Książka "Meteory i meteoryty"

“Meteory i meteoryty” – apokaliptyczny konkurs!

Nowa książka, nowy konkurs. Wraz z Polskim Wydawnictwem Naukowym mamy do rozdania cieplutkie egzemplarze “Meteorów i meteorytów” autorstwa Marka Żbika.

Zasady są proste i dobrze znane wszyst­kim stałym bywalcom. Poniżej znaj­dzie­cie dziesięć zestawów ikon, a każdy repre­zen­tuje tytuł jakiejś książki, filmu lub (w poje­dyn­czych przy­pad­kach) serialu i gry kom­pu­te­ro­wej. Waszym zadaniem będzie oczy­wi­ście odgad­nię­cie owych tytułów i wypi­sa­nie ich w komen­ta­rzu poniżej. Dla uła­twie­nia dodam, że wszyst­kie dzieła łączy apo­ka­lip­tyczna bądź posta­po­ka­lip­tyczna wizja świata (w końcu kli­ma­tyczny zegar tyka, w Chinach szaleje epidemia, a nagrodę stanowią poten­cjal­nie nie­bez­pieczne Meteory i mete­oryty, więc czemu nie?).

Na czas trwania konkursu, uru­cha­miam mode­ra­cję treści, po to aby nikt nie mógł suge­ro­wać się cudzymi odpo­wie­dziami. Jak zwykle przy­po­mi­nam, że roz­wią­za­nia podajemy pod tym tekstem, a nie na face­bo­oku, insta­gra­mie, naszej­kla­sie, tinderze czy innym wykopie. Upominki w formie naj­now­szej książki Marka Żbika powę­drują do trzech osób, które podadzą komplet dzie­się­ciu tytułów i zrobią to naj­szyb­ciej. Jeżeli stwier­dzi­cie, że popeł­ni­li­ście błąd i poślecie kolejną odpo­wiedź, będę liczył datę ostat­niego komen­ta­rza. Zabawę zamykam we wtorek o północy (11 lutego). O wynikach poin­for­muję na face­bo­oku oraz pod recenzją “Meteorów i mete­ory­tów”, która pojawi się na blogu do końca następ­nego tygodnia. Nie zapo­mnij­cie też o dopi­sy­wa­niu swojego aktu­al­nego maila, abym mógł później uzyskać kontakt z laureatami.

Ikony nawią­zują do treści danego dzieła lub bez­po­śred­nio do jego tytułu. Miłej zabawy!

Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Bawimy się w Boga

Etyczne rozterki trapią świat nauki coraz częściej, raz za razem zmuszając nas do wyboru między postępem a… Właściwie…
Czytaj dalej

5 przykrych prawd o studiowaniu

Myśli, które zaraz z siebie wyleję, prawdopodobnie przeszły przez głowę większości osób, mających okazję doświadczyć studenckiej doli. Ale…