Kwantowo.pl

4,5 tysiąca kwantowiczów i konkurs!

Jest was już 4,5 tysiąca. Dlaczego to dla mnie takie istotne? Bo układając ostatnie postanowienia noworoczne (a te traktuję poważnie) obiecałem sobie, że blog musi dobić właśnie do tej granicy. Dzięki wam się udało!


Plan minimum udało się wykonać dwa miesiące przed czasem. To dobrze, bo sankcją za nie­do­trzy­ma­nie posta­no­wie­nia miało być porzu­ce­nie strony – a tego bym nie chciał. W związku z tym, już tra­dy­cyj­nie poku­si­łem się o zor­ga­ni­zo­wa­nie małego konkursu. Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S‑ka, do trojga czy­tel­ni­ków powę­drują nowiu­sień­kie egzem­pla­rze książki Kwant. Prze­wod­nik dla zdez­o­rien­to­wa­nych, pióra fizyka teo­re­tycz­nego z Uni­ver­sity of Surrey, Jima Al-Kha­li­liego. Polska premiera będzie miała miejsce dopiero za kilka dni, więc sam jeszcze nie miałem okazji do niej sięgnąć.

Ale zanim przej­dziemy do przy­jem­no­ści, musimy załatwić interesy. 😉 Kilka osób naga­by­wało mnie o przy­wró­ce­nie sklepiku z kubkami, a naj­le­piej umoż­li­wie­nie zakupu koszulki z motywem Kwantowo. Do samo­dziel­nej dys­try­bu­cji wolałem nie wracać, więc posta­no­wi­łem zwrócić się do serwisów obytych w branży. Dzięki współ­pracy z Koszulka.tv praw­do­po­dob­nie na dniach zostanie otwarty sklepik Kwantowo, gdzie znaj­dzie­cie różnego rodzaju koszulki i bluzy, nie tylko z logiem bloga, ale również innymi motywami nauko­wymi. W odpo­wied­nim czasie na pewno zosta­nie­cie powia­do­mieni na face­bo­oku.

pomysly koszulek
To kilka wstęp­nych wzorów, więk­szość będzie dostępna zarówno w wersji ciemnej jak i jasnej. Nie ukrywam, że liczę na wasze opinie, rady, a także nowe pomysły.

A wracając do konkursu. Tym razem zamiast kla­sycz­nej zagadki, zosta­wiam was z zadaniem na spo­strze­gaw­czość. Poniżej umie­ści­łem dwie grafiki, które przeszły retusz w Pho­to­sho­pie. Zabawa polega oczy­wi­ście na tym aby w jak naj­krót­szym czasie odnaleźć wszyst­kie (bądź jak naj­wię­cej) ele­men­tów nie­pa­su­ją­cych do całości. 

Jak zwykle odpo­wie­dzi proszę składać w komen­ta­rzach. Na czas trwania konkursu włączam mode­ra­cję, więc nie będzie­cie mogli wza­jem­nie suge­ro­wać się swoimi próbami. Proszę również o poda­wa­niu dzia­ła­ją­cego adresu e‑mail, abym mógł po wszyst­kim skon­tak­to­wać się z lau­re­atami w sprawie prze­syłki.

Czas start!

percepcja2
percepcja1

Jak zawsze oddany,
podpis-czarny 


Total
0
Shares