“Astrofizyka dla zabieganych” – konkurs!

Co powiecie na kolejny konkurs, tym razem książkowy? W związku ze zbliżającą się premierą najnowszej książki Neila deGrasse’a Tysona, Wydawnictwo Insignis postanowiło rozdać Kwantowiczom kilka świeżutkich egzemplarzy.

Zabawa odbędzie się według wypró­bo­wa­nej kiedyś formuły. Poniżej widzisz dziesięć zestawów ikon. Każdy z nich ma budzić sko­ja­rze­nia z tytułem jakiejś książki: klasyka lite­ra­tury popu­lar­no­nau­ko­wej lub science-fiction. Ci, którzy w komen­ta­rzu pod tym wpisem naj­szyb­ciej wypiszą popraw­nie wszyst­kie tytuły, mogą liczyć na prezent w postaci lektury Astro­fi­zyka dla zabie­ga­nych, autor­stwa sławnego krze­wi­ciela nauki, Neila deGras­s’a Tysona, znanego cho­ciażby z serialu Cosmos: A Spa­ce­time Oddysey. Recenzję będziesz mógł prze­czy­tać na blogu już niebawem, więc na razie zacytuję tylko fragment wstępu:
Ostat­nimi laty nie ma tygodnia bez wia­do­mo­ści o nowym kosmicz­nym odkryciu, które nie byłoby godne nagłówka na całą sze­ro­kość strony. Może i redakcje zaczęły inte­re­so­wać się wszech­świa­tem, ale większa ilość poświę­ca­nego mu miejsca praw­do­po­dob­nie wynika głównie z auten­tycz­nego roz­bu­dze­nia apetytu na naukę w spo­łe­czeń­stwie. (…) Jeśli jesteś zbyt zajęty, żeby chłonąć wiedzę o kosmosie na zaję­ciach, z pod­ręcz­ni­ków czy pro­gra­mów doku­men­tal­nych, lecz mimo wszystko poszu­ku­jesz zwię­złego, a przy tym rze­czo­wego wpro­wa­dze­nia w tę tematykę, oddaję w twe ręce Astro­fi­zykę dla zabieganych.
Na czas trwania konkursu, jak zwykle włączam mode­ra­cję treści, aby nikt nie mógł suge­ro­wać się cudzymi odpo­wie­dziami. Pod­kre­ślam raz jeszcze, że roz­wią­za­nia podajemy pod tym tekstem, a nie na face­bo­oku. Można się popra­wiać, ale wtedy liczona jest data ostat­niej edycji. W miarę moż­li­wo­ści proszę podawać polskie tytuły pozycji, bez używania skrótów; autorzy nie są wymagani, ale też nie zaszko­dzą. Nie zapo­mnij­cie też o dopi­sy­wa­niu swojego aktu­al­nego maila, aby ułatwić mi później kontakt z lau­re­atami. Poza egzem­pla­rzami kon­kur­so­wymi, dwa kolejne trafią do rąk losowych mece­na­sów z Patro­nite. O wynikach poin­for­muję przy okazji recenzji Astro­fi­zyki dla zabie­ga­nych, praw­do­po­dob­nie pojutrze.
Miłej zabawy!

Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Kwantowo 2017

Podsumowaliśmy już wydarzenia ze świata nauki, więc pozostaje jeszcze podjąć refleksję nad działalnością samego bloga. Jak co roku…
Blog popularnonaukowy Kwantowo.pl
Czytaj dalej

Kwantowo 2018

Przyjętym obyczajem, zakończony rok wypada podsumować. Spójrzmy więc jak wyglądały statystyki Kwantowo w 2018 roku oraz które teksty…
Czarna dziura M87
Czytaj dalej

Naukowe “naj” 2019

Jak co roku o tej porze, na Kwantowo nie może zabraknąć skrótowego i subiektywnego podsumowania mijających dwunastu miesięcy.…
Czytaj dalej

Kwantowo 2013

Mamy pierwszy stycznia, więc naj­lep­szy moment do pod­su­mo­wa­nia ubie­głego roku. Popraw­niej powi­nie­nem zaty­tu­ło­wać ten wpis aTezy/Kwantowo 2013 –…