Zostałem zbirem

W sieci pojawił się właśnie pierwszy (czy raczej zerowy) odcinek podcastu Gwiazdozbiry. Jeżeli macie w planach godzinny spacer, trening lub żmudną pracę – zapraszam do słuchania.

Złożyło się dość zabawnie. Kiedy dumałem pod koniec ubie­głego roku nad przy­szło­ścią bloga i kie­run­kami dalszego rozwoju, przeszła mi przez głowę nie­śmiała myśl o nagry­wa­niu pod­ca­stów. Zawsze uważałem, że to złoty środek: może pomie­ścić treści nie­sta­no­wiące dość atrak­cyj­nego mate­riału na artykuł, ale jed­no­cze­śnie nie wymaga aż takiego zaan­ga­żo­wa­nia jak formaty video. Poza tym dys­po­nuję sen­sow­nym mikro­fo­nem, więc posiadam wła­ści­wie cały potrzebny sprzęt.

I tak sobie dumałem wpadając w otchłań pro­kra­sty­na­cji, kiedy nagle zwrócił się do mnie Radek Kosa­rzycki z zaprzy­jaź­nio­nego serwisu PulsKosmosu.pl i zapro­po­no­wał… nagranie wspól­nego podcastu. W ten sposób, dokład­nie w dniu 50. rocznicy pierw­szego lądo­wa­nia czło­wieka na Księżycu, powstał pre­mie­rowy odcinek Gwiaz­do­zbi­rów (nazwę wybra­li­ście sami w gło­so­wa­niu na facebooku).

Kilka infor­ma­cji o tym czym mają być, a przede wszyst­kim, czym nie będą Gwiaz­do­zbiry. Na pewno nie ocze­kuj­cie wykładów ani sfor­ma­li­zo­wa­nej audycji naukowej. Pozo­staję sta­ro­świecki i za naj­lep­sze medium do prze­ka­zy­wa­nia wiedzy wciąż uznaję słowo pisane. Nie będziemy więc gro­bo­wymi głosami obja­śniać meandrów zagad­nień fizycz­nych czy astro­no­micz­nych, lecz po prostu roz­ma­wiać. Bez bufonady, bez snobizmu, bez notatek i bez wie­lo­go­dzin­nych przy­go­to­wań. Naj­bez­piecz­niej potrak­to­wać to jako zapis natu­ral­nego dialogu dwóch cie­kaw­skich gości, którzy trochę zbyt często patrzą na nie­bo­skłon, zapo­mi­na­jąc o zgiełku codzienności.

Oczy­wi­ście pierwsze razy mają to do siebie, że rzadko wychodzą idealnie. Zdajemy sobie sprawę z pewnych man­ka­men­tów; jest w tym wszyst­kim trochę ner­wo­wo­ści i sporo chaosu – ale z czasem na pewno się wyrobimy.

Listen to “#000: 50 lat temu ludzie wylą­do­wali na Księżycu. I co z tego wynika?” on Spreaker.

A o czym będziemy dzisiaj biadolić? Jako, że to pierwsza rozmowa to pocią­gnę­li­śmy trochę zbyt wiele wątków, ale głównie kon­cen­tro­wa­li­śmy się na rocznicy misji Apollo 11, narze­ka­niach doty­czą­cych obecnej opie­sza­ło­ści NASA, a także na anty­kli­ma­tycz­nej manii nie­któ­rych mediów. Wspo­mnie­li­śmy również o radosnym zmar­twych­wsta­niu Adama Słodowego.

Jeśli więc robicie coś niezbyt anga­żu­ją­cego i nie lubicie ciszy, zapra­szamy do słu­cha­nia. Można nas także znaleźć na Spotify.

Total
1
Shares
Inne teksty
Książki popularnonaukowe
Czytaj dalej

Szukasz książki? Zapytaj PAL‑a

Nieodłącznym elementem krajobrazu wszelkich pronaukowych blogów, fanpejdżów i grup dyskusyjnych, są prośby o polecenie interesującej literatury. Pomyślałem, że…
Czytaj dalej

Kwantowo 2015

Nie jestem entuzjastą świątecznych czy noworocznych życzeń, bo nie są one na ogół zbyt konstruktywne. Za to podsumowania i…