Tagi


Archiwa


Zaprzyjaźnione


/ 12

Artykuły

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Planecie X

22nd Sty '16

Kilka dni temu astronomowie z Caltechu opublikowali artykuł, który wzbudził w środowisku wielkie podniecenie. Jeśli mają oni rację (a pewności siebie im nie brakuje!) to będziemy świadkami uzupełnienia modelu Układu Słonecznego o dodatkową planetę. Warto jednak wiedzieć, że bynajmniej nie jest to idea nowa, a wieści o Planecie X pojawiają się regularnie od ponad stu lat.

1. Szukano jej jeszcze przed Plutonem

lowell planet xZabawny fakt jest taki, że legenda Planety X jest starsza niż dzieje byłej, dzie­wiątej planety naszego systemu. XIX-wieczni uczeni, wnet po odkryciu Neptuna zorien­to­wali się, że kon­strukcja Układu Sło­necz­nego nie funk­cjo­nuje tak jak powinna. Zarówno orbita Neptuna jak i sąsied­niego Urana wyka­zy­wały drobne anomalie, suge­ru­jące, iż za granicą 4,5 miliarda kilo­me­trów koniecznie powinno istnieć coś jeszcze. Coś co ochrzczono roboczą nazwą Planety X bądź Planety O (ponieważ „O” wystę­puje w alfa­becie po „N” jak Neptun).

Taki wniosek bardzo ucieszył bogatego i eks­cen­trycz­nego Per­ci­vala Lowella. 
To właśnie za sprawą datków tego pana, mło­dzie­niec nazwi­skiem Clyde Tombaugh, dostrzegł w 1930 roku Plutona – pierwszy w dziejach obiekt trans­nep­tu­nowy. Trudno powie­dzieć czy obiekt o średnicy nie­ca­łych 2,5 tys. kilo­me­trów spełnił wielkie ocze­ki­wania Lowella, który miał pecha nie dożyć tego odkrycia. Zapewne nie. Astronom wspo­mniał w swoim pamięt­niku, o nadzie­jach na ustrze­lenie ciała nie­bie­skiego o masie sied­mio­krotnie większej od Ziemi oraz sze­ścio­krotnie jaśniej­szego od planety Tom­baugha. Taki olbrzym mógłby z powo­dze­niem tłu­ma­czyć wszystkie problemy związane z mecha­niką Układu. Fili­gra­nowy Pluton zrobił szybką karierę, ale gros uczonych trak­to­wało skalno-lodowy glob co najwyżej jako przy­stawkę przed daniem głównym, którego wciąż nie podano. Mimo natręt­nych nalegań gości. 

Niestety. Dekady mijały, a mimo bujnego rozwoju sprzętu i nauki, nikt nie zdołał trafić choćby na cień „praw­dziwej” Planety X.

2. Temat powraca raz za razem

pluto orrbitEpi­zo­dycznie pomysł wzno­wienia poszu­kiwań odle­głego globu wypływa co kilka lat. Przy­kła­dowo w latach 70. Joseph Brady, badając sławną kometę Halleya, doszedł do wniosku, iż na jej ruch wpływa jakieś duże ciało – może nawet gaba­rytów Jowisza – leżące co najmniej dwa razy dalej od Słońca niż Pluton. Koledzy po piórze bez­li­to­śnie zrugali te przy­pusz­czenia, zauwa­żając, że wypusz­cza­jące swoje „soki” komety, nie są na tyle prze­wi­dy­wal­nymi obiek­tami, aby ich nie­re­gu­lar­ności trak­tować zbyt poważnie. Nie zważając na to, do zamysłu Brady’ego nawią­zy­wali jeszcze m.in. John Matese i Daniel Whitmire. Oni również, bodaj jako pierwsi nadali hipo­te­tycznej planecie kon­kretną nazwę: Tyche. W końcu, co to za planeta bez porząd­nego, mito­lo­gicz­nego imienia?

