W sieci pojawił się właśnie pierwszy (czy raczej zerowy) odcinek podcastu Gwiazdozbiry. Jeżeli macie w planach godzinny spacer, trening lub żmudną pracę – zapraszam do słuchania.

Złożyło się dość zabawnie. Kiedy dumałem pod koniec ubie­głego roku nad przy­szło­ścią bloga i kie­run­kami dalszego rozwoju, przeszła mi przez głowę nie­śmiała myśl o nagry­wa­niu pod­ca­stów. Zawsze uważałem, że to złoty środek: może pomie­ścić treści nie­sta­no­wiące dość atrak­cyj­nego mate­riału na artykuł, ale jed­no­cze­śnie nie wymaga aż takiego zaan­ga­żo­wa­nia jak formaty video. Poza tym dys­po­nuję sen­sow­nym mikro­fo­nem, więc posiadam wła­ści­wie cały potrzebny sprzęt.

I tak sobie dumałem wpadając w otchłań pro­kra­sty­na­cji, kiedy nagle zwrócił się do mnie Radek Kosa­rzycki z zaprzy­jaź­nio­nego serwisu PulsKosmosu.pl i zapro­po­no­wał… nagranie wspól­nego podcastu. W ten sposób, dokład­nie w dniu 50. rocznicy pierw­szego lądo­wa­nia czło­wieka na Księżycu, powstał pre­mie­rowy odcinek Gwiaz­do­zbi­rów (nazwę wybra­li­ście sami w gło­so­wa­niu na face­bo­oku).

Kilka infor­ma­cji o tym czym mają być, a przede wszyst­kim, czym nie będą Gwiaz­do­zbiry. Na pewno nie ocze­kuj­cie wykładów ani sfor­ma­li­zo­wa­nej audycji naukowej. Pozo­staję sta­ro­świecki i za naj­lep­sze medium do prze­ka­zy­wa­nia wiedzy wciąż uznaję słowo pisane. Nie będziemy więc gro­bo­wymi głosami obja­śniać meandrów zagad­nień fizycz­nych czy astro­no­micz­nych, lecz po prostu roz­ma­wiać. Bez bufonady, bez snobizmu, bez notatek i bez wie­lo­go­dzin­nych przy­go­to­wań. Naj­bez­piecz­niej potrak­to­wać to jako zapis natu­ral­nego dialogu dwóch cie­kaw­skich gości, którzy trochę zbyt często patrzą na nie­bo­skłon, zapo­mi­na­jąc o zgiełku codzien­no­ści.

Oczy­wi­ście pierwsze razy mają to do siebie, że rzadko wychodzą idealnie. Zdajemy sobie sprawę z pewnych man­ka­men­tów; jest w tym wszyst­kim trochę ner­wo­wo­ści i sporo chaosu – ale z czasem na pewno się wyrobimy.

Listen to “#000: 50 lat temu ludzie wylą­do­wali na Księżycu. I co z tego wynika?” on Spreaker.

A o czym będziemy dzisiaj biadolić? Jako, że to pierwsza rozmowa to pocią­gnę­li­śmy trochę zbyt wiele wątków, ale głównie kon­cen­tro­wa­li­śmy się na rocznicy misji Apollo 11, narze­ka­niach doty­czą­cych obecnej opie­sza­ło­ści NASA, a także na anty­kli­ma­tycz­nej manii nie­któ­rych mediów. Wspo­mnie­li­śmy również o radosnym zmar­twych­wsta­niu Adama Sło­do­wego.

Jeśli więc robicie coś niezbyt anga­żu­ją­cego i nie lubicie ciszy, zapra­szamy do słu­cha­nia. Można nas także znaleźć na Spotify.

 • Justyna Gładysz

  Rewe­la­cja! Trzymam kciuki 🙂 czy podcasty będą dostępne na Spotify?

 • arthy

  Ostatnio czyli w nie­ja­kiej pre­hi­sto­rii słuchało się kwan­to­wych piguł, ale jezu, zapo­mnia­łem już jaki masz dziwny głos, w sensie, że mi w ogóle nie pasuje do zdjęcia.
  A rozmowa świetna, bardzo miło się Was słuchało. Wcale nie miałem wrażenia, że to pierwszy raz. Mam nadzieję, ze nie ostatni.
  Pozdra­wiam

  p.s.
  Nooo i gust muzyczny… mmm :))

  p.s.2
  Jeśli chodzi o klimat to już kiedyś wyra­ża­łem mój punkt widzenia, ale powtórzę się.

  Jak kolo tysiąc osiem­set­nego Malthus prze­wi­dy­wał klęski głodu tak “chwilę” potem pojawiły się nawozy. Może tak i teraz jesteśmy u progu jakiegoś wiel­kiego odkrycia zwią­za­nego z tematem, które zdmuch­nie całą debatę z pierw­szych stron gazet. To może być coś z ener­ge­tyką, trans­por­tem, oczysz­cza­niem powie­trza albo w ogóle czymś o czym nawet teraz nie myślimy.
  To by było wygodne.

  “A teraz idę na dwór pooglą­dać niebo nocą” 😉

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Tak, to prawda. Patrząc w lustro sam spo­dzie­wam się głosu w stylu Chri­sto­phera Lee lub chociaż Piotra Fron­czew­skiego — a wychodzi taki skrzek. 🙁

 • Domen D

  Swietnie się tego słucha. Mam nadzieję że Panowie będzie­cie regu­lar­nie roz­ma­wiać na antenie, co rusz poruszać nowe kosmiczne wątki. Czekam na kolejny “odcinek” 🙂

 • Kuba

  A można prosić o wersję mp3? Chętnie bym tego posłu­chał offline.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Jak klik­niesz na Spreaker to znaj­dziesz przycisk “download”. 🙂

 • Teresa

  Bardzo fajnie się słucha.

 • JK

  HBO GO udo­step­nilo serial z ziemi na ksiezyc z okazji rocznicy lado­wa­nia na ksiezycu — jak ktos ma warto poogla­dac 🙂 Ew. mozna wziasc darmowy miesiac i poogla­dac 🙂

 • Kuba

  Trzeba kliknąć tytuł u góry, a nie logo po prawej.

  • mirek57

   Dzięki!

 • Dominik Kurek

  Odkąd można słuchać pod­ca­stów, żmudne prace stały się przy­jem­niej­sze.

 • Dominik Kurek

  Pale blue dot zajmuje na słynnym zdjęciu ułamek piksela, który z drugiej strony (nie) jest kwantem obrazu?

 • tem­po­rary noise

  Super pomysł z pod­ca­stem! Powin­ni­ście też kanał na jutubie założyć.