Dzięki Wam to wszystko działa! [+ Rozwiązanie konkursu]

Niech propaganda sukcesu nadal trwa. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Najpierw udało się prze­kro­czyć granicę ośmiu tysięcy laj­ku­ją­cych na face­bo­oku, a wczoraj Kwantowo osią­gnęło drugi próg w serwisie Patro­nite. Zełgał­bym mówiąc, że nie pod­bu­do­wało to mojego ego i nie zachę­ciło do dalszej pracy.

Jed­no­cze­śnie muszę przyznać, że mniej zaska­kuje mnie fakt zdobycia takiego poparcia, niż sposób w jaki zostało ono osią­gnięte. Zanim zacząłem całą akcję, prze­wi­dy­wa­łem raczej,  że uzbieram pożądaną sumę dzięki dużej liczbie mece­na­sów wrzu­ca­ją­cych przy­sło­wio­wego piątaka. Tym­cza­sem znalazło się “zaledwie” dwu­dzie­stu patronów – ale za to takich, dla których dalszy byt bloga warty jest 10 lub nawet 20 zł mie­sięcz­nie. Dodat­kowa cie­ka­wostka jest taka, że pośród ośmiu osób naj­hoj­niej wspie­ra­ją­cych Kwantowo, aż sześć to przed­sta­wi­cielki płci pięknej. W sumie nie wiem co to zmienia, ale może ktoś potrafi wycią­gnąć z tej zależ­no­ści jakieś ciekawe wnioski. 🙂

Za każdą formę mobi­li­zo­wa­nia mnie – od Patro­ni­te’a przez komen­ta­rze aż po lajki – szczerze i ser­decz­nie dziękuję. Teraz pozo­staje mi tylko drżeć przed następ­nym progiem i koniecz­no­ścią wskrze­sze­nia Kwan­to­wych Pigułek… Ale zanim do tego dojdzie, zajmijmy się ostatnim kon­kur­sem.

W ramach zabawy wysła­li­ście ponad sześć­dzie­siąt prób odpo­wie­dzi. Naj­bli­żej ideału znalazło się pięć, autor­stwa użyt­kow­ni­ków: Filipa (fcie­siel­ski), Piotra (pitersonx2), Nomia­astro, MaxKen­zie oraz Madejp. Zgodnie z zapo­wie­dzią, trzech naj­szyb­szych może spo­dzie­wać się ode mnie niebawem maila i prezentu w formie książki Andrzeja Bra­nic­kiego Na własne oczy, wydanej przez PWN. Naprawdę sporo osób otarło się o triumf, popraw­nie roz­wią­zu­jąc cztery z pięciu zagadek. Poza wiedzą i zaan­ga­żo­wa­niem przy­datna była również szczypta szczę­ścia, bo wielu Waszym próbom nie dało się odmówić logiki – po prostu wybra­li­ście inną ścieżkę rozu­mo­wa­nia niż ja. A ja widzia­łem sprawę w sposób nastę­pu­jący:
 • #1: Syriusz, ewen­tu­al­nie Syriusz B (postać Syriusza Blacka), Gwiazda Bernarda (piwo Bernard), Gwiazda Granat (granat), gwiazda Wolf 359 (wilk szary).
  Ten pasek był chyba naj­bar­dziej pro­ble­ma­tyczny, bo wielu z Was potrak­to­wało ostatni obrazek jako symbol psa. Jak sądzę zmyliły Was ślepia, ale wierzcie mi – to zdjęcie wilka szarego. Zresztą, nie­przy­pad­kowo na ilu­stra­cji widnieje też liczba 359.
  Odpo­wie­dzią jest Gwiazda Granat, wyraźnie odsta­jąca od reszty wiel­ko­ścią, a przede wszyst­kim odle­gło­ścią. Syriusz, Wolf 359 oraz Gwiazda Bernarda leżą tuż za rogiem, w gra­ni­cach kilku, kil­ku­na­stu lat świetl­nych od Ziemi, podczas gdy od nad­ol­brzyma dzieli nas grubo ponad 5 tys. lat świetlnych!
 • #2: Olympus Mons (Olimp z filmu Herkules), pier­ścień Jowisza (o ist­nie­niu których wszyscy zapo­mi­nają), księżyc Europa oraz wielka czerwona plama.
  Odpo­wie­dzią jest Olympus Mons, naj­wyż­sza góra Marsa i Układu Sło­necz­nego. Pozo­stałe trzy obiekty związane są z Jowiszem.
 • #3: Gwiaz­do­zbiór Centaura, Pegaza, Lutni oraz Byka.
  Z tym nie mie­li­ście żadnych kłopotów. Odpo­wie­dzią jest Centaur, bo jako jedyny pozo­staje kon­ste­la­cją nieba południowego.
 • #4: Obłoki Magel­lana (portret żeglarza), galak­tyka Trójkąta, galak­tyka Wia­tra­czek oraz Droga Mleczna (Milky Way).
  Zasad­ni­czo chodziło mi o galak­tykę Wia­tra­czek, bardzo odległą i nie­na­le­żącą do naszej Grupy Lokalnej. Tu jednak wyjąt­kowo byłem gotów uznać również Obłoki Magel­lana, które w odróż­nie­niu od reszty są galak­ty­kami nie­re­gu­lar­nymi i karłowatymi.
 • #5: Plejady (Siedem Sióstr), mgławica Orzeł, mgławica Krab oraz mgławica Koński Łeb.
  Również więk­szość z was nie miała wąt­pli­wo­ści, że chodzi o Plejady – prze­piękną gromadę otwartą.
Lau­re­atom gra­tu­luję refleksu i pomy­sło­wo­ści, a wszyst­kim uczest­ni­kom dziękuję za udział w zabawie. Za jakiś czas pewnie znów będzie okazja do zga­dy­wa­nek i zgar­nię­cia kilku inte­re­su­ją­cych książek. Do zobaczenia!
podpis-czarny

Total
0
Shares
Inne teksty