Mimo tworzenia materiałów dla Matura to Bzdura, oczywiście nie zaniechałem uaktualniania własnego kanału.

Ósmy odcinek Kwan­to­wych Pigułek dotyczy jednej z naj­więk­szych nie­wia­do­mych w świecie fizyki – oso­bli­wo­ści. Zgodnie z ukutą przez Rogera Pen­ro­se’a zasadą kosmicz­nej cenzury, praw­do­po­dob­nie nigdy nie będziemy w stanie prze­pro­wa­dzić oględzin tego nie­zwy­kłego obiektu. Tym samym musimy się zado­wo­lić, ciągle udo­sko­na­la­nymi modelami teo­re­tycz­nymi. Piszę to nie bez przy­czyny, a przez chęć zwró­ce­nia uwagi na ostatnią infor­ma­cję jaką zawarłem w filmie.

[ecko_youtube]Z1j96WDrN5w[/ecko_youtube]
Rzadko podej­mo­wana w lite­ra­tu­rze popu­lar­no­nau­ko­wej idea czasu uro­jo­nego, może tłu­ma­czyć pewne zjawiska z momentu narodzin wszech­świata, znacznie lepiej niż popu­lar­niej­sza oso­bli­wość “punktowa”.

 • http://www.blogger.com/profile/11272684285613783323 Damian Gołuński

  Świetny materiał, wzbudza wielkie zain­te­re­so­wa­nie fizyką!

  • http://www.blogger.com/profile/01615744728337620749 Łukasz Warmuz

   Witam, możecie polecić jakieś ciekawe cza­so­pi­sma doty­czące fizyki?

 • Ano­ny­mous

  Zrób materiał o cząst­kach ele­men­tar­nych. Omawiam teraz na studiach chemię nie­orga­niczną i dowie­dzia­łem się np., że w w jądrze atomu protony i elek­trony także zajmują miejsca na powło­kach. Nigdzie się o tym nie mówi. Dotąd myślałem, że powłoki i pod­pow­łoki tworzą tylko elek­trony.

 • Ano­ny­mous

  A Co jeżeli cały nasz znany wszech­świat to właśnie wnętrze czarnej dziury?

  • Ano­ny­mous

   Jedna z aktu­al­niej­szych teorii “powsta­nia wszyst­kiego” mówi o tym, że ‘nasz’ wszech­świat powstał w wyniku wpad­nię­cia czte­ro­wy­mia­ro­wej gwiazdy do czarnej dziury.

  • Jak na mój gust

   Jak na mój gust to trochę fan­ta­styczne pomysły. Może sa praw­dziwe, może w ogóle nie, ale czy są jakie­kol­wiek podstawy aby się nad nimi zasta­na­wiać. Życie w środku czarnych dziur, białe dziury, wyższe wymiary. Więcej w tym fantasy niż nauki.

 • http://www.blogger.com/profile/10794809137083463607 Sergi

  “Nie wrócimy z powrotem”. Auć 🙂

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Łups. Pozo­stało mi tylko cofnąć się w tył =).

 • http://www.blogger.com/profile/17367115605809502187 Radosłąw Białowąs

  Dobrze prawisz 🙂 Sys­te­ma­ty­zuje moja małą cha­otyczną widzę na ten temat.

  Każdemu kto to oglądał polecam “Krótką historie czasu”, widocz­nego w pewnym momncie wideo , S. Hawkiga.

  Adam — 5+!
  Pozdra­wiam Brad =)

 • http://www.blogger.com/profile/02811441058924763749 Maciek Buczyń­ski

  Świetny film. Oby tak dalej 😉