Browsing Tag

astronomia

44 posts

Patrze­nie na nie­bo­skłon i podzi­wia­nie ciał nie­bie­skich to jedno z pierw­szych zajęć czło­wieka rozum­nego. Dzisiaj astro­no­mia to wyspe­cja­li­zo­wana dys­cy­plina wypo­sa­żona w odpo­wied­nie (drogie) narzę­dzia i metody. Dla nas amatorów, nauka opi­su­jąca gwiazdy, galak­tyki oraz inne wiel­ko­ska­lowe struk­tury, pozo­staje przede wszyst­kim źródłem fascy­na­cji ota­cza­ją­cym nas pięknem i ogromem kosmosu. Pozwala poznać nasze miejsce we wszech­świe­cie, przy­po­mi­na­jąc ludziom o skrom­no­ści i samoświadomości.