Osoby potrafiące zachwycić się pięknem swego otoczenia – majestatycznymi mgławicami, barwną fauną i florą, niesamowitościami świata małych obiektów i elegancją tych dużych – skazane są na miłość do nauki; do najważniejszego narzędzia pozwalającego na zgłębianie tej naturalnej poezji. W dzisiejszym wpisie “polecankowym”, zabieram was na duchowo-intelektualną ucztę, serwowaną przez ludzi, którzy potrafili ubrać to doświadczenie w godne słowa.Wypo­wiedź autor­stwa Billa Nye’a, wycięta z nie­daw­nej, głośnej debaty. 
Odkry­li­śmy prawa natury, dzięki którym możemy dowie­dzieć się więcej o naszym ist­nie­niu, dowie­dzieć się skąd pocho­dzimy. To nas napędza! To rzecz, którą chcemy wiedzieć! 

Wynu­rze­nia popu­lar­nego astro­fi­zyka, które zdążyły już okrążyć internet kil­ku­krot­nie.
 Gdy patrzę na nocny nie­bo­skłon, wiem, że jesteśmy częścią tego wszech­świata, jesteśmy w tym świecie; ale być może jeszcze waż­niej­szy jest fakt, że to wszech­świat jest w nas.

Praw­do­po­dob­nie każdy słyszał te słowa (pojawiły się również na blogu), niemniej “Małej błę­kit­nej kropki” pominąć, po prostu nie wypada.
Każdy wyna­lazca i odkrywca. Każdy mora­li­sta i sko­rum­po­wany polityk. Każda gwiazda. Każdy przy­wódca, święty i grzesz­nik w dziejach naszego gatunku. Wszyscy żyli tam, na pyłku zawie­szo­nym w pro­mie­niu Słońca. Ziemia jest bardzo małą sceną, na olbrzy­miej kosmicz­nej arenie…

Dla rów­no­wagi, mniej znany wywód legen­dar­nego Carla Sagana.
Czy Ziemia na pewno jest jedyna? To była kolejna w dziejach wielka degra­da­cja. Dołujące doświad­cze­nie, demon­stra­cja naszej nie­istot­no­ści…

Z innej beczki: jeden z dzie­siąt­ków filmów pre­zen­tu­ją­cych prze­my­śle­nia nie­ży­ją­cego angiel­skiego filozofa, Alana Wattsa.
Czy nie zdumiewa Cię jak nie­sa­mo­wi­cie złożony jesteś? I robisz to wszystko, mimo, że nigdy się tego nie nauczy­łeś? 

Douglas Adams co prawda naukow­cem nie był, ale prostych i zarazem zabaw­nych rozważań bry­tyj­skiego pisarza, aż chce się słuchać.
Człowiek pier­wotny (…) potrafi przy­sto­so­wać do swoich potrzeb wielkie połacie terenu, od tundry aż po pustynię Gobi. Udaje mu się nawet przeżyć w Nowym Jorku, na miłość boską!

Monolog słynnego fizyka na temat uni­wer­sal­no­ści zasad rzą­dzą­cych wszech­świa­tem i ich odkry­wa­nia.
To ma związek z cie­ka­wo­ścią, z ludźmi, którzy zasta­na­wiają się w jaki sposób “coś” wpływa na jakieś dzia­ła­nie. Szukając odpo­wie­dzi, odkry­wasz, że są one ze sobą powią­zane. (…) To czego szukamy, to odpo­wiedź na pytanie: jak to wszystko działa? I co sprawia, że wszystko działa?

Znany zoolog David Atten­bo­ro­ugh, bardzo poetycko o ota­cza­ją­cym na świecie.
Widzę zielone drzewa, widzę czerwone róże, widzę jak kwitną dla mnie i dla ciebie. I myślę sobie, jaki piękny jest świat.

