‘Na własne oczy’ – konkurs!

Ponad trzystu nowych Kwantowiczów w zaledwie tydzień! Fanpejdż puchnie niczym Betelgeza, a to jak zwykle wiąże się z organizacją konkursu. Tym razem, dzięki uprzejmości PWN, możecie wygrać pozycję obowiązkową dla każdego amatora astronomii.

Szczerze sądziłem, że licznik fanów bloga nie prze­kro­czy granicy 8 tysięcy przy­naj­mniej do zimy. Jednak dobra passa trwa i ostatnie teksty pobiły rekordy popu­lar­no­ści – za co oczy­wi­ście chcę Wam ser­decz­nie podzię­ko­wać w tra­dy­cyjny sposób. Nagrodą w kon­kur­sie będzie wysoko oceniana książka Na własne oczy. O samo­dziel­nych obser­wa­cjach nieba i Ziemi, autor­stwa doświad­czo­nego astro­noma i popu­la­ry­za­tora nauki, Andrzeja Bra­nic­kiego. Tytuł ten to bez wąt­pie­nia gratka dla wszyst­kich osób lubią­cych od czasu do czasu zerknąć na nie­bo­skłon lub przy­naj­mniej wertować sieć w poszu­ki­wa­niu nowinek o bada­niach kosmosu. =)
Oto książka o przy­ro­dzie w jej naj­więk­szej, astro­no­micz­nej skali. Nie­zwy­kle dużo jest w niej wska­zó­wek umoż­li­wia­ją­cych podej­mo­wa­nie samo­dziel­nych poszu­ki­wań odpo­wie­dzi na naj­waż­niej­sze pytania doty­czące Ziemi i nieba. Wska­zówki te to opisy moż­li­wych do wyko­na­nia w warun­kach domowych obser­wa­cji, które prowadzą do nie­zwy­kle ważnych przy­rod­ni­czych wniosków i czynią z tej książki pozycję unikatową.
branickiiiPolskie Wydaw­nic­two Naukowe oddało mi do dys­po­zy­cji pięć egzem­pla­rzy, z czego trzy powę­drują do lau­re­atów poniż­szego konkursu, zaś dwa trafią do rąk moich nie­oce­nio­nych patronów (tym razem do pań, Agaty oraz Mary). Na mar­gi­ne­sie: wszyst­kich wspie­ra­ją­cych Kwantowo proszę o dołą­cze­nie do face­bo­oko­wej grupy KWANT, lub przy­naj­mniej odbie­ra­nie maili – coby nie poja­wiały się żadne problemy komu­ni­ka­cyjne.

Dzi­siej­szy konkurs będzie nieco bardziej złożony niż zazwy­czaj. Poniżej widzicie paski skła­da­jące się z czterech grafik. Każde okienko sym­bo­li­zuje jakiś obiekt bądź klasę obiektów kosmicz­nych, przy czym jedno z jakiegoś powodu nie pasuje do pozo­sta­łych trzech. Musicie więc najpierw sko­ja­rzyć o jakiego typu obiekty chodzi, a następ­nie ustalić, który jest czarną owcą. Podam przykład:
zagadka-przykladObrazki przy­wo­dzą nam na myśl ciała Układu Sło­necz­nego: Marsa, Wenus, Plutona i Mer­ku­rego. Ele­men­tem nie­pa­su­ją­cym jest oczy­wi­ście biedny Pluton, posia­da­jący jedynie status planety kar­ło­wa­tej, w odróż­nie­niu od reszty. Zagadki dla was widnieją poniżej. Przy­po­mi­nam o tym, że odpo­wie­dzi należy podawać w komen­ta­rzach pod tym wpisem (nie na face­bo­oku), które zostaną objęte mode­ra­cją na czas trwania zabawy. Nagrody otrzy­mają trzy osoby, które jako pierwsze rozgryzą wszyst­kie zagwozdki (jeśli cokol­wiek popra­wia­cie – liczy się data ostat­niego komen­ta­rza i ostat­niej edycji). Nie zapo­mnij­cie podawać aktu­al­nych maili, abym w razie wygranej, mógł się z Wami skon­tak­to­wać w sprawie prze­syłki.

#1
zagadka1#2
zagadka2#3
zagadka3#4
zagadka4#5
zagadka5Do dzieła kwantowi bojow­nicy! Sądzę, że zagadki nie sprawią więk­szych kłopotów. I pamię­taj­cie, że to tylko zabawa.

podpis-czarny

Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Wasza wola, mój powrót

Zerkam właśnie na wyniki przedstawionej Wam niedawno ankiety i muszę stwierdzić, że takiego poparcia nie powstydziłby się sam…