dziny. Chyba każdy z nas słyszał o antycz­nych filo­zo­fach przyrody, sta­ro­żyt­nych Grekach, którzy położyli fun­da­menty pod sposób naszego rozu­mo­wa­nia. Ci zacni brodaci panowie dali nam logikę, dedukcję, sporo mate­ma­tyki i kilka innych “nauko­wych” wyna­laz­ków. Zadawali mądre pytania o istotę czasu, prze­strzeni, materii i energii; czyli dokład­nie tego co w dalekiej przy­szło­ści będzie zaprzą­tało głowy Newtona, Macha, Lorentza, Ein­ste­ina i całych zastępów wielkich fizyków. W pewnym sensie mogli­by­śmy zary­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że Tales, Anak­sy­man­der i Heraklit byli przod­kami współ­cze­snych naukow­ców, nawet swego rodzaju fizykami. Tyle tylko, że ówczesna fizyka sta­no­wiła jeszcze działkę filo­zo­fii i nie obciążał jej balast roz­bu­do­wa­nych metod, typowy dla całej dzi­siej­szej nauki.

O co chodzi w filozofii?

Z tego powodu lubię nazywać filo­zo­fię prenauką. Nie tylko dlatego, że wykieł­ko­wały z niej niemal wszyst­kie znane nam gałęzie nauki – zaczy­na­jąc od fizyki a kończąc na historii – ale również dlatego, że sam naukowy styl myślenia zawdzię­czamy właśnie filo­zo­fom. Brzmi to może zabawnie, ale sam sposób odkry­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści również musiał zostać odkryty. Logika, scep­ty­cyzm, racjo­na­lizm, empiryzm, obiek­ty­wizm i inne ‑izmy, nie towa­rzy­szyły nam przecież od zawsze. Nie dys­po­no­wał nimi pierwszy homo sapiens sapiens, który spojrzał w niebo i zapytał, po co to wszystko. Ten cenny bagaż doświad­czeń zbie­ra­li­śmy przez wieki, właśnie w formie idei filo­zo­ficz­nych, które zyski­wały popu­lar­ność i w końcu zaczy­nały żyć własnym życiem.

Filozof czy antyczny naukowiec?

W związku z powyż­szym, tym bardziej możesz się dziwić brakowi filo­zo­fii w kla­sy­fi­ka­cji nauk. Bo co to jest filo­zo­fia? Dla większej kla­row­no­ści roz­pa­trzmy więc kon­kretny przykład: ideę atomizmu. Pojęcie atomu wydaje się obecnie na wskroś fizyczne, naukowe, potwier­dzone i dość dobrze zbadane. Pojawiło się jednak już w antyku, za sprawą Leucypya i Demo­kryta, którzy jako pierwsi stwier­dzili, że ota­cza­jąca nas materia składa się z nie­po­dziel­nych, mikro­sko­pij­nych cegiełek. Zasta­na­wia­łeś się kiedyś, z czego wynikała ta odważna hipoteza? Jakie prze­słanki pchnęły antyczny umysł na trop atomów? Kiedy Ernest Ruther­ford na początku XX wieku dowodził ist­nie­nia jądra ato­mo­wego, zrobił to na pod­sta­wie wcze­śniej prze­pro­wa­dzo­nego eks­pe­ry­mentu. Ostrze­lał cząst­kami złotą folię, zauwa­ża­jąc, że część pocisków tra­fia­ją­cych w sam środek atomów ulega nie­spo­dzie­wa­nemu odbiciu. Doświad­cze­nie pod­po­wie­działo mu, że cząstki uderzają w nie­wiel­kie, ale gęste i masywne obiekty. Jak łatwo się domyśleć, Demokryt nie posiadał apa­ra­tury ani wiedzy koniecz­nej do prze­pro­wa­dze­nia jakiej­kol­wiek próby, która uzmy­sło­wi­łaby mu ist­nie­nie atomów. Tym bardziej, nie miał on empi­rycz­nej ani mate­ma­tycz­nej podstawy pozwa­la­ją­cej na opis ich wiel­ko­ści i wła­ści­wo­ści. Filozof wysunął swoją pro­po­zy­cję, wyłącz­nie na pod­sta­wie własnych prze­my­śleń i chęci zespo­le­nia wizji budowy materii z popu­larną w owym czasie teorią o nie­zmien­no­ści bytu. Mędrzec z Abdery widział w stałych i wiecz­nych atomach pod­sta­wowy budulec świata, ele­gancki i pięknie współ­gra­jący z innymi przy­ję­tymi zasadami. Zresztą szcze­góły nie są tu istotne, grunt, że nie istniały żadne prze­słanki, jakie zado­wo­li­łyby dzisiaj prze­cięt­nego naukowca. Atom był owocem czystej, filo­zo­ficz­nej myśli.

