Rozwiązanie konkursu Pułapki umysłu

Zgodnie z zapowiedzią, po tygodniu przyjmowania zgłoszeń, pora na rozwiązanie konkursu przygotowanego we współpracy z National Geographic Channel.


Zasta­na­wia­łem się co sam odpo­wie­dział­bym na tak zadane pytanie i muszę przyznać, że odpo­wiedź nie przy­szłaby mi łatwo. Sądzę jed­no­cze­śnie, że z absurdem i totalnym brakiem logiki spo­ty­kamy w życiu codzien­nym aż za często i żeby się o tym prze­ko­nać czę­sto­kroć w ogóle nie musimy wycho­dzić z domu. Naj­więk­szym zaś błędem jest odgórne zakła­da­nie zdro­wo­roz­sąd­ko­wego rozu­mo­wa­nia u osób, z którymi się stykamy. 

Nie prze­dłu­ża­jąc, naj­cie­kaw­szych odpo­wie­dzi udzie­lili: Wcina, m i maryśka – w tej kolej­no­ści. Oznacza to, że Wcina ma pierw­szeń­stwo w wyborze upominku (bluza, bidon, power bank), m wybiera drugi, nato­miast maryśka otrzyma nagrodę, która się ostanie. Jako, że dwóch pierw­szych lau­re­atów nie pozo­sta­wiło maila kon­tak­to­wego, pro­sił­bym aby czym prędzej odezwali się oni do mnie (adres znaj­dzie­cie w zakładce kontakt). Gratuluję!

Pamię­tajmy, że konkurs został zor­ga­ni­zo­wany z okazji premiery nowego sezonu Pułapek umysłu. Drugi odcinek zostanie wyemi­to­wany już dzisiaj, czyli

wtorek o 22.00 na National Geographic Channel.


Pro­wa­dzący Jason Silva jak zwykle postara się wyjaśnić meandry funk­cjo­no­wa­nia ludz­kiego umysłu, dając przy tym szereg dowodów na to, iż bynaj­mniej nie jest on nie­omylny. Jak działa zdrowy rozsądek? Dlaczego odczu­wamy potrzebę sto­so­wa­nia logicz­nego myślenia? Na czym polega różnica między prawą i lewą półkulą naszych mózgów? Jak radzimy sobie  z tłu­ma­cze­niem zjawisk, których nie potra­fimy ogarnąć? Z jakiego powodu nasz umysł antro­po­mor­fi­zuje przed­mioty i wszędzie dostrzega twarze? Na te i wiele innych zagwoz­dek, odpo­wie­dzi dostar­czą nam twórcy Pułapek umysłu w naj­bliż­szych odcinkach.

Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Wasza wola, mój powrót

Zerkam właśnie na wyniki przedstawionej Wam niedawno ankiety i muszę stwierdzić, że takiego poparcia nie powstydziłby się sam…