Mrówcza teoria wszystkiego

Przestrzeń zastępuje dwuwymiarowa plansza, a o wszystkim decyduje zestaw zaledwie kilku krótkich reguł. Oto realia w jakich “żyje” mrówka Langtona.

Zanim przej­dziemy do istoty tego wpisu, rozważmy przez moment inte­lek­tu­alne starania naszego gatunku. Bez względu na to co sądzimy o wszech­świe­cie, od dawien dawna żywimy nadzieję, że jest on poj­mo­walny i istnieje szansa na pre­cy­zyjne opisanie two­rzą­cych go fun­da­men­tów. Zaczę­li­śmy od zro­zu­mie­nia zasad logiki, następ­nie prze­szli­śmy do praw mate­ma­tycz­nych, a w końcu roz­po­czę­li­śmy cier­ni­sty marsz ku wielkim teoriom fizycz­nym. Obecnie wyko­nu­jemy kolejny krok, który naj­kró­cej można nazwać poszu­ki­wa­niem uni­fi­ka­cji.

Obser­wu­jąc nie­zli­czone procesy natu­ralne, nauczy­li­śmy się wsadzać je w ramy ele­ganc­kich i pre­cy­zyj­nych równań. Naj­nor­mal­niej­sza rzecz pod Słońcem, jednak po jakimś czasie dostrze­gli­śmy coś intry­gu­ją­cego. Niektóre z tych opisów dawały się ujed­no­li­cić! Dwa na pozór różne oddzia­ły­wa­nia fizyczne, w pewnych warun­kach mogły okazać się nie­odróż­nialne. W głowach uczonych zaświ­tała myśl, iż cała złożona powierz­chow­ność wszech­świata, wynika w istocie ze znacznie prost­szych zasad. Dziś każdy wie, że czas łączy się z prze­strze­nią, energia z materią, elek­trycz­ność z magne­ty­zmem i tak dalej. Uni­fi­ku­jemy wszystko co się da. Stąd mamy prawo domnie­my­wać, że dalsza zabawa w szukanie wspól­nych mia­now­ni­ków, pozwoli nam zauważyć wzór-matkę; równanie, od którego będzie można wypro­wa­dzić wszyst­kie inne. Osła­wioną teorię wszystkiego. 

Ale ten wpis nie będzie o samej teorii wszyst­kiego, lecz o czymś, na pozór, zupełnie innym.

W latach 80. minio­nego wieku, ame­ry­kań­ski infor­ma­tyk Chri­sto­pher Langton napisał nie­wielki pro­gra­mik, którego boha­terką była… mrówka. W zasadzie, mogli­by­śmy w to miejsce wstawić dowolne stwo­rze­nie, ale autor wymarzył sobie mrówkę, więc nie będziemy go popra­wiać. Wir­tu­alny owad pana Langtona, poruszał się po dwu­wy­mia­ro­wej, podzie­lo­nej na kwa­dra­towe pola płasz­czyź­nie, z zacho­wa­niem kilku naprawdę banal­nych reguł. Przy wdep­nię­ciu na pole białe mrówka musiała zawsze skręcić w prawo, a przy wejściu na pole czarne, zawsze w lewo. Ale żeby było cie­ka­wiej, choć na starcie cała plansza jest jed­no­lita, to jednak przy każdym dotknię­ciu mrówki, czarny kwadrat zmienia się w biały, a biały w czarny. To wszyst­kie para­me­try kie­ru­jące zacho­wa­niem wir­tu­al­nego żyjątka. Pozo­staje tylko puścić pro­gra­mi­styczną zabawkę w ruch. W inter­ne­cie można znaleźć mnóstwo animacji i filmików przed­sta­wia­ją­cych mrówkę Langtona w akcji, ale ja nie­skrom­nie pod­lin­kuję własną apli­ka­cję, napisaną w ramach ćwiczeń w JavaScript.

