Copernicus Festival 2017 – konkurs!

Już za tydzień w Krakowie rozpocznie się czwarta edycja jednej z największych imprez naukowych – Copernicus Festival. Organizatorzy wydarzenia postanowili z tej okazji rozdać kilka książek.

Tego­roczna odsłona Coper­ni­cus Festival poświę­cona zostanie filo­zo­ficz­nym, neu­ro­bio­lo­gicz­nym, socjo­lo­gicz­nym oraz psy­cho­lo­gicz­nych aspektom emocji. W Krakowie zjawią się m.in. takie oso­bi­sto­ści jak wybitny neu­ro­bio­log Antonio Damasio, który bada wpływ emocji na podej­mo­wa­nie decyzji, pro­fe­so­ro­wie Karen Wynn i Paul Bloom, zaj­mu­jący się psy­cho­lo­gią roz­wo­jową i spo­łeczną, mate­ria­ło­znawca i popu­la­ry­za­tor nauki Mark Mio­dow­nik, a także znany fizyk Krzysz­tof Meissner. Har­mo­no­gram aż puchnie od licznych spotkań z auto­ry­te­tami świata nauki, kon­cer­tów, debat, wykładów, a nawet seansów fil­mo­wych. 

Oficjalna strona wydarzenia

Festiwal odbędzie się w dniach 23–28 maja (czyli od wtorku do nie­dzieli), nato­miast atrakcje będą trwały od 10 rano aż do późnych godzin nocnych. Szcze­gó­łowy har­mo­no­gram znaj­dzie­cie na stronie ofi­cjal­nej.

Skoro już zapro­sze­nie mamy za sobą, przejdźmy do konkursu. Do rozdania mam trzy egzem­pla­rze książki Bóg i geo­me­tria. Gdy prze­strzeń była Bogiem, autor­stwa dyrek­tora pro­gra­mo­wego festi­walu, prof. Michała Hellera. Czas nagli, toteż zabawa nie będzie ani zbyt trudna ani cza­so­chłonna. Jak zwykle, książki powę­drują do trzech Kwan­to­wi­czów, którzy w komen­ta­rzu pod tym tym wpisem (nie na face­bo­oku!) naj­szyb­ciej udzielą popraw­nych odpo­wie­dzi. Poza upo­min­kami kon­kur­so­wymi, dwa kolejne trafią do rąk hojnych mece­na­sów z Patro­nite.

Poniżej widzicie kilka gra­ficz­nych łami­głó­wek. Każda ilu­stra­cja sym­bo­li­zuje jakieś hasło związane z począt­kiem wszech­świata, czy też po prostu z wielkim wybuchem. Mogą być to nazwy hipotez, modeli, odkryć, czy po prostu pojęć fizycz­nych, w mniej­szym lub większym stopniu związane z Big Bangiem. Sądzę, że dla więk­szo­ści z was zagadki te okażą się banalne, więc dla osią­gnię­cia sukcesu konieczny będzie również refleks. Przy­po­mi­nam od razu, iż na czas trwania zabawy komen­ta­rze na blogu zostaną objęte mode­ra­cją, tak abyście nie widzieli wza­jem­nie swoich odpo­wie­dzi. Można się popra­wiać, ale wtedy liczona będzie data ostat­niej edycji. Nie zapo­mnij­cie też o dopi­sy­wa­niu do wia­do­mo­ści swojego aktu­al­nego maila, aby ułatwić mi później kontakt z lau­re­atami.

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
Wyniki pojawią się jutro wie­czo­rem na Kwan­to­wym face­bo­oku. Powo­dze­nia!

Total
0
Shares
Inne teksty