Jutubowe polecanki: “O pochodzeniu życia”

Kiedyś to były materiały na YouTube! Może i nie zawierały pięknych grafik, przyciągających oko efektów wizualnych i głupkowato uśmiechniętych gęb internetowych celebrytów, ale po ich obejrzeniu człowiek nie zastanawiał się czy aby nie stracił dziesięciu minut swojego życia.

Takie właśnie były mate­riały autor­stwa nie­ja­kiego cdk007. Jego seria O pocho­dze­niu… w kolej­nych czę­ściach, w przy­stępny sposób nakreśla podstawy abio­ge­nezy oraz pierw­szych etapów ewolucji życia na Ziemi. 

Odcinek pierwszy, który pod­lin­ko­wa­łem, przed­sta­wia nie­zwy­kły moment prze­kro­cze­nia granicy oddzie­la­ją­cej martwy związek che­miczny od tego, co możemy nazwać żywym orga­ni­zmem. Autor opiera się na modelu Jacka Szostaka – noblisty i jednego z naj­więk­szych auto­ry­te­tów w bada­niach nad pocho­dze­niem życia. Jak sam chwali się nauko­wiec w jednym z wywiadów: “Udało się stworzyć sztuczny prototyp komórki i symu­lo­wać proces jej ewolucji. Składa się z dwóch głównych kom­po­nen­tów: gene­tycz­nego polimeru, który potrafi się sam repli­ko­wać, i samo­re­pli­ku­ją­cej się błony komór­ko­wej”. Trudno na razie mówić o pro­duk­cji peł­no­war­to­ścio­wego życia i udo­ku­men­to­wa­niu samo­ródz­twa, ale badania Szostaka są w pewnym sensie ważnym krokiem naprzód, w stosunku do słynnego doświad­cze­nia Stanleya Millera (które, notabene obchodzi właśnie 60. rocznicę). 

Czy życie na naszej planecie rze­czy­wi­ście powstało w taki sposób? Nie posiadam wiedzy wystar­cza­ją­cej do wery­fi­ka­cji teorii (jak i popraw­no­ści mate­riału), ale koncept Szostaka wydaje się na tyle spójny i ciekawy, że z czystym sumie­niem mogę zachęcić do jego poznania. 

Total
0
Shares
Inne teksty