Sposób rozu­mo­wa­nia Demo­kryta trudno byłoby nazwać naukowym, lecz nie da się ukryć, że pytania jakie sobie postawił – o to, z czego jesteśmy złożeni – nie powsty­dziłby się żaden fizyk. Usys­te­ma­ty­zo­wana metoda naukowa nie istniała ani w ogóle nie było jej w planach, ale jak widać nawet dwa tysiące lat temu człowiek wkraczał na obszar nauki. Tyle, że czynił to nie­świa­do­mie i dość pokracz­nie. Różnica między ple­mie­niem filo­zo­fów a ple­mie­niem naukow­ców, spro­wa­dza się przede wszyst­kim do faktu, że ci ostatni zostali uzbro­jeni w arsenał metody naukowej, zaś ci pierwsi… cóż, upra­wiali filo­zo­fię. Problem polega na tym, że niemal do epoki oświe­ce­nia obie sfery były niemal nie­roz­róż­nialne. To co obser­wo­walne i obiek­tywne, przez wieki sku­tecz­nie mieszano z roz­wa­ża­niami etycz­nymi, epi­ste­mo­lo­gicz­nymi i onto­lo­gicz­nymi. Pytania o sens, cel i absolut, radośnie krzy­żo­wano z typowo nauko­wymi pyta­niami o struk­turę oraz sposób dzia­ła­nia natury. Nie istniały żadne jasno wyty­czone granice, a tezy, które dziś nazwa­li­by­śmy nauko­wymi, wywo­dzono wprost z prze­sła­nek filo­zo­ficz­nych. Nie dostrze­gano potrzeby sepa­ro­wa­nia jednego od drugiego, bo przecież każdy sposób rozu­mo­wa­nia pro­wa­dził do jednego celu: lepszego zro­zu­mie­nia rze­czy­wi­sto­ści.

Nauka i metodologia pochodzą z filozofii

Ale świat poszedł do przodu. Sta­ro­żytne kró­le­stwo filo­zo­fii uległo roz­pa­dowi, a poszcze­gólne dys­cy­pliny (w tym bliska nam fizyka) zaczęły się odse­pa­ro­wy­wać i spe­cja­li­zo­wać, dryfując w swoich kie­run­kach.

Metodologiczna granica

Powtórzę tu wyraźnie: powyższe akapity nie negują zasług, aktu­al­nej wartości filo­zo­fii, ani wciąż ist­nie­ją­cej relacji między filo­zo­fią i nauką. Zresztą relacji wza­jem­nej, przy­no­szą­cej obopólne korzyści. Koope­ra­cja w nie­któ­rych miej­scach jest na tyle zaawan­so­wana, że granica dwóch światów jeszcze czeka na wykla­ro­wa­nie.

Słynny logik Bertrand Russell stwier­dził kiedyś, że nauka zajmuje się tym co wiemy, podczas gdy filo­zo­fia dotyczy tego czego nie wiemy. Zdanie to traktuję z przy­mru­że­niem oka, ale nie­wąt­pli­wie zawiera cenną wska­zówkę w poszu­ki­wa­niach różnic między nauką i filo­zo­fią. Idąc tym tropem możemy powie­dzieć, że filo­zo­fia podej­muje się roz­wią­zy­wa­nia tych pro­ble­mów, które znajdują się (tym­cza­sowo lub na zawsze) poza zasię­giem naukow­ców. Nie musimy zbyt długo roz­my­ślać, aby znaleźć całe multum tego typu dyle­ma­tów. Taka kosmo­lo­gia wyjaśni nam skąd wziął się wszech­świat i jak jest zbu­do­wany, ale milczy na temat pra­przy­czyny oraz celu jego ist­nie­nia. Biologia tłumaczy jak ewo­lu­owały i funk­cjo­nują żywe orga­ni­zmy, ale nie dotyka kwestii istoty bytu czy jego wartości. Medycyna pozwala na doko­na­nie prze­szczepu, ampu­ta­cji i aborcji, ale nie zawiera instruk­cji etycz­nych. I tak dalej.