Sprawa znów powró­ciła do łask z wielkim impetem pod koniec ubie­głego stulecia. Sondy z serii Voyager i Pioneer, po kil­ku­nastu latach od wystrze­lenia, jako pierwsze ziemskie urzą­dzenia prze­kro­czyły orbitę Neptuna. Misje ukazały bogactwo odle­głego Pasa Kuipera, ini­cjując na nowo wiele dyskusji na temat genezy i struk­tury systemu solar­nego – jak się okazało  się­ga­ją­cego znacznie, znacznie dalej niż kto­kol­wiek przy­pusz­czał. Oczy­wi­ście żadna z sond nie wpadła na nową planetę, jednakże ucie­ka­jące w prze­strzeń Pioneery 10 i 11, zary­so­wały na tyle eks­cen­tryczną tra­jek­torię lotu, aby znów zacząć zadawać pytania. Czy zadzia­łała na nie gra­wi­tacja ukrytego cielska gazowego olbrzyma? Czy z ein­ste­inowską ogólną teorią względ­ności na pewno wszystko jest w porządku? A może wpływ na ich kurs miała energia, w nad­miarze wypro­mie­nio­wy­wana przez napę­dza­jące sondy reaktory? Zaj­mu­jąca się pro­blemem ekipa Johna Ander­sona wyklu­czyła błędy pomia­rowe, a spo­łecz­ność naukowa przy­chy­liła się ku ostat­niej z przed­sta­wio­nych hipotez.

Jednak wyko­rzy­stując dobrą koniunk­turę, wielu astro­nomów pró­bo­wało wywlec z grobu truchło Tyche. Ich zapał ostu­dzili Robert Har­rington i Erland Standish, wysu­wając hipotezę wyja­śnia­jącą nara­sta­jące sprzecz­ności przez nie­wielkie nie­do­sza­co­wanie masy Neptuna – rzędu pół procenta. W 1993 roku Standish pisał na łamach Astro­no­mical Journal:
„Wiele karier zostało poświę­co­nych długim sesjom z użyciem koła połu­dni­ko­wego, dla obser­wacji gwiazd i planet, na prze­strzeni ostat­nich trzech stuleci. Obser­wacje te sta­no­wiły jedne z naj­bar­dziej dokład­nych pomiarów nauko­wych na jakie mogliśmy sobie pozwolić przed poja­wie­niem się elek­tro­niki. Liczne sukcesy wyni­ka­jące z ich zasto­so­wania są z pew­no­ścią nie­zwykle impo­nu­jące. Jednakże, jak w przy­padku wszyst­kich pomiarów, dokład­ność ma swoje ogra­ni­czenia, poza którymi mogą kryć się istotne infor­macje. Jest wiele przy­padków, w których ta granica leży poza naszymi moż­li­wo­ściami; Planeta X jest z pew­no­ścią właśnie takim przy­pad­kiem.”
Erland Standish

3. Tyche czy Nibiru?

nibiruOczy­wi­ście tajem­niczy obiekt kosmiczny, o nie­ja­snej cha­rak­te­ry­styce to gorący temat dla fan­ta­stów i baj­ko­pi­sarzy. Wcale nie będę zdzi­wiony jeśli wielu z was słysząc o ostat­niej pracy doty­czącej Planety X, sko­ja­rzyło ją z obecną w wielu teoriach spi­sko­wych, zło­wieszczą planetą Nibiru. Jej legendę zawdzię­czamy dzien­ni­ka­rzowi Zecha­riemu Sit­chi­nowi, znanemu z prób naszki­co­wania alter­na­tywnej historii Ziemi i ludz­kości. Jak każdy sza­nu­jący się pseu­do­nau­ko­wiec, Sitchin uwiel­biał sta­ro­żytne mity i opo­wia­dania, których treść stawiał ponad współ­czesną nauką. W wydanej tuż przed śmiercią książce The End of Days, prze­ko­nuje on o ist­nieniu masywnej planety obie­ga­jącej Słońce po wydłu­żonej orbicie, co 3600 lat. Według jego wyliczeń Nibiru ostatnim razem znalazła się blisko Ziemi w roku 506 roku p.n.e., aby powrócić w roku 2900.

