Co powiecie na kolejny konkurs, tym razem książkowy? W związku ze zbliżającą się premierą najnowszej książki Neila deGrasse’a Tysona, Wydawnictwo Insignis postanowiło rozdać Kwantowiczom kilka świeżutkich egzemplarzy.

Zabawa odbędzie się według wypró­bo­wa­nej kiedyś formuły. Poniżej widzisz dziesięć zestawów ikon. Każdy z nich ma budzić sko­ja­rze­nia z tytułem jakiejś książki: klasyka lite­ra­tury popu­lar­no­nau­ko­wej lub science-fiction. Ci, którzy w komen­ta­rzu pod tym wpisem naj­szyb­ciej wypiszą popraw­nie wszyst­kie tytuły, mogą liczyć na prezent w postaci lektury Astro­fi­zyka dla zabie­ga­nych, autor­stwa sławnego krze­wi­ciela nauki, Neila deGras­s’a Tysona, znanego cho­ciażby z serialu Cosmos: A Spa­ce­time Oddysey. Recenzję będziesz mógł prze­czy­tać na blogu już niebawem, więc na razie zacytuję tylko fragment wstępu:
Ostat­nimi laty nie ma tygodnia bez wia­do­mo­ści o nowym kosmicz­nym odkryciu, które nie byłoby godne nagłówka na całą sze­ro­kość strony. Może i redakcje zaczęły inte­re­so­wać się wszech­świa­tem, ale większa ilość poświę­ca­nego mu miejsca praw­do­po­dob­nie wynika głównie z auten­tycz­nego roz­bu­dze­nia apetytu na naukę w spo­łe­czeń­stwie. (…) Jeśli jesteś zbyt zajęty, żeby chłonąć wiedzę o kosmosie na zaję­ciach, z pod­ręcz­ni­ków czy pro­gra­mów doku­men­tal­nych, lecz mimo wszystko poszu­ku­jesz zwię­złego, a przy tym rze­czo­wego wpro­wa­dze­nia w tę tematykę, oddaję w twe ręce Astro­fi­zykę dla zabie­ga­nych.
Na czas trwania konkursu, jak zwykle włączam mode­ra­cję treści, aby nikt nie mógł suge­ro­wać się cudzymi odpo­wie­dziami. Pod­kre­ślam raz jeszcze, że roz­wią­za­nia podajemy pod tym tekstem, a nie na face­bo­oku. Można się popra­wiać, ale wtedy liczona jest data ostat­niej edycji. W miarę moż­li­wo­ści proszę podawać polskie tytuły pozycji, bez używania skrótów; autorzy nie są wymagani, ale też nie zaszko­dzą. Nie zapo­mnij­cie też o dopi­sy­wa­niu swojego aktu­al­nego maila, aby ułatwić mi później kontakt z lau­re­atami. Poza egzem­pla­rzami kon­kur­so­wymi, dwa kolejne trafią do rąk losowych mece­na­sów z Patro­nite. O wynikach poin­for­muję przy okazji recenzji Astro­fi­zyki dla zabie­ga­nych, praw­do­po­dob­nie pojutrze.
Miłej zabawy!

 • Piotr Kor­czyn­ski

  1. Stephen William Hawking — Krótka historia czasu
  2. Steven Weinberg — Pierwsze trzy minuty
  3. Alastair Fother­gill — Planeta Ziemia na nowo odkryta
  4. Andy Weir — Mar­sja­nin
  5. Sta­ni­sław Lem — Pamięt­nik zna­le­ziony w wannie
  6. Douglas Adams — Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Sta­ni­sław Lem — Bajki robotów
  8. Dick Teresi,Leon Lederman — Boska cząstka
  9. Carl Sagan — Miliardy, miliardy. Roz­my­śla­nia o życiu i śmierci u schyłku tysiąc­le­cia
  10. … tu się poddaję 🙂

 • Kamil

  1. Krótka Historia Czasu — S. Hawking
  2. Pierwsze trzy minuty — S. Weinberg
  3. Nowy wspa­niały świat — A. Huxley
  4. Mar­sja­nin — A. Weir
  5. Tu mnie Pan zagiął Panie Adamczyk — chapeau bas
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę D. Adams
  7. Blade Runner. Czy androidy śnią o elek­tro­nicz­nych owcach? — P. Dick
  8. Boska cząstka — D. Theresi
  9. Miliardy, Miliardy — C. Sagan
  10. Pan raczy żartować panie Feynman — R.Feynman

