Fanpejdż Kwantowo przebił kolejną granicę – jest nas już 7 tysięcy! To oczywiście oznacza, że pora na nowy książkowy konkurs.

Już uprze­dza­łem jakich nagród możecie się spo­dzie­wać, więc zasko­cze­nia nie będzie. PWN prze­zna­czyło na konkurs dwie książki z cyklu Labo­ra­to­rium w szu­fla­dzie – Fizyka oraz Optyka. Jak wskazuje tytuł, seria jest dedy­ko­wana prak­ty­kom, lubiącym zamienić swoje miesz­ka­nia w mały warsztat. Obie pozycjelab w szufladzie zawie­rają około 30 opisów nauko­wych pro­jek­tów, o zróż­ni­co­wa­nym poziomie trud­no­ści i kosztach. Znajdzie więc w nich coś dla siebie zarówno głodny wiedzy gim­na­zja­li­sta jak i znudzony życiem geek. Jak zapew­niają pra­cu­jący na co dzień w Centrum Nauki Kopernik autorzy, wszyst­kie eks­pe­ry­menty zostały przez nich prze­te­sto­wane, a ocze­ki­wane efekty są zgodne z ilu­stra­cjami i opisami. Obok prak­tycz­nych instruk­cji, Labo­ra­to­rium w szu­fla­dzie zawiera również solidną pod­bu­dowę teo­re­tyczną i przy­datne cie­ka­wostki. Więcej infor­ma­cji znaj­dzie­cie w ostat­niej recenzji.

Wydaw­nic­two oddało mi do dys­po­zy­cji cztery egzem­pla­rze: dwie Fizyki i dwie Optyki. W związku z tym sądzę, że naj­roz­sąd­niej będzie roz­dzie­lić je wobec trzech lau­re­atów, gdzie zwy­cięzca otrzyma oba tytuły, osoba z drugiego miejsca będzie mogła wybrać jedną z książek, a trzecie miejsce zostanie nagro­dzone tym co zostanie.

Zasady są proste. Poniżej zamie­ści­łem pięć grafik. Elementy każdej z nich mają budzić sko­ja­rze­nia z jakimś instru­men­tem naukowym. Nie musicie jednak być nadto skru­pu­latni i doszu­ki­wać się powiązań z jakimś imiennie ozna­czo­nym urzą­dze­niem. To znaczy, jeśli uważacie, że obrazek sym­bo­li­zuje, dajmy na to teleskop zwier­cia­dłowy albo spek­tro­skop, to mi cał­ko­wi­cie wystar­czy za odpo­wiedź. Zgodnie z tym co napi­sa­łem wcze­śniej, książki powę­drują do osób, które naj­szyb­ciej podadzą pięć popraw­nych odpo­wie­dzi, w komen­ta­rzu pod tym wpisem (nie, nie na face­bo­oku). Gdy­by­ście chcieli się poprawić – liczy się data ostat­niego komen­ta­rza lub jego edycji. Pamię­taj­cie również o poda­wa­niu maili, abym mógł się później odezwać do lau­re­atów.
zagadka2 zagadka1 zagadka3 zagadka4 zagadka5Wyniki z popraw­nymi odpo­wie­dziami pojawią się na blogu i face­bo­oku pojutrze bądź w sobotę. Wtedy też skieruję pewną prośbę do was… Na razie życzę dobrej zabawy. =)
podpis-czarny
 • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  Ja może od razu pod­po­wiem i rozwieję wąt­pli­wo­ści. Przy czwartym obrazku nie chodzi o akce­le­ra­tor cząstek ele­men­tar­nych. Słowo z obrazka po prawej jest tu kluczowe. 😉

  • Haueck

   Szkoda, że pod­po­wiedź pojawiła się jak akurat pisałem swoją odpo­wiedź.… co robić? Jak żyć? 😉

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Właśnie dlatego się pojawiła. Coś czułem, że tej odpo­wie­dzi udzie­li­łoby wiele osób. 😉

 • Mateusz Żelasz­czyk

  1. Rezonans magne­tyczny
  2. Mikro­skop elek­tro­nowy
  3. LIGO ‑detektor fal gra­wi­ta­cyj­nych
  4. spek­tro­metr — strzal cal­ko­wity
  5. Chro­ma­to­graf

 • http://nowaalchemia.blogspot.com/ zacie­ka­wiony

  Ale komen­ta­rze będą widoczne?

  No, może spróbuję:
  1. Akce­le­ator cząstek (magnesy wokół torusa)
  2. komora mgłowa (Wilsona)
  3. inter­fe­ro­metr LIGO
  4. ska­nin­gowy mikro­skop tunelowy (bo tunel)
  5. Licznik Gigera (bo elek­troda i joni­za­cja gazów, piłkarza nie znam)

  kubagrom( ) tlen.pl