Press ESC to close

Po pierwsze, naucz się uczyć!

Jednej ze swoich szkol­nych nauczy­cie­lek nie cier­pia­łem w sposób szcze­gólny. Ucznio­wie często mają w zwyczaju prze­le­wać swoją niechęć do przed­miotu na nie­szczę­snego belfra, ale w tym…