Browsing Tag

czas w fizyce

4 posts

Dla fizyki czas pozo­staje jednym z naj­istot­niej­szych, ale jed­no­cze­śnie zwod­ni­czych zagad­nień. Wszystko z czym zmagają się uczeni, od teorii wiel­kiego wybuchu, przez teorię względ­no­ści aż do sce­na­riu­szów przy­szło­ści wszech­świata, wymagają wzięcia w rachubę pojęcia czasu. To naj­bar­dziej powszechne zagad­nie­nie, doty­czące każdej żywej istoty, a jednak wielu fizyków i filo­zo­fów ma poważne wąt­pli­wo­ści co do jego natury.