 • Piotr Koło­dziej

  Zaraz eks­plo­duje mi mózg — roz­wi­kła­łem od 1 do 9 i zawie­si­łem się na 10… i nie mam mocy by odgadnąć! aaaAA!! 😉

 • Raistlin

  Mam już odpo­wie­dzi. Czy zamiesz­czać je w komen­ta­rzu razem z adresem email ?

 • Adam Ruczko

  1. Krótka historia czasu
  2. Ostatnie trzy minuty. O osta­tecz­nym losie wszech­świata.
  3
  4. Mar­sja­nin
  5. Pamięt­nik zna­le­ziony w wannie
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Czy androidy śnią o elek­trycz­nych owcach?
  8. Boska cząstka
  9. Miliardy, miliardy: roz­my­śla­nia o życiu i śmierci u schyłku tysiąc­le­cia
  10.

  3 i 10 niestety nie jestem w stanie rozgryźć.

 • Raistlin

  Moje odpo­wie­dzi (wysłałem również mailowo):

  1.Krótka historia czasu
  2.Gdy minęły pierwsze trzy minuty
  3. Nowy wspa­niały świat
  4. Żoł­nie­rze kosmosu
  5. Kodeks Archi­me­desa. Tajem­nice naj­słyn­niej­szego palimp­se­stu świata
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Blade Runner. Czy androidy marzą o elek­trycz­nych owcach?
  8. Boska Cząstka: Jeśli Wszech­świat jest odpo­wie­dzią, jak brzmi pytanie?”
  9. Miliardy, miliardy. Roz­my­śla­nia o życiu i śmierci u schyłku tysiąc­le­cia
  10. Pan raczy żartować, panie Feynman!

 • Magda

  1. Krótka historia czasu, Stephen Hawking
  2. Pierwsze trzy minuty, Steven Weinberg
  3. Nowy wspa­niały świat, A. Huxley
  4. Mar­sja­nin, Andy Weir
  5. Pamięt­nik zna­le­ziony w wannie, Lem
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Blade runner. Czy androidy marzą o elek­trycz­nych owcach?
  8. Boska cząstka, Leon Lederman
  9. Miliardy, miliardy. Roz­my­śla­nia o życiu i śmierci u schyłku tysiąc­le­cia, Carl Sagan
  10. Pan raczy żartować, panie Feynman, R. Feynman
  🙂

 • Marta Stańczyk

  1. Krótka historia czasu, Stephen Hawking
  2. Pierwsze trzy minuty, Steven Weinberg
  3. Nowy wspa­niały świat, A. Huxley
  4. Mar­sja­nin, Andy Weir
  5. Pamięt­nik zna­le­ziony w wannie, Lem
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Blade runner. Czy androidy marzą o elek­trycz­nych owcach?
  8. Boska cząstka, Leon Lederman
  9. Miliardy, miliardy. Roz­my­śla­nia o życiu i śmierci u schyłku tysiąc­le­cia, Carl Sagan
  10. Pan raczy żartować, panie Feynman, R. Feynman

 • Tomash

  1. Krótka historia czasu
  2. Wszech­świat w twojej dłoni. Nie­zwy­kła podróż przez czas i prze­strzeń
  3. Nowy wspa­niały świat
  4. Mar­sja­nin
  5. Eureka! Cie­ka­wostki o odkry­ciach nauko­wych
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7. Blade Runner. Czy androidy marzą o elek­trycz­nych owcach?
  8. Boska cząstka: Jeśli Wszech­świat jest odpo­wie­dzią, jak brzmi pytanie?
  9. Miliardy, miliardy: Roz­wa­ża­nia o życiu i śmierci u schyłku tysiąc­le­cia
  10. — w tym przy­padku muszę się poddać…

 • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  Bardzo ładnie, ale nie podałeś maila kon­tak­to­wego. Proszę więc, czym prędzej przyślij swój adres kon­tak­towy na mojego maila (w zakładce kontakt). 🙂