Press ESC to close

Naukowe “naj” 2017

Podczas gdy wszyst­kie serwisy i blogi zarzucą nas niebawem rocznymi pod­su­mo­wa­niami wydarzeń kul­tu­ral­nych, poli­tycz­nych czy spor­to­wych; Kwantowo jak zwykle przybywa…

Naukowe “naj” 2016

Lepiej późno niż wcale. Tak jak w poprzed­nich latach, przed­sta­wiam Wam zwięzłe, niezbyt formalne i mocno subiek­tywne zesta­wie­nie, naj­waż­niej­szych, naj­cie­kaw­szych…