‘Laboratorium w Szufladzie’ – konkurs!

Fanpejdż Kwantowo przebił kolejną granicę – jest nas już 7 tysięcy! To oczywiście oznacza, że pora na nowy książkowy konkurs.

Już uprze­dza­łem jakich nagród możecie się spo­dzie­wać, więc zasko­cze­nia nie będzie. PWN prze­zna­czyło na konkurs dwie książki z cyklu Labo­ra­to­rium w szu­fla­dzie – Fizyka oraz Optyka. Jak wskazuje tytuł, seria jest dedy­ko­wana prak­ty­kom, lubiącym zamienić swoje miesz­ka­nia w mały warsztat. Obie pozycjelab w szufladzie zawie­rają około 30 opisów nauko­wych pro­jek­tów, o zróż­ni­co­wa­nym poziomie trud­no­ści i kosztach. Znajdzie więc w nich coś dla siebie zarówno głodny wiedzy gim­na­zja­li­sta jak i znudzony życiem geek. Jak zapew­niają pra­cu­jący na co dzień w Centrum Nauki Kopernik autorzy, wszyst­kie eks­pe­ry­menty zostały przez nich prze­te­sto­wane, a ocze­ki­wane efekty są zgodne z ilu­stra­cjami i opisami. Obok prak­tycz­nych instruk­cji, Labo­ra­to­rium w szu­fla­dzie zawiera również solidną pod­bu­dowę teo­re­tyczną i przy­datne cie­ka­wostki. Więcej infor­ma­cji znaj­dzie­cie w ostat­niej recenzji.

Wydaw­nic­two oddało mi do dys­po­zy­cji cztery egzem­pla­rze: dwie Fizyki i dwie Optyki. W związku z tym sądzę, że naj­roz­sąd­niej będzie roz­dzie­lić je wobec trzech lau­re­atów, gdzie zwy­cięzca otrzyma oba tytuły, osoba z drugiego miejsca będzie mogła wybrać jedną z książek, a trzecie miejsce zostanie nagro­dzone tym co zostanie.

Zasady są proste. Poniżej zamie­ści­łem pięć grafik. Elementy każdej z nich mają budzić sko­ja­rze­nia z jakimś instru­men­tem naukowym. Nie musicie jednak być nadto skru­pu­latni i doszu­ki­wać się powiązań z jakimś imiennie ozna­czo­nym urzą­dze­niem. To znaczy, jeśli uważacie, że obrazek sym­bo­li­zuje, dajmy na to teleskop zwier­cia­dłowy albo spek­tro­skop, to mi cał­ko­wi­cie wystar­czy za odpo­wiedź. Zgodnie z tym co napi­sa­łem wcze­śniej, książki powę­drują do osób, które naj­szyb­ciej podadzą pięć popraw­nych odpo­wie­dzi, w komen­ta­rzu pod tym wpisem (nie, nie na face­bo­oku). Gdy­by­ście chcieli się poprawić – liczy się data ostat­niego komen­ta­rza lub jego edycji. Pamię­taj­cie również o poda­wa­niu maili, abym mógł się później odezwać do lau­re­atów.
zagadka2 zagadka1 zagadka3 zagadka4 zagadka5Wyniki z popraw­nymi odpo­wie­dziami pojawią się na blogu i face­bo­oku pojutrze bądź w sobotę. Wtedy też skieruję pewną prośbę do was… Na razie życzę dobrej zabawy. =)
podpis-czarny
Total
0
Shares
Inne teksty