Mrówka Langtona

Począt­kowo nie dostrze­żesz niczego inte­re­su­ją­cego. Ślad pozo­sta­wiony jaki pozo­sta­wia mrówka Langtona cha­rak­te­ry­zuje się totalnym chaosem, kreśląc losowy, pozba­wiony sensu wzór. Sytuacja ta jednak nie trwa wiecznie. Nie­ocze­ki­wa­nie, po ponad 10 tysią­cach kroków z rze­ko­mego nie­po­rządku, wyła­niają się zor­ga­ni­zo­wane, sche­ma­tyczne struk­tury. Wir­tu­alny byt wpada w pewną regu­lar­ność i gdyby nie granice planszy, wędro­wałby sobie po skosie, naj­pew­niej w nieskończoność. 

Z jednej strony mamy do czy­nie­nia ze zwykłą cie­ka­wostką i prostym, pro­gra­mi­stycz­nym ćwi­cze­niem. Oso­bi­ście lubię jednak patrzeć na pracę Langtona szerzej. Przyj­mijmy, że kom­pu­te­rowa mrówka została wypo­sa­żona w świa­do­mość i dosta­teczną inte­li­gen­cję, aby badać swoje oto­cze­nie. Zapewne po jakimś czasie zauwa­ży­łaby niektóre zależ­no­ści. Zro­zu­mia­łaby, że czarny kwadrat zmienia się w biały a także, że odmienny kolor wpływa na jej ruch. Z taką wiedzą mogłaby się pokusić o ukucie równania, które opi­sa­łoby ukrytą regu­lar­ność; główną zasadę kie­ru­jącą mrówczym żywotem. Pozna­łaby teorię wszystkiego.

Ruch mrówki Langtona

Musimy przy tym pamiętać, że wzór wydaje się banalny tylko kiedy patrzymy nań z góry, z odpo­wied­niego dystansu, a per­spek­tywa mrówki czyni wyzwanie znacznie trud­niej­szym. Sukces wyma­gałby od wir­tu­al­nego żyjątka znacznej bystro­ści umysłu. Być może porów­ny­wal­nej ze świa­do­mo­ścią istot na tyle inte­li­gent­nych, aby taki świat zapro­gra­mo­wać. A przecież mówimy o bardzo prostej rze­czy­wi­sto­ści. Wystar­czy wrzucić do programu jedną dodat­kową zmienną, a proces poznaw­czy skom­pli­kuje się w sposób nie­po­mierny. A jeżeli dodamy miliony kolorów pól, kil­ka­dzie­siąt moż­li­wo­ści ruchu mrówki, wyższy wymiar prze­strzenny, oraz wrzucimy do gry jeszcze kilka owadów? Albo bytów funk­cjo­nu­ją­cych w inny sposób? Osta­tecz­nie możemy wymyślić tak wiele zmien­nych i stałych, że odczy­ta­nie ogólnego zało­że­nia będzie gra­ni­czyło z cudem. Dla roz­wią­za­nia zagadki tęgie umysły two­rzy­łyby teorie cząst­kowe, nie­rzadko pozornie sprzeczne, których żmudne uni­fi­ko­wa­nie trwałoby całe poko­le­nia. Bez gwa­ran­cji na zwycięstwo. 

Czyż to nie wspa­niała alegoria dla nauko­wych dociekań ludz­ko­ści? Teoria względ­no­ści i mecha­nika kwantowa, makro­świat i mikro­świat, prze­wi­dy­wal­ność i nie­ozna­czo­ność – to inte­gralne elementy tej samej fizycz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Dostrze­gamy zależ­no­ści w ruchu dużych obiektów, jak również wspólne reguły funk­cjo­no­wa­nia cząstek ele­men­tar­nych, ale wciąż umyka nam wspólny mia­now­nik. Pojawia się pytanie: czy takie mrówki Langtona jak my, posia­dają dosta­tecz­nie złożone umysły aby poznać swój świat i ukuć własną teorię wszystkiego? 

Literatura uzupełniająca
I. Stewart, T. Pratchett, J. Cohen, Nauka Świata Dysku I, Warszawa 1999; 
S. Weinberg, Sen o Teorii Ostatecznej, Warszawa 1993;
E. Weisstein, Langton’s Ant, MathWorld.wolfram.com. 
Total
1
Shares