Browsing Category

Tycie newsy

75 posts

W dziale tym znaj­dziesz treściwe, prze­glądy naj­waż­niej­szych wia­do­mo­ści nauko­wych i oko­ło­nau­ko­wych pocho­dzą­cych z naj­waż­niej­szych uni­wer­sy­te­tów, labo­ra­to­riów, agencji kosmicz­nych, obser­wa­to­riów i innych placówek z całego świata. 

Jak wskazuje nazwa, Tycie newsy nie stanowią obszer­nych opra­co­wań poszcze­gól­nych zagad­nień, a jedynie krótkie kil­ku­aka­pi­towe komu­ni­katy, wraz z ozna­czo­nym źródłem informacji.