Kura domowa, która odkryła wszechświat

Kobiety nie mają łatwo w życiu zawodowym i naukowym. Gdy przychodzi czas wyboru między karierą a rodziną, często wybierają to drugie tłumiąc swoje ambicje. Vera Cooper nie zlękła się walki na dwa fronty: zawstydzała najtęższe umysły astronomii, nie rezygnując przy tym z wychowania gromadki dzieci.

Wirujący wszechświat

Gdy w latach 50. młoda dziew­czyna marzyła o zgłę­bia­niu tajemnic kosmosu, patrzono na nią z poli­to­wa­niem. Wymowna anegdota głosi, że żadne poważne obser­wa­to­rium astro­no­miczne nie jest wypo­sa­żone w żeńskie ubikacje. W nauce, a zwłasz­cza w naukach ścisłych, szo­wi­nizm był na porządku dziennym i wyjątki typu Marii Skło­dow­skiej niewiele zmieniły. (Nikomu też nie przy­cho­dziły do głowy hasła typu “Dziew­czyny na poli­tech­niki!”). Vera roz­po­częła studia na Uni­wer­sy­te­cie Cornella w Ithaca (gdzie fizykę teo­re­tyczną wykładał uta­len­to­wany Richard Feynman). Jej stu­denc­kie życie nie należało do naj­ła­twiej­szych – nie dość, że nie miała zbyt wielu kole­ża­nek, to jeszcze niedługo przed wyborem tematu pracy magi­ster­skiej zaszła w ciążę z dok­to­ran­tem fizyki Robertem Rubinem. Kilka tygodni przed jej ukoń­cze­niem urodziła pierw­szego syna. 

Eks­pan­sja prze­strzeni pozba­wio­nej centrum.

Żeby wszyscy studenci mieli tyle werwy i ambicji co nasza boha­terka. Obecnie jesteśmy przy­zwy­cza­jeni, że wszelkie prace licen­cjac­kie i magi­ster­skie to zaledwie kil­ka­dzie­siąt nie­przy­dat­nych nikomu stron, powta­rza­ją­cych już dawno odkryte tezy. Vera Cooper-Rubin, być może nie­umyśl­nie, chwyciła za bardzo ciekawe i nie­po­pu­larne zagad­nie­nie: obrotu całego wszech­świata. Kręcą się planety, kręcą się gwiazdy, kręcą się galak­tyki, dlaczego więc cały kosmos nie miałby wirować? Choć pytanie wydaje się intry­gu­jące, to jednak przed młodą stu­dentką zadało je sobie raptem kilka osób, nie wycią­ga­jąc wią­żą­cych wniosków. Trzeba pamiętać, że w oma­wia­nych czasach kosmo­lo­gia dopiero racz­ko­wała. Mimo prze­pę­dze­nia kon­cep­cji wszech­świata sta­cjo­nar­nego, same niuanse teorii wiel­kiego wybuchu, nie wspo­mi­na­jąc już o idei inflacji, dopiero miały zostać opra­co­wane. Naukowcy nie­chęt­nie dywa­go­wali nad tym co było na początku i jaki miało to wpływ na aktualny stan wszech­rze­czy. Przy ówcze­snym stanie wiedzy nie­zwy­kle trudno było ugryźć temat, nie wycho­dząc poza ramy meto­do­lo­gii naukowej. Dziś na przykład zdajemy sobie sprawę, że wszech­świat nie posiada jako takiego środka, podobnie jak nie ma żadnej fizycz­nej krawędzi. Prze­strzeń pęcz­nieje rów­no­mier­nie w każdym miejscu, nie mając żadnego centrum (odsyłam do Małego kosmo­lo­gicz­nego FAQ). To samo w sobie rzuca cień na teorię wiru­ją­cego kosmosu. Zanim nauka do tego doszła, nie­któ­rzy intu­icyj­nie spo­dzie­wali się czegoś w rodzaju osi, wokół której wszystko mogłoby się obracać. 

