Press ESC to close

Kwantówki

Wszyst­kie wieści i ogło­sze­nia doty­czące dzia­łal­no­ści bloga.

Kwantowo 2019

Serię rocznych pod­su­mo­wań, jak zwykle zwieńczę raportem z dzia­łal­no­ści samego bloga. Oto jakie sukcesy i porażki odno­to­wało Kwantowo w ciągu…

Naukowe “naj” 2019

Jak co roku o tej porze, na Kwantowo nie może zabrak­nąć skró­to­wego i subiek­tyw­nego pod­su­mo­wa­nia mija­ją­cych dwunastu miesięcy. Sprawdźmy, jaki był 2019 rok…

Kwantowo 2018

Przy­ję­tym oby­cza­jem, zakoń­czony rok wypada pod­su­mo­wać. Spójrzmy więc jak wyglą­dały sta­ty­styki Kwantowo w 2018 roku oraz które teksty cieszyły się naj­więk­szym…

Kwantowo 2017

Pod­su­mo­wa­li­śmy już wyda­rze­nia ze świata nauki, więc pozo­staje jeszcze podjąć reflek­sję nad dzia­łal­no­ścią samego bloga. Jak co roku rzucę kilkoma…