Browsing Tag

wielki wybuch

15 posts

Żyjemy na jednej spośród miliar­dów gwiazd, sku­pio­nych kosmiczne wyspy, które nazwa­li­śmy galak­ty­kami. Wszystko to pozo­staje zato­pione roz­rze­dzo­nym, chłodnym oceanie mikrofal. Jest to pro­mie­nio­wa­nie reszt­kowe, odległe echo wiel­kiego wybuchu, który wydarzył się 13,82 miliar­dów lat temu, dając początek czasu, prze­strzeni, materii i energii. Teoria wiel­kiego wybuchu, lepiej niż jaka­kol­wiek inna, połą­czyła liczne obser­wa­cyjne fakty — jak wzajemna ucieczka galaktyk, mikro­fa­lowe pro­mie­nio­wa­nie tła czy obecna struk­tura che­miczna kosmosu — prze­wi­du­jąc jak wyglądał proces pro­wa­dzący do wyło­nie­nia współ­cze­snego wszechświata.