Kiedy niedawno zapy­ta­łem was (na face­bo­oku) o zdanie na temat nowego adresu bloga, pojawiło się sporo głosów nama­wia­ją­cych mnie do pozo­sta­nia przy starych, dobrych aTezach. Zasko­czy­li­ście mnie, bowiem nie spo­dzie­wa­łem się, że ktoś oprócz mnie, mógł czuć przy­wią­za­nie do dotych­cza­so­wej nazwy. Mimo to, pomysłu zmian z kilku powodów nie zarzu­ci­łem. Sen­ty­ment to jedno, ale wyglą­da­jąc w przy­szłość i stale wzra­sta­jącą popu­lar­ność bloga, posta­no­wi­łem zare­je­stro­wać domenę przy­jaź­niej­szą wyszu­ki­war­kom oraz poten­cjal­nym, nowym użyt­kow­ni­kom.

Mam nadzieję, że wierni czy­tel­nicy zro­zu­mieją tę zmianę i jakoś przy­wykną. Oczy­wi­ście, jeśli komuś będzie wygod­niej, to nadal może korzy­stać z adresu www.atezy.blogspot.com. 

Zmiana domeny stanowi jednak dopiero wstęp do dalszej, wyni­ka­ją­cej zeń prze­bu­dowy. Powstał również nowy fanpejdż Kwantowo.pl, oraz kanał YouTube Kwantowe Pigułki. Nie cieszy mnie per­spek­tywa orga­ni­zo­wa­nia całej spo­łecz­no­ści od zera, ale niestety facebook nie prze­wi­duje moż­li­wo­ści zmiany nazwy fan­pej­dżu posia­da­ją­cego ponad 200 użyt­kow­ni­ków.

Wiem, że przy takim trans­fe­rze, na pewno nie obejdzie się bez strat. Niemniej liczę na wasze wsparcie i pomoc w prze­pro­wadzce. Na dawnym fan­pej­dżu oraz kanale będę jeszcze przez jakiś czas przy­po­mi­nał o zmianach, a po kilku tygo­dniach zostaną one zawie­szone.

Na koniec pozo­stała jeszcze jedna sprawa. Z zado­wo­le­niem mogę poin­for­mo­wać, że aTezy (Kwantowo.pl) nawią­zały współ­pracę ze znanym pro­gra­mem inter­ne­to­wym Matura to Bzdura. Dla samej formuły blo­go­wa­nia nie będzie to miało więk­szego zna­cze­nia, jednakże wierzę, że blog zyska solid­nego partnera, który znacząco pod­nie­sie jego markę i popu­lar­ność.

 
 


Liczę, że prze­brnie­cie ze mną przez ten trudny i dość pra­co­wity okres przej­ściowy. Per aspera ad astra.


 • Ano­ny­mous

  powo­dze­nia i trzymam kciuki 😉

 • http://www.blogger.com/profile/01160983097846117838 Drangir

  Ludzie w inter­ne­cie nie lubią zmian, ale szybko się przy­zwy­cza­jają, więc się nie przejmuj 🙂 Powo­dze­nia

 • Ano­ny­mous

  tylko nie matura to bzdura. Jak ja tego nie cierpię. Koleś chodzi i prze­ko­nuje (niby) ludzi że matura to nic poważ­nego karząc im dokań­czać przy­sło­wia. Porażka.

  • Ano­ny­mous

   Raczej każąc.

 • Ano­ny­mous

  Według mnie nic nie dzieje się bez przyczyny.Ktoś Panu zamącił w głowie by zmienił Pan tytuł i tak się stało.Tytuł jest słaby.Dla wyszu­ki­wa­rek nie istnieje pojęcie czy coś jest przy­ja­zne czy nie.Apeluje oprzw­ró­ce­nie starego tytułu.Jestem stałym czytelnikiem.i nie lubię zmian.(na gorsze)

 • Ano­ny­mous

  Zgadzam się z przed­mówcą i również uważam że taka zmiana była nie­po­trzebna, nawet gdyby patrzeć „przy­szło­ściowo”. Lepiej już było moim zdaniem zrobić nowy blog (ale też po co?) skoro stara nazwa się nie podobała (ale komu? i czy to ona ma naj­więk­sze zna­cze­nie? pewnie że nie). Jakaś „życzliwa” osoba skłoniła chyba do tej zmiany.