Na stronach fanów pseu­do­nau­ko­wych teorii możemy się dowie­dzieć, że planeta Sitchina wpływa na ziemski dryft kon­ty­nen­talny, na anomalie w polu magne­tycznym czy zmiany kli­ma­tyczne. Czym różni się idea Nibiru od naukowej Tyche? Przede wszystkim Nibiru miałaby wkraczać bardzo głęboko w Układ Sło­neczny, wpadając przed orbitę Jowisza i zacho­wując się niczym słoń w składzie por­ce­lany. To dość absur­dalne zało­żenie, bo gazowy olbrzym regu­larnie prze­ci­na­jący orbity kilku innych planet, w ciągu miliardów lat nie mógłby nie dopro­wa­dzić do kraksy. Tyche ma również wydłu­żoną orbitę, ale nawet jej przy­pusz­czalne pery­he­lium znajduje się poza orbitą Plutona; a na pewno Neptuna. Planeta X niemal na pewno nie może mieć bez­po­śred­niego wpływu na sytuację Ziemi.

4. Niektórzy chcieliby drugiego Słońca

brazowe karly

Kilka spośród pozna­nych dotych­czas brą­zo­wych karłów.

Powstały również kon­cepcje o większym rozmachu. Może tysiące jed­no­stek astro­no­micz­nych stąd – nawet poza gra­ni­cami Obłoku Oorta – czai się nie planeta, ale inna gwiazda? Nie jest to wcale eks­tra­wa­gancki pomysł: mniej więcej połowa gwiazd widocz­nych na nie­bo­skłonie to układy skła­da­jące się z dwóch lub większej ilości skład­ników. Nie­da­leki Syriusz to w istocie system złożony z Syriusza A i białego karła ozna­cza­nego jako Syriusz B. Nasz układ podwójny mógłby tworzyć żółty karzeł (Słońce) wespół z mniej­szym i znacznie zim­niej­szym brązowym karłem. Tego typu gwiezdny niewypał, mimo wspólnej genezy, swą cha­rak­te­ry­styką zapewne bardziej przy­po­mi­nałby prze­ro­śnię­tego Jowisza niż krew­niaka Słońca.

Nie trzeba być jednak spe­cja­listą żeby dostrzec niskie praw­do­po­do­bień­stwo tego domysłu. Jeszcze dwie dekady temu dałoby się go wybronić, ale nie teraz. Nawet jeżeli tem­pe­ra­tura powierzchni brą­zo­wego karła wynosi tylko kilkaset stopni, to nasza apa­ra­tura i tak powinna pozwolić na jego uchwy­cenie. Obser­wa­to­rium Gemini, Teleskop Spitzera i WISE ustaliły już ist­nienie ponad dzie­sięciu tego typu obiektów w odle­głości do 100 lat świetl­nych. Jeśli Nemezis (jak nie­którzy roboczo towa­rzyszkę Słońca nazwali) naprawdę gdzieś tam jest, to musi rewe­la­cyjnie grać w cho­wa­nego.

5. Mike Brown lubi sensacje

planet nine

Hipo­te­tyczna orbita nowej planety, w zesta­wieniu z sze­ścioma naj­od­le­glej­szymi, znanymi obiek­tami w Układzie Sło­necznym.

