Wszyscy jesteście puści

Podobno przeciętny człowiek w 70% złożony jest z wody. Mam dla was ciekawszą wiadomość: jakieś 99,999999999999% materii Waszych ciał – Waszych atomów – stanowi wyłącznie… próżnia.

Kiedy spo­glą­damy do ency­klo­pe­dii lub pod­ręcz­nika, widzimy wiele nie­do­rzecz­nie małych (oraz nie­do­rzecz­nie dużych) wiel­ko­ści. I tak prze­bie­gamy szybko wzrokiem po kolej­nych liczbach zapi­sa­nych dla wygody z użyciem potęgi, często nie wycią­ga­jąc żadnych szcze­gól­nych wniosków. Niby zdajemy sobie sprawę, że mowa o cho­ler­nie maleń­kich dro­bin­kach, w których dostrze­że­niu nie pomoże nam żadna lupa na świecie. Często jednak umyka nam fakt, iż roz­pię­tość skali w mikro­świe­cie pre­zen­tuje się nie mniej spek­ta­ku­lar­nie, niż ta, z jaką mają do czy­nie­nia astro­no­mo­wie i kosmo­lo­go­wie badający ogrom wszechświata.

Przy­kła­dowo, wielkość ludzkiej komórki jajowej wynosi mniej więcej 10^-4 m, podczas gdy wirus HIV jest przeszło tysiąc razy mniejszy, nie prze­kra­cza­jąc 10^-7 m. Do obser­wa­cji obu obiektów biolog będzie musiał dopomóc sobie odpo­wied­nim instru­men­tem, jednak różnica wiel­ko­ści jest w tym przy­padku równie duża co zesta­wie­nie nie­wiel­kiej mieściny z powierzch­nią całej Polski. W przy­padku atomów i cząstek ele­men­tar­nych rzecz ma się jeszcze ciekawiej!

Omó­wie­nie budowy atomu zasłu­guje na osobny tekst, ale podstawy kojarzy każdy kto ma za sobą szkolne lekcje chemii i fizyki. Mamy jądro zbu­do­wane z protonów i neu­tro­nów oraz “okrą­ża­jące” je elek­trony. (W cudzy­sło­wie, bowiem przez swoją falowo-cząst­kową naturę, obraz elek­tronu wcale nie przy­po­mina planety obie­ga­ją­cej Słońce). Możecie być nato­miast pewni, że prawie żadna z pod­ręcz­ni­ko­wych rycin nie oddaje skali wiel­ko­ści sub­a­to­mo­wych struktur. W imię uprosz­cze­nia, podobnie jak ma to miejsce przy szki­co­wa­niu Układu Sło­necz­nego, autorzy nie zaprzą­tają sobie głowy rze­czy­wi­stymi roz­mia­rami obiektów. Te jednak mają swoje fizyczne zna­cze­nie, o czym prze­ko­nali się już pierwsi eksperymentatorzy.

Jądro atomu odkrył na początku ubie­głego stulecia Ernest Ruther­ford. Słynący z aro­gan­cji Nowo­ze­land­czyk zlecił swoim stu­den­tom (a była to ciekawa zbie­ra­nina, wśród której wyrosło kilka talentów) naświe­tlać cie­niutki kawałek złotej folii pro­mie­niami alfa. Cząstki α to po prostu jądra złożone z dwóch protonów i dwóch neu­tro­nów. Ruther­ford o tym nie wiedział, ale znał cha­rak­te­ry­stykę pro­mie­nio­wa­nia i chciał za jego pomocą zbadać struk­turę ostrze­li­wa­nej materii. Gdy tylko cząstka wpadała na atom, jej tra­jek­to­ria ulegała nie­wiel­kiemu odchy­le­niu czemu towa­rzy­szyła emisja światła. Jednak raz na jakieś osiem tysięcy bom­bar­do­wań działo się coś dziwnego: cząstka α w ogóle nie prze­bi­jała się przez folię, lecz ulegała kom­plet­nemu odbiciu. Zasko­cze­nie wynikało stąd, że sto­so­wano pro­mie­nie o naprawdę dużej energii, dlatego sam Ruther­ford porównał całe zda­rze­nie do odbicia pocisku arty­le­ryj­skiego od serwetki. Nie trzeba inte­re­so­wać się mili­ta­riami aby wiedzieć, że coś takiego jest niemożliwe.

Eksperyment Ernesta Rutherforda

Eks­pe­ry­ment dowiódł, że pędzące z dużą pręd­ko­ścią cząstki, potra­fiące bez więk­szych kłopotów prze­drzeć się przez chmurę elek­tro­nów (elek­trony znano już od kilku lat), od czasu do czasu uderzają w jakąś naprawdę upartą prze­szkodę. Teo­re­tycy prędko obli­czyli, że rozmiary tamy stojącej na drodze pro­mie­nio­wa­nia, nie prze­kra­czają jednej biliar­do­wej metra (10^-15 m). To naprawdę bardzo, bardzo mała wielkość, zwa­żyw­szy że gabaryty prze­cięt­nego atomu jako całości wynoszą około 10^-10 m. Jeśli zatem uzna­wa­li­ście same atomy za nie­zwy­kle małe, to pamię­taj­cie, iż jądro jest jeszcze sto tysięcy razy mniejsze! Jed­no­cze­śnie, nie prze­szka­dza mu to kumu­lo­wać 99,999% bilansu masy/energii atomu (elektron jest dzie­siątki tysięcy razy mizer­niej­szy od protonu czy neutronu).

Bardziej rzeczywiste rozmiary atomu
Może nadal nie jest to idealny model, ale już znacznie bliższy rzeczywistości.

Dla prze­tra­wie­nia i utrwa­le­nia, prze­łóżmy to na wiel­ko­ści makro­sko­powe. Gdybyśmy roz­cią­gnęli jądro atomowe do średnicy piłeczki ping­pon­go­wej, od powłok elek­tro­no­wych dzie­liłby je dystans ponad pół kilo­me­tra. Nato­miast gdyby jądro było roz­mia­rów Ziemi, to cały atom zaj­mo­wałby prze­strzeń się­ga­jącą orbity Jowisza. Cóż, może jednak ten pla­ne­tarny model atomu nie jest taki zły jak go malują – o ile choć w przy­bli­że­niu zacho­wamy skalę odległości. 

Dys­po­nu­jąc tą wiedzą już Ruther­ford wycią­gnął ważną kon­klu­zję: wszyst­kie cząstki ele­men­tarne – maleńkie nukleony i jeszcze mniejsze elek­trony – zajmują znacznie mniej niż miliar­dową część obję­to­ści atomu. Ota­cza­jąca nas materia przy­po­mina struk­turą naj­tań­sze, “pom­po­wane” bułki z hiper­mar­ketu. Wyci­ska­jąc z naszych ciał całą próżnię, uzy­ska­li­by­śmy gęstą grudkę roz­mia­rów ziarenka ryżu. Albo i mniejszą.

Inna sprawa, że wszech­obecna próżnia nie jest po prostu zwykłą pustką i pełni w naturze bardzo istotne funkcje.

Total
39
Shares