Jedna z moich ulu­bio­nych wypo­wie­dzi Richarda Feynmana, na temat tego, jak nie­do­ce­niana jest zło­żo­ność natury i jak płytko rozu­miemy piękno tworów przyrody.
Wydaje mi się, że widzę w tej roślinie więcej niż on. Mogę sobie wyobra­zić komórki, skom­pli­ko­wane reakcje w niej zacho­dzące… To także pewien rodzaj piękna.Część powyż­szych mate­ria­łów na pewno mie­li­ście już okazję kiedyś napotkać, ale zawsze jest szansa, że traficie na coś nowego. A może koja­rzy­cie jeszcze jakieś perełki, którymi warto się podzie­lić?
 • m

  3 od końca filmik — naj­lep­szy. Uczę się już kil­ka­na­ście lat, uczę się wciąż. Przez więk­szość tego czasu nauk ścisłych, które obecnie pozwa­lają mi wytłu­ma­czyć i zro­zu­mieć samemu sobie i swoim dzieciom, “jak i dlaczego to wszystko działa”, “jak jest zbu­do­wane”, “co je napędza i jaki cel przy­świeca” (oczy­wi­ście dzieci zadają prostsze pytania). I piękne jest, że potrafię im wiele objaśnić. Choć są nieduże, rozu­mieją już pod­sta­wowe zasady dzia­ła­nia tego świata. Zasada zacho­wa­nia energii, bio­syn­teza, dobór natu­ralny, jak działa żarówka, czemu śpimy, ostatnio jak działa silnik spa­li­nowy. Ich to rajcuje, mnie jeszcze bardziej, gdy tłumaczą swoim rówie­śni­kom, co się dowie­działy. A mnie nobi­li­tuje, by wiedzieć jeszcze więcej i lepiej, by wrócić do zapo­mnia­nych książek z liceum, przy­po­mnieć sobie kilka wzorów, faktów. Polecam.

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Cóż, nie wiem czy ojcu gra­tu­lo­wać dziecka czy dziecku ojca. =) Chyba to drugie, bo dzieci z zasady inte­re­sują się całym światem, szkoda, że niewielu rodziców potrafi swą latorośl przy tej wspa­nia­łej pasji utrzymać.

  • Ano­ny­mous

   @m: zain­te­re­so­wa­łeś mnie, bo wydawało mi się, że akurat na pytanie: “czemu śpimy?” nauka nie zna jeszcze satys­fak­cjo­nu­ją­cej odpo­wie­dzi. Coś mnie ominęło? : )

 • Ano­ny­mous

  Feynman to jest król fizyków jak lew jest król dżungli

 • Karri

  Pierwsze trzy filmiki — mistro­stwo. Aż ciarki prze­cho­dzą kiedy doświad­cza się tej pasji, tej fascy­na­cji nauką i wszech­świa­tem.

 • Ano­ny­mous

  Ja tylko Sagana, codzien­nie tego słucham, Pale Blue Dot !

 • Ano­ny­mous

  “Muszę się w końcu zatrzy­mać i zostawić miejsca dla Waszej wyobraźni…” — R. Feynman

  Kiedy usły­sza­łam ten cytat, zaszkliły mi się oczy…
  Choroba psy­chiczna zwana Kwantozą, haha. 😀

  Świetny blog, pozdra­wiam.
  Newing

 • Ano­ny­mous
 • Ano­ny­mous

  Tak btw. czekam na kolejne uzu­płe­nie­nie “biblio­teczki” o nowe kil­ka­na­ście pro­po­zy­cji, trzeba coś czytać 😛

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Zazdrosz­czę czasu! =) Niestety ja w ostatnim czasie leżę i kwiczę, jeśli chodzi o lite­ra­turę. Co do samej biblio­teczki, to nie chciał­bym też uzu­peł­niać jej byle czym. Poza zawar­tymi w niej pozy­cjami mogę jeszcze co nieco polecić, ale po prostu te pozycje wydały mi się naj­bar­dziej war­to­ściowe.

   Wkrótce jednak, mam zamiar założyć drugi, podobny dział pole­can­kowy… Proszę o cier­pli­wość.

 • Ano­ny­mous

  Właśnie sobie przy­po­mnia­łem o jeszcze jednym filmiku :

  http://www.youtube.com/watch?v=w_tegVrg-eU