Press ESC to close

Kwantowo 2019

Serię rocznych pod­su­mo­wań, jak zwykle zwieńczę raportem z dzia­łal­no­ści samego bloga. Oto jakie sukcesy i porażki odno­to­wało Kwantowo w ciągu…

Kwantowo 2018

Przy­ję­tym oby­cza­jem, zakoń­czony rok wypada pod­su­mo­wać. Spójrzmy więc jak wyglą­dały sta­ty­styki Kwantowo w 2018 roku oraz które teksty cieszyły się naj­więk­szym…

Kwantowo 2017

Pod­su­mo­wa­li­śmy już wyda­rze­nia ze świata nauki, więc pozo­staje jeszcze podjąć reflek­sję nad dzia­łal­no­ścią samego bloga. Jak co roku rzucę kilkoma…

Kwantowo 2016

Jak zawsze o tej porze, czuję się w obo­wiązku stanąć przed Wami (oraz samym sobą) i pod­su­mo­wać ostatni rok swojej twór­czo­ści. W końcu, żeby przeć…

Kwantowo 2015

Nie jestem entu­zja­stą świą­tecz­nych czy nowo­rocz­nych życzeń, bo nie są one na ogół zbyt kon­struk­tywne. Za to pod­su­mo­wa­nia i posta­no­wie­nia traktuję bardzo poważnie. Pora…

Kwantowo 2014

Tak jak w roku poprzed­nim obie­ca­łem sobie przy­go­to­wać drobny raport z dzia­łal­no­ści bloga. Będą więc prze­chwałki, sta­ty­styki, obie­canki i wyle­wa­nie gorzkich żali.…