  Jeszcze coś (to już tylko tak na mar­gi­ne­sie moje prze­my­śle­nia) — ja na lubiane przeze mnie blogi wchodzę dla treści, a nie dla nazwy czy ładnego adresu www. Są ludzie którzy na ama­tor­skich stronach robią o wiele uży­tecz­niej­szą pracę niż nie jeden „ładnie wyglą­da­jący, przy­ja­zny dla wyszu­ki­wa­rek” serwis. Nie wiem co zmo­ty­wo­wało autora do przej­ścia na „ład­niej­szy adres” i „przy­jaź­niej­szą nazwę” ale chyba nie chęć bardziej pro­fe­sjo­nal­nego „imidżu” — bo mnie jak wspo­mnia­łem nie inte­re­suje adres czy nazwa ale treść — i to na jej pod­sta­wie oceniam. A jeśli ktoś na pod­sta­wie nazwy strony bloga lub adresu w prze­glą­darce ocenia czy warto czytać takiego bloga czy nie — to pozo­staje mi takiej osobie współ­czuć i wierzyć, że kiedyś zacznie ona myśleć. Maciej.

 • Czytacz

  Myślę, że moi przed­mówcy prze­sa­dzają. Domena nie jest naj­waż­niej­sza a skoro nazwa nie ma więk­szego zna­cze­nia to w końcu co za różnica? Trzeba się cieszyć że blog się rozwija, bo równie wiele cie­ka­wych witryn znikało bez śladu. Z dwojga złego lepiej w tę stronę, nawet jeśli nie­któ­rych to zaboli.

 • Ano­ny­mous

  Ja mimo moich słów oczy­wi­ście nie rezy­gnuję z odwie­dzin bloga bo byłoby to żałosne żeby stały czy­tel­nik uciekł bo blog zmienił adres czy nazwę), więk­szość mojego komen­ta­rza to własne prze­my­śle­nia i tylko pośred­nio związane z decyzją autora. Ja jej ani nie pochwa­lam ani nie kry­ty­kuję, po prostu piszę jak to widzę z punktu osoby do czegoś przy­zwy­cza­jo­nej. Pewnie da się przy­wyk­nąć. Maciej.

 • Ano­ny­mous

  Już się prze­nio­słem. Jeden klik i tyle :P.

  Stil­l­born

 • Ano­ny­mous

  Mogło być gorzej np: “klub wesołego kwanta”

  • Ano­ny­mous

   Fajne! Czemu wcze­śniej nie zapro­po­no­wa­łeś? Tylko trochę za długie 🙂

 • H_D

  Zde­cy­do­wa­nie coraz mniej kotów, nie­do­brze…

 • Ano­ny­mous

  Fajne logo, ale nazwa średnia :/

 • http://www.blogger.com/profile/11677277361773570515 Piotr Gładysz

  A mi tam sie podoba.
  Bloga juz troche czytam, ale zeby robic afere o nazwe to bym nie pomyslal.
  Byleby tylko tresc nowych wpisow wciaz byla rownie genialna 🙂

 • Ano­ny­mous

  Najpierw zmienia się nazwę.,póżniej całą resztę ‑treść szatę gra­ficzną itd.Na końcu zmienia się autor bloga.Tak więc zaczy­namy piko­wa­nie w dół.Proszę zapiąć pasy Odli­czamy.….

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Blog istnieje od ponad trzech lat. Prze­szedł w tym czasie sporą liczbę mniej­szych i więk­szych zmian — prze­pro­wadzka na blogspot, wejście na YT, nawią­za­nie różnych współ­prac, zmiana szablonu… Z mojej per­spek­tywy, każda była krocz­kiem do przodu. Dziwi mnie więc, to wiesz­cze­nie rychłego końca.

 • http://www.blogger.com/profile/12776666352943838382 Marcin Sztolc­man

  Ech, olej maru­dze­nie. Jeśli ta zmiana spo­wo­duje poja­wia­nie się większej ilości wpisów, to reszta nie ma zna­cze­nia 😉 Jest super, nazwa bardziej chwy­tliwa, teraz tylko kon­ty­nuuj 🙂 Powo­dze­nia!

  • Ano­ny­mous

   olewać czy­tel­ni­ków?

 • http://www.blogger.com/profile/12776666352943838382 Marcin Sztolc­man

  Olewać maru­dze­nie. Szcze­gól­nie że nie wnosi nic sen­sow­nego.

 • http://www.blogger.com/profile/10995906086047930335 Agata Buble­wicz

  A ja tam nie marudzę bo podoba mnie się i to bardzo.

  http://mrocznybibliotekarz.blogspot.com — zapra­szam do siebie