Kobieta wraca do kuchni

Praca magi­ster­ska musiała być nie­zwy­kle inte­re­su­jąca, bowiem popro­szono Rubin o odczyt na zjeździe Ame­ry­kań­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego. Nikomu nieznana 22-latka, która nie miała nawet okazji sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nego tele­skopu, głosiła swoje tezy wśród naj­wy­bit­niej­szych astro­no­mów. Jak można się spo­dzie­wać, dziew­czę­cego głosu nie potrak­to­wano poważnie, a Martin Schwarz­schild jedynie pogra­tu­lo­wał Verze odwagi i podzię­ko­wał za próbę. Taka drobna ironia losu, gdyż podobną pro­tek­cjo­nal­ność znosił kilka dekad wcze­śniej ojciec Martina, Karl Schwarz­child, który mimo kpin śro­do­wi­ska uparcie forsował roz­wa­ża­nia nad czarnymi dziurami. Czy Rubin rze­czy­wi­ście się myliła? Dziś możemy stwier­dzić, że niemal na pewno tak. Niemal, ponieważ temat co jakiś czas powraca do łask za sprawą kolej­nych obser­wa­cji (Michael Longo, po prze­ba­da­niu kilkuset galaktyk zauważył, że więk­szość jest lewo­skrętna, co może oznaczać, że wszech­świat w momencie stwo­rze­nia wirował). Tak czy inaczej, prze­my­śle­nia stu­dentki oraz zebrane przez nią dane, miały sporą wartość dla kosmo­lo­gów i nie pozo­stały bez echa. 

Po tym wystą­pie­niu i obro­nie­niu tytułu magistra, Vera na kilka lat zniknęła. Urodziła kolejne dziecko, zaj­mo­wała się domem i przy­go­to­wy­wała obiady swojej rodzinie. Można sobie wyobra­zić młodą mamę spo­glą­da­jącą na brzdąców roz­ra­bia­ją­cych w pia­skow­nicy, czy­ta­jącą przy tym Astr­phy­si­cal Journal. Pewnie jeszcze by to trwało, gdyby nie jeden z głównych teo­re­ty­ków Wiel­kiego Wybuchu, nieco eks­cen­tryczny George Gamow, . Urodzony w Odessie profesor, znał oso­bi­ście męża Very i zain­te­re­so­wał się jej pracami; zwłasz­cza że dotykały bliskiej mu materii (również posiadał w swoim dorobku artykuł na temat obrotu wszech­świata). Wkrótce zadzwo­nił do kobiety z ofertą pracy na Uni­wer­sy­te­cie Geo­r­ge­town w Waszyng­to­nie, gdzie mogłaby dalej zajmować się badaniem ruchu galaktyk. Rubin zdając sobie sprawę, że to ostatni dzwonek dla jej kariery naukowej, przy­stała na propozycję. 

Brakuje materii

Robiła niemal to samo co w czasie studiów: ana­li­zo­wała zacho­wa­nie się galaktyk i wycią­gała wnioski. Tym razem mogła zdziałać o wiele więcej, mając wreszcie dostęp do tele­skopu oraz moż­li­wość wymiany poglądów z takimi osobami jak Kent Ford, Jere­miach Ostriker czy Jim Peebles. Dwaj ostatni ukoń­czyli właśnie kon­tro­wer­syjny artykuł Badania sta­bil­no­ści spłasz­czo­nych galaktyk, w którym doszli do nie­po­ko­ją­cej kon­klu­zji: skład­niki wszech­świata poru­szają się w sposób cał­ko­wi­cie nie­ty­powy i nie­zro­zu­miały. Szcze­gól­nie nie­po­ko­iły ich obli­cze­nia i symu­la­cje doty­czące poje­dyn­czych galaktyk. Gdy pusz­czali kom­pu­te­rową galak­tykę w ruch, ta natych­miast zaczy­nała dygotać, aż w końcu się roz­pa­dała. Naukowcy eks­pe­ry­men­to­wali z różnymi kształ­tami i liczbami, ale efekt ciągle był podobny. Zain­try­go­wani posta­no­wili użyć sztuczki, ota­cza­jąc galak­tykę sporą ilością masy sta­bi­li­zu­ją­cej. Halo. Począt­kowo efekt wydawał się mizerny, ale wraz z powięk­sza­niem halo, galak­tyki stawały się coraz sta­bil­niej­sze. Nie było tajem­nicą, że poza jasno świe­cą­cymi gwiaz­dami oraz mgła­wi­cami, galak­tyki budują ciem­niej­sze gazy i pyły, ale nie możliwe aby zawie­rały one tak wielką, bra­ku­jącą masę!

vera-rubin
Vera Rubin w latach 80.

