Nawet jeśli ludzie kiedyś wyginą, zmieceni przez naturalną katastrofę bądź w drodze jakiejś wymyślnej formy autoeksterminacji, jeden ślad po naszym istnieniu pozostanie widoczny przez eony. Będzie to odcisk ludzkiej stopy w księżycowym regolicie. Tak przynajmniej głosi popularna ciekawostka.

Na pewno wielu z was obiła się ona o uszy. Ostatnio, z okazji rocznicy śmierci Neila Arm­stronga, o dzia­ła­ją­cym na wyobraź­nie fakcie przy­po­mniał Węglowy na swoim blogu. Mateusz słusznie zwrócił uwagę, że nawet naj­trwal­sze z pozoru pomniki naszej cywi­li­za­cji, w ziem­skich warun­kach ulegną w końcu roz­kła­dowi. Zależnie od sza­cun­ków, gdyby nagle zniknęli wszyscy ludzie, w ciągu zaledwie kilku tysięcy lat roz­pa­dłaby się zde­cy­do­wana więk­szość naszych budynków, a po wielkich aglo­me­ra­cjach pozo­sta­łyby gru­zo­wi­ska. Biorąc w rachubę okresy geo­lo­giczne, setki tysięcy i miliony lat, po naszym gatunku pozo­sta­łyby już tylko poje­dyn­cze zabytki. 

Jednak, nawet gdy Ziemia już zrzuci ze swego cielska wszelkie świa­dec­twa naszej bytności, na Księżycu ostanie się jedna pamiątka. Ostatni dowód na ist­nie­nie cywi­li­za­cji tech­nicz­nej w tym regionie Drogi Mlecznej.

Wszystko dzięki temu, że pozba­wiony atmos­fery Srebrny Glob, nie powinien ulegać erozji. Zauważył to Węglowy, a i ja w jednym z moich tekstów posta­wi­łem podobną tezę. Niestety jest to stwier­dze­nie nie do końca poprawne. Powołuję się tu na zdanie Marka Robin­sona z Uni­wer­sy­tetu Arizony i jego badania nad próbkami regolitu spro­wa­dzo­nymi na Ziemię w ramach programu Apollo. Profesor dowodzi, iż powierzch­nia naszego natu­ral­nego satelity ulega nie­wiel­kiej erozji, wyno­szą­cej zmiany wyso­ko­ści rzędu co najmniej 0,4 mili­me­tra na milion lat. Winę za taki stan rzeczy ponoszą szcze­gól­nie mikro­me­te­oryty, czyli drobinki mniejsze od ziarenka piasku, nie­ustan­nie bom­bar­du­jące wszyst­kie ciała Układu Sło­necz­nego. Aby sobie uzmy­sło­wić wagę tego zjawiska, należy przy­po­mnieć, że każdego dnia w ziemską atmos­ferę wpada kilka ton kosmicz­nych skał. Dodając do tego spore wahania tem­pe­ra­tury, za 10–100 milionów lat, ślady astro­nau­tów powinny ulec zupeł­nemu zatarciu.

Oczy­wi­ście to nadal oznacza, że odciski w rego­li­cie poten­cjal­nie przeżyją nasze pomniki na Ziemi. Zacząłem jednak zasta­na­wiać się, czy nie istnieje jeszcze trwalszy wytwór ludzkich rąk (tudzież nóg). I jeśli się nie mylę, za takie dzieło można uznać odda­lo­nego obecnie 19 miliar­dów kilo­me­trów od Słońca Voyagera 1. Rzecz jasna nikt nie jest w stanie prze­wi­dzieć gdzie słynny nośnik dysku Golden Record, znajdzie się za setki tysięcy, nie mówiąc o milio­nach lat. Praw­do­po­dob­nie za jakieś 40 tysięcy lat prze­fru­nie obok odda­lo­nej od nas o 17 lat świetl­nych Gliese 445, ale jego dalsza przy­szłość pozo­staje zagadką. Czy podczas podróży w pustce mię­dzy­gwiezd­nej oberwie jakimś jakimś kamie­niem? A może zostanie prze­chwy­cony przez gra­wi­ta­cję odległej gwiazdy? 

To tylko gdybanie, ale istnieje moż­li­wość, że Voyager 1 będzie tułał się w prze­strzeni kosmicz­nej nawet gdy zarówno ludzie, jak i ich ślad na Księżycu przejdą już do historii.

 • m

  Melan­cho­lijny wpis :):)

  Mam pytanie nie­zwią­zane z tematem:
  Czy da się prze­sy­łać infor­ma­cje za pomocą gra­wi­ta­cji (jej zmian)? Zasta­na­wia­łem się nad tym ostatnio. (chyba ) Wszyst­kie projekty poszu­ku­jące cywi­li­za­cji poza­ziem­skich poszu­kują sygnałów elek­tro­ma­gne­tycz­nych. A może obcy wymy­ślili jakiś sposób, aby prze­sy­łać infor­ma­cje za pomocą wahań gra­wi­ta­cji?

