Wirtualne kursy wkroczyły na internetową scenę już ładnych kilka lat temu, lecz dopiero teraz poważnie przyciągnęły moją uwagę. Wszystko za sprawą pojawienia się na horyzoncie projektu World Science U, pod patronatem popularnego Briana Greenego, znanego choćby z telewizyjnych serii Beyond the CosmosElegant Universe (które szczerze polecam).


W całej zabawie chodzi o to, aby nie wycho­dząc z domu przebyć kurs podstaw fizyki z naci­skiem na to co tygrysy lubią naj­bar­dziej, czyli teorię względ­no­ści oraz mecha­nikę kwantową. Główną pomocą naukową oddaną nam do dys­po­zy­cji są kil­ku­na­sto­mi­nu­towe wykłady, w których profesor Uni­wer­sy­tetu Columbia omawia kon­kretne zagad­nie­nia. Żeby nie było zbyt nudno, każdy etap (np. dyla­ta­cja czasu) oferuje również elementy inte­rak­tywne: roz­wią­zu­jemy zadania, dopy­tu­jemy mentora o inte­re­su­jące szcze­góły (dosta­jemy coś w formie FAQ) oraz możemy wziąć udział w dyskusji. Krótko mówiąc  nawet jeśli należysz do upier­dliw­ców reagu­ją­cych na coraz to bardziej szcze­gó­łowe wyja­śnie­nia, kolejnym pytaniem a dlaczego? – będziesz usa­tys­fak­cjo­no­wany. Z tego co zauwa­ży­łem, na naj­cie­kaw­sze komen­ta­rze oso­bi­ście odpo­wiada sam Greene. 

Kurs właściwy, którego dotyczył poprzedni akapit, nie stanowi jednak całej zawar­to­ści projektu. Osobom mniej zaawan­so­wa­nym, złak­nio­nym wiedzy w wydaniu cał­ko­wi­cie popu­lar­no­nau­ko­wym, pozo­staje sekcja Science Unplug­ged. Obejmuje ona setki bardzo krótkich filmików (nie­rzadko trwa­ją­cych pół minuty), pogru­po­wa­nych w kil­ka­na­ście działów, od super­sy­me­trii po mul­tiu­ni­wer­sum. 


Według mnie, World Science U to naj­cie­kaw­sza popu­la­ry­za­tor­ska ini­cja­tywa od wielu lat i inte­re­su­jący powiew świe­żo­ści wśród setek bliź­nia­czych pozycji książ­ko­wych i tele­wi­zyj­nych. Być może mój entu­zjazm wynika po trochu z sympatii do Greenego, ale musicie przyznać, że moż­li­wość bez­po­śred­niego zadania pytania sławnemu uczonemu, to nie lada gratka.


Jeżeli się skusicie na WSU lub bra­li­ście już udział w podob­nych przed­się­wzię­ciach, koniecz­nie podziel­cie się wra­że­niami! • Zbysiu

  “to naj­cie­kaw­sza popu­la­ry­za­tor­ska ini­cja­tywa od wielu lat“
  Przecież premierę miał Cosmos. Kiedy będzie pole­canka? 🙂

 • http://www.blogger.com/profile/11034043795252880060 Krystian Mądry

  Hm. Czy komuś też się nie wyświe­tla wideo? Dźwięk mam 🙂

 • MacieX

  Podjąłem kiedyś próbę prze­by­cia kursu Coursera, ale przy­znaję że to WSU prze­ma­wia do mnie trochę bardziej. Chyba spróbuję.

 • Ano­ny­mous

  ”Greenego” — a co to za twór? Popraw mnie jeśli się mylę, jednak ja skla­sy­fi­ko­wał­bym to jako gra­ma­tycz­nego babola. Moim skromnym zdaniem powinno być Greena. Btw. Widzę, że reklamy Adsense powoli zaczy­nają się pojawiać na blogu.

  • Ano­ny­mous

   Prze­pra­szam. Oczy­wi­ście masz rację. Zawsze mam wrażenie, że nazwisko Briana to Green. W rze­czy­wi­sto­ści jego naziwsko to oczy­wi­ście Greene, dlatego twoja odmiana jest jak naj­bar­dziej poprawna. Sorry za uszczy­pli­wość. Natkną­łem się na WSU jakiś czas temu przez przy­pa­dek na yt i cieszę się, że podej­muje się taką ini­cja­tywę. Warto jednak pamiętać, że polska scena naukowa również oferuje podobne mate­riały cał­ko­wi­cie darmowo. Poli­tecz­nika Wro­cław­ska oferuje na swoim kanale youtube aż 90 filmów edu­ka­cyj­nych z analizy mate­ma­tycz­nej i podobną liczbę filmów doty­ka­ją­cych zagad­nień stricte fizycz­nych http://www.youtube.com/user/pwrmojeklimaty. Uni­wer­sy­tet Śląski też na yt około 6 godzin bardzo cie­ka­wych wykładów z fizyki wraz z doświad­cze­niami. Prof. Marek Szopa i 13 godzin jego wykładów o mecha­nice kwan­to­wej na tym samym kanale.http://www.youtube.com/user/admUniwersytetSlaski

   W mię­dzy­na­ro­do­wym necie jest cała masa podob­nych mate­ria­łów z każdej dzie­dziny zarówno na szczeblu popu­lar­no­nau­ko­wym jak i bardziej zaawan­so­wa­nym.
   Z tym, że te nie są tak szeroko rekla­mo­wane w związku z czym trochę ciężej do nich dotrzeć.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Być może sko­ja­rzy­łeś z prof. Micha­elem Greenem — fizykiem z Cam­bridge, notabene również zaan­ga­żo­wa­nym w rozwój teorii strun.

   O wykła­dach Marka Szopy wiem bardzo dobrze i również znajdują się w kolejce do “pole­ca­nek”.

   A Adsense na blogu jest od początku… Gwoli ści­sło­ści nie przy­niósł jeszcze żadnego zysku (tj. nadal do tego hobby dopłacam).