Artykuł ze stycz­nio­wego Astro­no­mical Jurnal napisali zapra­wieni w bojach Kon­stantin Batygin i Michael Brown z Caltechu. Zwłaszcza ten drugi przy­służył się już astro­nomii, odkry­wając niejedną rekor­dowo odległą pla­ne­toidę. Wśród nich znajduje się 90377 Sedna o nie­sa­mo­wicie roz­cią­gniętej orbicie, której aphelium sięga osza­ła­mia­ją­cych 140 miliardów kilo­me­trów! (Przy­po­minam: orbita Neptuna to średnio 4,5 mld km od Słońca. Więcej o Sednie znaj­dziecie tu). Nic dziwnego, że gdy wypływa temat jakiegoś obiektu z naj­dal­szych zakątków Układu, swoje palce musi w tym maczać Brown.
„Pró­bu­jemy dowieść, że pery­he­lium i pozycje orbi­talne tych ciał (Pasa Kuipera) są ściśle ogra­ni­czone i że praw­do­po­do­bień­stwo takiego rozkładu w skutek przy­padku wynosi zaledwie 0,007%. (…) Uważamy, iż obser­wo­wany układ orbi­talny może być wywołany poprzez oddzia­ły­wanie eks­cen­trycznej, odległej planety o masie 10 mas Ziemi, której orbita leży w przy­bli­żeniu w tej samej płasz­czyźnie, jak te z dalekich obiektów Pasa Kuipera.”
— Kon­stantin Batygin, Michael E. Brown

Nikt tu jednak nie szuka sensacji po omacku. Ekipa Browna już kilka lat wcze­śniej pod­no­siła kwestię trudów w wyja­śnianiu ist­nienia tzw. klifu Kuipera; swego rodzaju wyrwy w trans­nep­tu­nowym pasie pla­ne­toid. Wyrwy, którą mogłaby z łatwo­ścią tłu­ma­czyć gra­wi­tacja nie­zna­nego masyw­nego obiektu. Zwracali również uwagę na zwykłą sta­ty­stykę, wedle której na tysiące okruchów skał Obłoku Oorta i Pasa Kuipera, powinny przy­padać setki kil­ku­ki­lo­me­tro­wych pla­ne­toid i być może jedna lub więcej duża planeta. Innymi słowy: skoro w tym obcym, ciemnym i zimnym rejonie znajduje się jeszcze tyle materii, dlaczego nie mogli­byśmy tam znaleźć również nowej planety? 

Teraz kali­for­nijscy badacze wydają się być bliżej roz­gry­zienia zagadki niż kto­kol­wiek wcze­śniej. Wyli­czenia doty­czące nie­ty­po­wych orbit – prze­chy­lo­nych i bardzo roz­cią­gnię­tych – sześciu obser­wo­wa­nych przezeń pla­ne­toid, pozo­stają kohe­rentne względem hipotezy o dzie­wiątej planecie. I oczy­wi­ście nie mówimy tu o byle jakiej planecie, a o gazowym olbrzymie, blisko dzie­się­cio­krotnie masyw­niej­szym od Ziemi, o bardzo odległej orbicie.

Cóż, Percival Lowell byłby dumny.
Literatura uzupełniająca:
K. Batygin, M. Brown, Evidence for a distant giant planet in the solar system, „Astronomical Journal”, vol. 151, no. 22, styczeń 2016, [online: http://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004–6256/151/2/22/pdf];
E. Standish, Planet X – No dynamical evidence in the optical observations, „Astronomical Journal”, vol. 105, no. 5, maj 1993;
J. Cohen, T. Pratchett, I. Stewart, Nauka Świata Dysku I, przeł. P. Cholewa,  Warszawa 2000;

FAQ: Will NASA Settle Debate Over Existence of Giant Planet ‚Tyche’?, [online: http://www.space.com/10952-nasa-giant-planet-tyche-faq-wise.html];
C. Naipaul, What is Planet X/Nibiru/Nemesis/Hercolubus/Wormwood?, [online: http://planetxnews.com/2015/07/02/what-is-planet-x-nibiru-nemesis-hercolubus-wormwood].
podpis-czarny

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.

 • Krucjusz

  To może jakaś nazwa na część pana Per­ci­vala Lovella? 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   W zasadzie jest już taki obiekt. Nazwa PLutona nie wzięła się znikąd. 🙂

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • astrofan

    Skoro naukowcom z NASA brakuje plutonu do dalszych misji, to czemu nie wyślą jakiegoś super-statku na Plutona, żeby wydobyć trochę surowca na kolejne misje? #suchar #żarcik 😛

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Pluto fan

  Nie martw się Pluton. Dla mnie zawsze będziesz dzie­wiątą planetą.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Pytajnik