  • https://www.kwantowo.pl Adam Adamczyk

   Ja nie widzę powodu, dla którego nie dałoby się przesłać infor­ma­cji poprzez jakieś mani­pu­lo­wa­nie pływami gra­wi­ta­cyj­nymi. Pytanie tylko czy jest to prak­tyczne (a nie jest) i czy roz­wi­nięta cywi­li­za­cja tech­niczna korzy­sta­łaby z tej metody zamiast obiek­tyw­nie eko­no­micz­niej­szych fal elek­tro­ma­gne­tycz­nych.

 • Anna

  Jeśli mogę zauważyć, to z tego co wiadomo, to gra­wi­tony są hipo­te­tycz­nymi cząst­kami, nie zostały jeszcze odkryte, więc ciężko byłoby się poro­zu­mieć używając czegoś, czego ludzkość jeszcze dobrze nie poznała.

 • Stretch

  Zawsze jest jeszcze Voyager 2 😀

  • greg

   No jest i nie tylko on. Są jaszcze dwa Pioneery.

 • Kronos

  Pamię­tajmy też, że tak naprawdę nic w świecie nie ginie. Zawsze ostanie się jakiś śmieć czy fragment Voyagera nawet jeśli ulegnie on roz­pa­dowi. Co więcej przez kosmos prze­cho­dzą sygnały radiowe wysłane przez ludzkość.

  Bądźmy jednak opty­mi­stami i nie myślmy o tym co po nas pozo­sta­nie. Róbmy lepiej wszystko aby istnieć jak naj­dłu­żej.

  • greg

   Dla dobra ziemi lepiej wyginamy jak naj­szyb­ciej.

 • Stachu

  Kiedyś coś czytałem, że podobno w jakiś sposób można odbierać i wysyłać fale gra­wi­ta­cyjne za pomocą nad­prze­wod­ni­ków.

 • Stachu

  Mój komen­tarz odnośnie fal gra­wi­ta­cyj­nych, miał być odpo­wie­dzią na pytanie użyt­kow­nika m.

  Jest to roz­wią­za­nie prak­tyczne, ponieważ fale gra­wi­ta­cyjne nie są pochła­niane przez materię, tak jak fale elek­tro­ma­gne­tyczne. Gdyby, np. telefony komór­kowe używały fal gra­wi­ta­cyj­nych, nie było by żadnych pro­ble­mów z zasię­giem. Wia­do­mość mogła by być wysyłana bez­po­śred­nio przez środek ziemi, z jednej anteny do drugiej, a nie tak jak teraz, dookoła, za pośred­nic­twem wielu anten.

  • https://www.kwantowo.pl Adam Adamczyk

   Tak, ale potrzeba nie­po­rów­ny­wal­nie większej ilości energii aby wysłać taką wia­do­mość na dużą odle­głość. Ale z tą nie­prak­tycz­no­ścią chodziło mi nie tyle o ewen­tu­al­nie sto­so­wa­nie takich metod komu­ni­ka­cji między samymi obcymi, a jedynie o poszu­ki­wa­nie przez nich innych cywi­li­za­cji. Inte­li­gentne istoty mogą śmiało założyć, że znacznie prędzej ktoś odbierze i odpowie na wia­do­mość radiową niż bardziej zaawan­so­wane sygnały.

 • m

  Czy obecnie potra­fimy odbierać takie sygnały? Czy ktoś to robi?

 • m

  Coś z tymi komen­ta­rzami jest nie tak. Już któryś raz chciałem odpo­wie­dzieć w wątku (post a reply), a zamiesz­cza mi jako osobny komen­tarz.

 • Grzegorz Gregor

  Życie bez celu jest błą­dze­niem.

  Żyj w czasie – nie­za­leżny od czasu.

  • greg

   Nawet cel to błą­dze­nie bo nie wiesz czy właściwy.

 • Pingback: 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o sondzie Voyager 1 | Kwantowo.pl()

 • greg

  Ale dlaczego tak się zachwy­casz Voy­age­rem 1 skoro o nie jedyna sona która jest na skraju układu sło­necz­nego. A gdzie pionier 10,11 oraz Voyager 2 ?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Zachwy­cam się każdą wspa­niałą misją i eks­pe­ry­men­tem. Nato­miast w chwili pisania tekstu tylko Voyager 1 był urzą­dze­niem, które prze­kro­czyło granicę helio­pauzy i jako pierwsze opuściło Układ Sło­neczny.