Press ESC to close

Resztki

Wszyst­kie wpisy nie­miesz­czące się w ramach pozo­sta­łych kate­go­rii.

Kwantowo 2018

Przy­ję­tym oby­cza­jem, zakoń­czony rok wypada pod­su­mo­wać. Spójrzmy więc jak wyglą­dały sta­ty­styki Kwantowo w 2018 roku oraz które teksty cieszyły się naj­więk­szym…