Filozofowie znajdują się ponad właściwym rdzeniem nauki

Dywa­gu­jąc nad tego typu kwe­stiami, trudno nam pode­przeć swoje kon­cep­cje dowodami, dokonać fal­sy­fi­ka­cji, prze­pro­wa­dzić obser­wa­cję lub eks­pe­ry­ment, albo ukuć równanie mate­ma­tyczne. Tym samym odpadają wszyst­kie drogie sercom naukow­ców sposoby roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów. To właśnie metoda naukowa, wraz z całym pokaźnym inwen­ta­rzem, decyduje o tym czy nasze spe­ku­la­cje mają cha­rak­ter naukowy, czy nie. Nie chcę przez to powie­dzieć, że filo­zo­fia polega na pusz­cze­niu myśli samopas i rzucaniu luźnych pomysłów bez ładu i składu. Co to to nie, bo również filozof pozo­staje ogra­ni­czony twardymi faktami. Dzia­łal­ność filo­zo­ficzna posiada zbiór własnych metod (których nie chcę w tym miejscu dotykać), w nie­któ­rych miej­scach nawet podob­nych do nauko­wych. Jak to ładnie to ujął Alan Chalmers, filo­zo­fię otacza “horyzont będący tęsknotą za zmarłą racjo­nal­no­ścią i prawdą, a zatem także za pozo­sta­wa­niem w kręgu tego świata”. 
Nie zmienia to faktu, że granica jest dostrze­galna. Naukow­ców krępują bez­względne więzy meto­do­lo­gii badań. Więzy ciasne, ale i konieczne, gdyż trzy­ma­nie się wypra­co­wa­nych zasad nadaje naukowym docie­ka­niom konieczną dys­cy­plinę, z zasady już na starcie odsie­wa­jącą ziarno od plew. Uczony pra­cu­jący nad nowa­tor­ską hipotezą musi mieć ciągle z tyłu głowy pomysł jej prze­te­sto­wa­nia, prze­pro­wa­dze­nia odpo­wied­niego doświad­cze­nia, pomiaru bądź obser­wa­cji.

A co gdy trafiamy na zagwozdkę, przy obecnym stanie wiedzy i tech­no­lo­gii, nie­moż­liwą do roz­wią­za­nia? Musimy zdać się na filo­zo­fów. Nie­ko­niecz­nie ocze­ku­jąc od nich prze­ło­mo­wej odpo­wie­dzi. Nie­rzadko wystar­czy pra­wi­dłowe posta­wie­nie pytania, które stanie się kołem zama­cho­wym dla pracy naukow­ców.

Literatura uzupełniająca:
A. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką?, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1993;
K. Popper, Logika odkrycia naukowego, przeł. U. Niklas, Warszawa 2002;
Wykład Filozofia i nauka, [online: https://www.youtube.com/watch?v=bCr5UaWoFds&t=359s];
J. Friedland, Philosophy Is Not a Science, [online: www.opinionator.blogs.nytimes.com/2012/04/05/philosophy-is-not-a-science/?_r=0];
M. Ruse, Is Philosophy a Science?, [online: www.chronicle.com/blogs/brainstorm/is-philosophy-a-science/45795].
 • Adam

  Komen­tarz dla sta­ty­styk.