Skła­mał­bym pisząc, że problem był całkiem nowy. Na długo przed tym jak Peebles i Ostriker roz­po­częli kariery naukowe, nie­któ­rzy naukowcy zauwa­żyli, że coś jest nie tak. Stan­dar­dowe obli­cze­nia doty­czące ruchu ciał nie­bie­skich, nie zdawały egzaminu gdy odno­szono je do wielkich struktur, jak gromady galaktyk. Pojawiły się pewne artykuły na ten temat, ale koniec końców, poprze­stano na zasy­gna­li­zo­wa­niu dylematu. Praw­do­po­dob­nie uważano otrzy­mane dane za bardzo niepewne, wyni­ka­jące z jakiegoś błędu. Gorzej gdyby okazało się, że ów problem rze­czy­wi­ście wystę­puje i da się go bez­po­śred­nio zaobserwować. 

Krzywe rotacji galaktyk

Kogóż miało to zain­te­re­so­wać, jeżeli nie Verę Rubin. Od kil­ku­na­stu lat zaj­mo­wała się niemal wyłącz­nie obser­wo­wa­niem galaktyk. Teraz wystar­czyło skupić się na poje­dyn­czych sztukach i prze­ana­li­zo­wać ich obrót wokół własnej osi. Podjęła się wyzwania i po pewnym czasie była gotowa na opu­bli­ko­wa­nie wyników: krzywe rotacji kil­ku­dzie­się­ciu zba­da­nych galaktyk, były niemal płaskie. Pani astronom znów musiała się czuć jak stu­dentka, która wpadła na coś czego dorosły świat nauki nie zaak­cep­tuje. Aby się upewnić, prze­pro­wa­dzała kolejne badania, lecz spo­strze­że­nia pozo­stały takie same. 

Problem krzywej rotacji.

Fizyka daje nam sche­ma­tyczny obraz nieba  czym bliżej centrum obraca się dane ciało, tym szybciej się porusza. Spójrzmy na nasz Układ Sło­neczny. Ziemia pędzi po swojej orbicie z pręd­ko­ścią prawie 30 km/s, położony dalej Mars osiąga 25 km/s, a oddalony od Słońca o 7,5 miliarda kilo­me­trów Pluton, krąży z pręd­ko­ścią zaledwie 4,5 km/s. Galak­tyki obser­wo­wane przez Rubin, jak na złość nie działały w ten sposób. Gwiazdy zacho­wy­wały się jakby ktoś je przy­kleił do stałego rusz­to­wa­nia. Nie­za­leż­nie od tego czy znaj­do­wały się w centrum, czy na obrze­żach galak­tycz­nego ramienia, poru­szały się z podobną pręd­ko­ścią. Cieszyć się mógł Jim Peebles, gdyż obser­wa­cje te sta­no­wiły o słusz­no­ści jego obliczeń. Tym razem nie udało się obalić twier­dze­nia Very  obser­wa­cje były poprawne, a w dodatku współ­grały z nie­po­żą­da­nym pro­ble­mem bra­ku­ją­cej masy. Czegoś we wszech­świe­cie bra­ko­wało, jakiegoś nie­wi­docz­nego, acz bardzo zna­czą­cego składnika. 

Nie jestem wystar­cza­jąco bystra, by wiedzieć dlaczego wszech­świat jest właśnie taki, a nie inny.
– Vera Rubin

Świat nauki najpierw nie dowie­rzał, później pani­ko­wał, a w końcu przy­wyk­nął i wziął się do pracy. Albo wszech­świat zawiera “coś” nie­wi­dzial­nego i to w ogrom­nych ilo­ściach, albo nie mamy pojęcia o dynamice, mecha­nice i gra­wi­ta­cji. Naukowcy pogo­dzili się z faktem, iż widzimy zaledwie ułamek ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Co jest tym nie­wi­dzial­nym budulcem? Co nie emi­tu­ją­cego żadnego pro­mie­nio­wa­nia może posiadać taką masę? To fun­da­men­talne pytanie: jak coś czego nie dostrze­gamy, może być głównym skład­ni­kiem wszech­świata? Vera Cooper-Rubin zapo­cząt­ko­wała jedno z naj­więk­szych polowań w historii nauki: polo­wa­nie na ciemną materię. Poszu­ki­wa­nia nadal trwają. 

Literatura uzupełniająca
L. Laderman, D. Teresi, Boska Cząstka: Jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?, Warszawa 2005; 
R. Panek, Ciemna Strona Wszechświata: W poszukiwaniu brakujących składników rzeczywistości, Warszawa 2011;
J. Peebles, Zrozumieć współczesną kosmologię, “Świat nauki”, marzec 2001.
B. Johnson, Vera Rubin and Dark Matter, [online: http://cwp.library.ucla.edu/articles/rubindm/rubindm.html].
Total
1
Shares
Inne teksty