Wiadomości naukowe – Komunikwanty


W dziale tym znaj­dziesz również Komu­ni­kwanty, czyli treściwe, comie­sięczne prze­glądy naj­waż­niej­szych wia­do­mo­ści nauko­wych pocho­dzą­cych z kraju i całego świata.

Pierw­szego dnia każdego miesiąca tworzę zwięzły wybór kilku lub kil­ku­na­stu naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych odkryć, nowych hipotez, nowa­tor­skich wyna­laz­ków, ważnych eks­pe­ry­men­tów oraz misji kosmicz­nych – krótko mówiąc, przed­sta­wiam porcję naj­go­ręt­szych nauko­wych newsów.

18 Articles