 • http://futurenow.pl/ Kasia
 • Kuba

  Moim zdaniem naj­lep­szymi filo­zo­fami i tak są fizycy i mate­ma­tycy. Tacy fizyczno-mate­ma­tyczni filo­zo­fo­wie jak Russell, Mach, Pascal, Laplace, Kar­te­zjusz czy Popper są gigan­tami filo­zo­fii, którym “czyści” filo­zo­fo­wie (“huma­ni­ści”) do pięt nie sięgają.

  • Rafał Słowik

   Russell dostał Nobla z dzie­dziny lite­ra­tury, fizyka i fizjo­lo­gia Kar­te­zju­sza była spójnym systemem, połą­czo­nym z filo­zo­fią umysłu oraz epi­ste­mo­lo­gią, Pascal zasłynął ogromnym wkładem w teologię i etykę, a Popper działał również na polu nauk spo­łecz­nych. To nie są fizyczno-mate­ma­tyczni filo­zo­fo­wie, w ogóle podział na ści­słow­ców-huma­ni­stów względem filo­zo­fów jest dość nacią­gany i (to już moje osobiste zdanie) doko­ny­wa­nie takich podzia­łów w ogóle jest krzyw­dzące. W filo­zo­fii istnieją huma­ni­ści, ale nie są to osoby odcięte od nauk empi­rycz­nych (bez­sen­sowny podział naszej edukacji) — choćby sama kogni­ty­wi­styka.

   • Kuba

    Nie twierdzę, że filo­zo­fia wymie­nio­nych jest fizyczno-mate­ma­tyczna, ale że oprócz filo­zo­fii zaj­mo­wali się też pro­fe­sjo­nal­nie naukami ścisłymi/przyrodniczymi. Być może to już u mnie “efekt potwier­dze­nia” mocny wpływ fizyki i logiki, ale gdy czytam poglądy filo­zo­ficzne nie­zna­nego sobie autora, zwłasz­cza na tematy onto­lo­giczne czy epi­ste­mo­lo­giczne, to na ogół reaguję w jeden z dwóch sposobów:
    1. Kto pisał te bzdury? Zaraz sprawdzę życiorys autora. No tak, czysty filozof huma­ni­sta, który w ogóle nie zajmował się naukami ścisłymi/przyrodniczymi.
    2. Mądrze gość pisze i kon­kret­nie. Zaraz sprawdzę życiorys autora. No tak, mate­ma­tyk, fizyk lub inny nauko­wiec ścisły/przyrodniczy.

   • Klaudia Bury

    To tylko świadczy o tym, jak ułomna może być jedna dzie­dzina bez drugiej.

    Na dobrą sprawę nie można powie­dzieć, że ktoś jest tylko fizykiem czy też tylko bio­lo­giem, che­mi­kiem etc. żeby poznać pewną dzie­dzinę nauki, musimy również zahaczać o inne.

    A z panem muszę się zgodzić, że filozof-huma­ni­sta potrafi pisać bzdury, odwo­ły­wać się do tak absur­dal­nych poglądów, wysuwać tak irra­cjo­nalne wnioski…

    Kla­sy­fi­ka­cja filo­zo­fii jako przed­miotu huma­ni­stycz­nego powinna być zabro­niona, tak samo jak sam kierunek filo­zo­fia.

    Filo­zo­fia ma być dodat­kiem, nauką myślenia, sposobów odkry­wa­nia świata, posze­rza­niem naszych wyobra­żeń. Zawsze musi iść w parze z odpo­wied­nimi dzie­dzi­nami wiedzy.

    Filo­zo­fem nie może być osoba która zna osią­gnię­cia filo­zo­fów, ich bio­gra­fie czy też umie snuć poglądy… Filozof musi mieć wiedzę, żeby mieć prawo “filo­zo­fo­wać”.

 • Michał Tar­now­ski

  Wła­ści­wie zgadzam się z więk­szo­ścią tego tekstu. Warto też wspo­mnieć o cennym wpisie Seana Carrolla na jego blogu 3 lata temu. Ludzie od teorii względ­no­ści (rela­ty­wi­ści) i kosmo­lo­gii mają chyba naj­wię­cej filo­zo­ficz­nego zacięcia ze wszyst­kich fizyków.

  http://www.preposterousuniverse.com/blog/2014/06/23/physicists-should-stop-saying-silly-things-about-philosophy/

 • cietrzew

  Od okre­śle­nia prenauka, wolę meta­nauka.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Przy czym nie musi on znaczyć tego samego, dlatego byłbym ostrożny z jego uży­wa­niem.