  Przy dys­ku­sjach ze zna­jo­mymi na temat planety X/planety Nibiru i ogólnie na temat tego nowo odkry­tego ciała nie­bie­skiego pojawiły się oczy­wi­ście pytania o ŻYCIE… otóż jeden znajomy zapytał się, czemu gdzieś tam daleko nie może powstać życie odmienne od naszego, które może przeżyć i założyć cywi­li­zację na pla­ne­tach o bardzo wysokich/niskich tem­pe­ra­tu­rach czy ciśnie­niach, które nie potrze­bują do życia wody tylko czegoś innego, że wcale nie muszą oddychać tlenem itd. No to ja na te dictum powie­działem co wie­działem – że tylko życie oparte na węglu jest idealne, że tylko takie może się rozwinąć i ewo­lu­ować itd. A on na to, że jeszcze nie wiemy wszyst­kiego o wszech­świecie, a szukając życia szukamy tylko czegoś podob­nego do nas – do życia opartego na węglu, a nie np. na krzemie.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Jade

   Powiedz zna­jo­memu, że szukamy życia, które znamy, bo trudno jest szukać czegoś, czego nie znamy, a trzeba od czegoś zacząć. Do tego życie oparte na węglu jest bardziej praw­do­po­dobne, nie tylko dlatego, że patrzymy na siebie, ale dlatego, że węgla jest więcej w kosmosie niż krzemu.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Super­po­zycja

  Czy istnieje, a wła­ściwie, jakie jest praw­do­po­do­bień­stwo, że nasze tele­skopy nie zaob­ser­wo­wały jeszcze tak dużego obiektu?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • OliveK

   Nie chodzi o jego wielkosc, a odle­glosc.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Super­po­zycja

    Myślę że oba para­metry są ważne. Dobrze że wspo­mi­nasz o odle­głości, bo jeżeli taki obiekt znajduje się, powiedzmy, w odle­głości aphelium Sedny to możemy mieć problem z jego zaob­ser­wo­wa­niem. Jednak uważam że naukowcy powinni być bardzo ostrożni z publi­ko­wa­niem podob­nych arty­kułów. Wytłu­ma­czenia inne istnieją, nawet jeżeli są gorzej opisane oraz mniej praw­do­po­dobne. Niestety nie czytałem publi­kacji astro­nomów z Caltechu, więc nie chciałbym kogo­kol­wiek urazić, ale mam nadzieję że nie został on napisany aby podbić sobie liczbę cytowań. Nie­wąt­pliwie szumu jest dużo, temat stary, do tej pory nic nie odna­le­ziono. Nie pozo­staje mi nic innego, niż tylko życzyć naukowcom owocnych obser­wacji!

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • http://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Artykuł podałem w lite­ra­turze, więc można zwe­ry­fi­kować. 😉 Co do tematu: to możliwe, zwłaszcza w sytuacji – jak zauwa­żyłeś – w której Planeta X miałaby orbitę podobną do Sedny. Jedno jest pewne: jeżeli Tyche istnieje to na jego tem­pe­ra­tura wynosi mniej niż 50 K. W innym wypadku WISE lub inne obser­wa­toria dzia­ła­jące w pod­czer­wieni, na pewno dużą planetę już dawno by wychwy­ciły. Poszu­ki­wania w świetle widzialnym są w tym przy­padku znacznie trud­niejsze.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • FrancisZ

  Panie Adamie, ten wpis to kolejny dowód na to, że Kwantowo to wyjąt­kowa strona zawie­ra­jąca nie­zwykle inte­re­su­jące infor­macje.
  Ostatnio na wie­dzo­ho­liku (http://wiedzoholik.pl/gigantyczny-niezwykle-rzadki-kosmiczny-pulsar-zniknal-z-pola-widzenia-naukowcow/) prze­czy­tałem o układzie podwójnym pulsarów, który w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach znikł z pola widzenia naukowców. Może teraz czas na artykuł o pul­sa­rach? 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • mroczny sedes

  A może to po prostu Czaj­ni­czek Russella? 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0