Kwantowe rewolucje


Kiedy niedawno zapy­ta­łem was (na face­bo­oku) o zdanie na temat nowego adresu bloga, pojawiło się sporo głosów nama­wia­ją­cych mnie do pozo­sta­nia przy starych, dobrych aTezach. Zasko­czy­li­ście mnie, bowiem nie spo­dzie­wa­łem się, że ktoś oprócz mnie, mógł czuć przy­wią­za­nie do dotych­cza­so­wej nazwy. Mimo to, pomysłu zmian z kilku powodów nie zarzu­ci­łem. Sen­ty­ment to jedno, ale wyglą­da­jąc w przy­szłość i stale wzra­sta­jącą popu­lar­ność bloga, posta­no­wi­łem zare­je­stro­wać domenę przy­jaź­niej­szą wyszu­ki­war­kom oraz poten­cjal­nym, nowym użytkownikom. 

Mam nadzieję, że wierni czy­tel­nicy zro­zu­mieją tę zmianę i jakoś przy­wykną. Oczy­wi­ście, jeśli komuś będzie wygod­niej, to nadal może korzy­stać z adresu www.atezy.blogspot.com. 

Zmiana domeny stanowi jednak dopiero wstęp do dalszej, wyni­ka­ją­cej zeń prze­bu­dowy. Powstał również nowy fanpejdż Kwantowo.pl, oraz kanał YouTube Kwantowe Pigułki. Nie cieszy mnie per­spek­tywa orga­ni­zo­wa­nia całej spo­łecz­no­ści od zera, ale niestety facebook nie prze­wi­duje moż­li­wo­ści zmiany nazwy fan­pej­dżu posia­da­ją­cego ponad 200 użytkowników. 

Wiem, że przy takim trans­fe­rze, na pewno nie obejdzie się bez strat. Niemniej liczę na wasze wsparcie i pomoc w prze­pro­wadzce. Na dawnym fan­pej­dżu oraz kanale będę jeszcze przez jakiś czas przy­po­mi­nał o zmianach, a po kilku tygo­dniach zostaną one zawieszone.

Na koniec pozo­stała jeszcze jedna sprawa. Z zado­wo­le­niem mogę poin­for­mo­wać, że aTezy (Kwantowo.pl) nawią­zały współ­pracę ze znanym pro­gra­mem inter­ne­to­wym Matura to Bzdura. Dla samej formuły blo­go­wa­nia nie będzie to miało więk­szego zna­cze­nia, jednakże wierzę, że blog zyska solid­nego partnera, który znacząco pod­nie­sie jego markę i popularność. 

 
 


Liczę, że prze­brnie­cie ze mną przez ten trudny i dość pra­co­wity okres przej­ściowy. Per aspera ad astra.


Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Kwantowo 2017

Podsumowaliśmy już wydarzenia ze świata nauki, więc pozostaje jeszcze podjąć refleksję nad działalnością samego bloga. Jak co roku…