  • enk1

   To dobre okre­śle­nie, ponieważ ana­lo­gicz­nie jest z mate­ma­tyką. Mate­ma­tyka i filo­zo­fia to dialekty tego samego języka. Same w sobie nic nie znaczą, ale mogą posłużyć do opisu zjawisk.

 • Jade

  “A co gdy trafiamy na zagwozdkę, przy obecnym stanie wiedzy i tech­no­lo­gii, nie­moż­liwą do roz­wią­za­nia? Musimy zdać się na filo­zo­fów. Nie­ko­niecz­nie ocze­ku­jąc od nich prze­ło­mo­wej odpo­wie­dzi. Nie­rzadko wystar­czy pra­wi­dłowe posta­wie­nie pytania, które stanie się kołem zama­cho­wym dla pracy naukow­ców.”
  Mnie wystar­cza wtedy odpo­wiedź: nie wiemy, ale pracuje się nad tym. Odpo­wiedź filo­zo­fów tak naprawdę też wtedy brzmi “nie wiemy”, z tymże jest ona ładniej opa­ko­wana. I naj­czę­ściej nie jest to żadna odpo­wiedź, tylko masa posta­wio­nych pytań. Z ostatnim zdaniem się zgadzam. Czasami filo­zo­fo­wie w coś trafią, co potem staje się bodźcem dla naukow­ców.

 • Wcina

  Zabrakło mi w tym artykule, opo­wiastki o tym, jak współ­cze­sna fizyka ponownie kłania się w stronę filo­zo­fii.
  Już sam “rozłam ” na teo­re­ty­ków i klasyków może o tym świad­czyć. Przy­kła­dowo, fizycy chcieli by rozgryźć oso­bli­wość, opisać co dzieje się w czarnej dziurze, skwan­to­wać teorię gra­wi­ta­cji, badać obiekty i zjawiska nie­sa­mo­wi­cie “abs­trak­cyjne”. Mam na myśli nie­in­tu­icyjne z kiepską moż­li­wo­ścią poznania empi­rycz­nego. Teo­re­tycy korzy­stają z mate­ma­tyki. Ktoś tu już pisał, że mate­ma­tyka i filo­zo­fia to dwa dialekty tego samego ale nie to jest dla mnie naj­cie­kaw­sze. Naj­cie­kaw­sze jest to, że Ci fizycy trafiają na pytania typu: jak badać coś, co jest poza cza­so­prze­strze­nią? Czy to ma sens ? Czy stawiam dobre pytania ? Czy to jeszcze fizyka czy już filo­zo­fia?

  • Rosalind

   Gdzie leży dla Ciebie granica między “kla­sycz­nym”, możliwym do poznania empi­rycz­nie, a “abs­trak­cyj­nym”? Jeszcze do niedawna uczono, że atom jest naj­mniej­szą cząstką materii, a dywa­ga­cje o tym, co leży na głębszym poziomie, z pew­no­ścią zosta­łyby skla­sy­fi­ko­wane jako nie­moż­liwe do empi­rycz­nego poznania. A dzisiaj mamy cho­ciażby mikro­skopy elek­tro­nowe. To, że coś wydaje się na obecną chwilę abs­trak­cyjne i nie­po­zna­walne, to, wydaje mi się, kwestia naszych ogra­ni­czeń. A coś, co dla prze­cięt­nego gim­na­zja­li­sty jest “nie­in­tu­icyjne” w fizyce, dla doktora fizyki już będzie oczy­wi­ste i logiczne, więc to też względna ocena.

  • Łukasz Polow­czyk
 • Sagit­ta­rius A

  Ja tak trochę z innej beczki: tyle się mówi o tym, jak ważne jest zaszcze­pia­nie w młodych ludziach myślenia nauko­wego, ale nie znam ani jednej książki kie­ro­wa­nej do mło­dzieży, która w zawiera w sobie i wyjaśnia w prosty sposób co to jest: metoda naukowa, kry­tyczne myślenie, zasady rozu­mo­wa­nia, błędy poznaw­cze, zasady dyskusji i argu­men­ta­cji, chwyty ery­styczne, mani­pu­la­cja, psy­cho­lo­gia kształ­to­wa­nia prze­ko­nań, psy­cho­lo­gia przesądu. Jedna książka poru­sza­jąca wszyst­kie wymie­nione zagad­nie­nia i kie­ro­wana do młodych ludzi — czy istnieje taka pozycja?

  • arthy

   Żadnej władzy nie byłoby na rękę tak świadome spo­łe­czeń­stwo, Barany się lepiej prowadzi. Nikt nie będzie w związku tym forsował napi­sa­nia takiej książki, ani tym bardziej wydania.

   • Johannes Fulgens

    dokład­nie 😉
    W Filo­zo­fii idzie o odpo­wiedź o prawdę, początek i koniec. W nauce o to, co uży­teczne.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    To jest zbytnie uprosz­cze­nie. Czy filo­zo­fia w każdym ujęciu ma za zadanie po prostu odkrycie “prawdy”, tak jak było to w przy­padku szkoły sokra­tej­skiej? Raczej nie. A z drugiej strony, czy taki podział nie zawiera sugestii, jakoby filo­zo­fia poszu­ki­wała prawdy, a nauka nie? Trudno też mówić, że nauki formalne lub czysto teo­re­tyczne — jak fizyka teo­re­tyczna — badają wyłącz­nie to co uży­teczne. Celem jest zro­zu­mie­nie struk­tury rze­czy­wi­sto­ści, a więc według mnie, również poszu­ki­wa­nie prawdy.

 • marek

  Prenauką filo­zo­fii nazwać nie można, bo w sensie Kuhna znaczy to coś zupełnie innnego.

 • arthy

  Jak zwykle bardzo ciekawy tekst. Po pierw­szych aka­pi­tach naszła mnie jednak taka myśl czy wysu­wa­nie filo­zo­fii poza nawias nauki nie zbliża jej za bardzo ku religii?

 • Łukasz Polow­czyk

  “Podział wg pol­skiego cyber­ne­tyka, Mariana Mazura:

  sztuka — brak twier­dzeń, brak dowodów

  filo­zo­fia — twier­dze­nia, brak dowodów

  nauka — twier­dze­nia i dowody

  Jest to prosty, pełny podział. Po prostu gdy poja­wiają się dowody
  twier­dzeń, auto­ma­tycz­nie staje się to nauką. A w sztuce też chodzi o
  prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji, ale nie ma tam żadnych twier­dzeń ani dowodów.
  No chyba że jakiś artysta w swojej sztuce filo­zo­fuje, wtedy to
  auto­ma­tycz­nie staje się filo­zo­fią, tylko może w atrak­cyj­niej­szej formie
  niż prze­ciętne twier­dze­nia filo­zo­ficzne. ”

  https://www.wykop.pl/link/3902853/#comment-48319209

 • Jolanta Mizera

  Filo­zo­fia to królowa nauk i nie da się jej wyrzucić poza nawias, bo uczy kry­tycz­nego myślenia, popraw­nego rozu­mo­wa­nia ode­rwa­nego od wsze­la­kich auto­ry­te­tów. Obecnie wielu absol­wen­tów kończy wydział tak zwanej filo­zo­fii na kato­lic­kich uni­wer­sy­te­tach, jednak to przecież nie jest praw­dziwa filo­zo­fia a jedynie doktryna kato­licka pod­cią­gnięta pod filo­zo­ficzne nazew­nic­two. Dlaczego nie ma pozycji pod­ręcz­ni­ko­wej dla uczniów w szkołach która poma­ga­łaby im rozwijać umie­jęt­no­ści logicz­nego, kry­tycz­nego myślenia, błędów poznaw­czych, dyskusji ? Gdyby dzieci uczono podstaw filo­zo­fii mie­li­by­śmy znacznie więcej naukow­ców, badaczy, wybit­nych poli­ty­ków i pro­fe­so­rów różnych dziedzin. Nie bez przy­czyny nazywa się filo­zo­fię nauką nie­bez­pieczną, nie­uzna­wa­nie auto­ry­te­tów może powo­do­wać rozpad systemów , struktur poli­tycz­nych i systemów prawnych.

  • Johannes Fulgens

   bzura. Filo­zo­fia nie jest w gramie ni w cencie oderwana od auto­ry­te­tów. Ary­sto­te­les był uczniem Platona a ten poznawał świat u stóp Sokra­tesa. Ode­rwa­nie Filo­zo­fii od nauki czyni krzywdę jednej i drugiej a mia­no­wi­cie staje się nie­bez­pieczne, ponieważ u podstaw wszel­kiego empi­ry­zmu leży teoria, czy tego chcemy czy nie, badania nie są oderwane od założeń to po pierwsze. Po drugie próba wmó­wie­nia, że filo­zo­fia nie jest nauką znie­czula nie tylko stu­den­tów i zwykłych prostych ludzi na całe zaplecze tzw. nauki. W naukach lin­gwi­stycz­nych możemy wyróżnić socjo­lin­gwi­stykę, której można prze­ciw­sta­wić struk­tu­ra­lizm i obie te działki mają swoje źródła w filo­zo­fii. Jakie zało­że­nia taka filo­zo­fia a potem nauka.
   Zgodzę się co do reszty z drobną uwagą, że nie trzeba nie uznawać auto­ry­te­tów, ale wystar­czy poddać ich innej inter­pre­ta­cji.

 • heniek

  Tak tak filo­zo­fia jest bardzo ważna roz­po­częła naukę itp. itd. Ale co filozof robi dzisiaj? Podobnie jak w przy­padku teologii mam wąt­pli­wo­ści czy ta dzie­dzina powinna być wykła­dana na uni­wer­sy­te­tach. Rozumiem zna­cze­nie histo­ryczne ale uczelnia powinna zajmować się ściśle nauką. Filo­zo­fo­wie mogą działać ale czy koniecz­nie powinni nosić te same tytuły co pro­fe­so­ro­wie biologii, fizyki czy mate­ma­tyki?

 • Roman Nowak

  Jeśli się zgodzimy że nauka to proces pozy­ski­wa­nia faktów który nie zajmuje się pustymi (nie­fal­sy­fi­ko­wal­nymi) poję­ciami to być może nie cała filo­zo­fia jest naukowa ale pewne jej elementy są. Innymi słowy można stawiać fal­sy­fi­kowlne hipotezy i tworzyć teorie. Np można pro­wa­dzić badania nad narzę­dziami do myślenia. Innymi słowy mozna eks­plo­ro­wać prze­strzeń moż­li­wo­śći danego narzę­dzia. Czyli można pro­wa­dzić badania np nad logiką jako eks­pe­ry­ment stosując reductio ad absurdum. No chyba że epi­ste­me­ol­gie uzmay jako odrębną dzie­dzinę nauki.

  Jakby na to nie parzeć matem­tyka zajmuje się jednym z narzędzi do myślania. Tworzy pierwsze zasady matem­tyki i eks­plo­ruje jej prze­strzeń moż­łi­wo­ści.

  Można nawet pro­wa­dzić badania naukowe nad np szachami. Eks­plo­ro­wać prze­strzeń moż­li­wo­ści które wnikaja z pierw­szych zasad szachów. Można stawiac fal­sy­fi­ko­walne hipotezy np czy szachy to gra remisowa

  oczy­wi­ście szachy i mate­ma­tyka podałem jako analogie

  Jeszcze moge podać zdanie jedenego z filo­zo­fów “filo­zo­fia jest wtedy gdy się zasta­na­wiasz nad wynikami eks­pe­ry­mentu”

 • Dr. Paul Kopetzky

  Rozumiem, iż tytuł niniej­szego artykułu/teza to jest pozy­tywne pre­lu­dium do dalszej dyskusji?! Vide Ary­sto­te­les, Platon, Sokrates etc.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Nigdy nikomu nie zabra­niam dyskusji. Dlatego istnieją komen­ta­rze.