Tak, tak. Nadeszła wreszcie chwila, gdy licznik bywalców fanpejdża Kwantowo.pl, wskazał na okrągłe 10 tysięcy. Przy takiej okazji, naturalnie nie może zabraknąć konkursu.

Nie tracąc czasu, przejdźmy od razu do rzeczy. Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S-ka, do rozdania mam trzy egzem­pla­rze pre­mie­ro­wej książki Gdy życie prawie wymarło. Tajem­nica naj­więk­szego masowego wymie­ra­nia w dziejach Ziemi, autor­stwa Michaela Bentona, pro­fe­sora pale­on­to­lo­gii krę­gow­ców na Uni­ver­sity of Bristol.
Masowe wymie­ra­nie z końca permu pod względem zasięgu nie miało sobie równych w historii naszej planety. Kata­klizm prze­trwał zaledwie co dzie­siąty żyjący na Ziemi gatunek, podczas gdy – dzięki dino­zau­rom znacznie bardziej znana – kata­strofa kredowa pochło­nęła ich „tylko” połowę. To, co zasad­ni­czo różni oba wymie­ra­nia, to szansa odro­dze­nia się życia po kata­stro­fie.
Co mogło dopro­wa­dzić do takich spu­sto­szeń? Jaka globalna kata­strofa je wywołała? W książce „Gdy życie prawie wymarło” Michael J. Benton, reno­mo­wany bry­tyj­ski pale­on­to­log, opowiada o skom­pli­ko­wa­nej sekwen­cji wydarzeń, które 250 milionów lat temu uczyniły z Ziemi niemal martwą planetę.
Jak zwykle przy­go­to­wa­łem dla Was ory­gi­nalną zabawę, w której możecie wykazać się reflek­sem, wiedzą i wyobraź­nią. Pod spodem widzicie pięt­na­ście zestawów ikon. Każdy z nich sym­bo­li­zuje tytuł jakiegoś kul­to­wego (no, może nie zawsze) science-fiction. Chodzi o filmy, choć część pozo­staje oczy­wi­ście ekra­ni­za­cjami odpo­wied­nich książek. Kolejne grafiki mogą was napro­wa­dzać dosłow­nie na tytuł, lub też mieć coś wspól­nego z treścią danego dzieła. Więk­szość zagadek wydaje się dość oczy­wi­sta, więc o zwy­cię­stwie zapewne zade­cy­dują niuanse. Na nagrody mogą liczyć rzecz jasna ci, którzy naj­szyb­ciej podadzą poprawie pięt­na­ście nazw. Przy­po­mi­nam jed­no­cze­śnie, że odpo­wie­dzi należy podawać w komen­ta­rzach pod tym wpisem (nie na face­bo­oku), które zostaną objęte mode­ra­cją na czas trwania zabawy. Można się popra­wiać, ale wtedy liczona jest data ostat­niej edycji. Nie zapo­mnij­cie też o dopi­sy­wa­niu swojego aktu­al­nego maila, aby ułatwić mi później kontakt z lau­re­atami. Poza egzem­pla­rzami kon­kur­so­wymi, dwa kolejne trafią do rąk hojnych mece­na­sów z Patro­nite.
Do dzieła i dobrej zabawy. Byle do 20 tysięcy!
 • KG

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. Ter­mi­na­tor

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Kłoda

  1. E.T. 2. Atlas Chmur 3. Wojna Światów 4. Łowca Andro­idów 5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści 6. Znaki 7. Arrival (Nowy Początek) 8. Cube 9. Mar­sja­nin 10. Kontakt 11.Matrix 12. Powrót do przy­szło­ści 13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia 14. Donnie Darko 15. Westworld

  e-mail: mariusz.kloda@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kasia

  Pierwsza próba:
  1. Mar­sja­nie atakują
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Inter­stel­lar
  7. Nowy Początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Pasa­że­ro­wie
  14. Alicja po drugiej stronie lustra
  15. Ter­mi­na­tor 2: Dzień Sądu

  Pozdra­wiam 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Kłoda

  1. E.T. 2. Atlas Chmur 3. Wojna Światów 4. Łowca Andro­idów 5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści 6. Znaki 7. Arrival (Nowy Początek) 8. Cube 9. Mar­sja­nin 10. Kontakt 11.Matrix 12. Powrót do przy­szło­ści 13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia 14. Donnie Darko 15. Westworld

  email: mariusz.kloda@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maciej

  Moje odpo­wie­dzi
  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głośi
  6. Inter­stel­lar
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Czerwona planeta
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. West world

  kontakt: maciej.pieczarka@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Adam A

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Otchłań
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do Przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym stanęła ziemia
  14. Donny Darko
  15. Bardzo dziki zachód

  mail: adamadamczyk@poczta.onet.pl
  [nie, to nie jest żart, moi rodzice też mieli małą wyobraź­nię :)]

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   To już wiem kto mi pod­pier­dzie­lił adres maila. 😉

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysz­tof Mań­kow­ski

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andrio­dów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Inter­stel­lar
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Donnie Darko
  14. Westworld
  km1314@wp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • mtvsz

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy Początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. Kosmiczni Kowboje

  mtvszm(at)gmail ..

  Chyba dobrze 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Stfur Andrzej

  Moje odpo­wie­dzi. Adres mailowy: wawer1@wp.pl

  1 ET
  2 Atlas Chmur
  3 Wojna Światów
  4 Blade Runner
  5 Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7 Arrival
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marianna

  1.E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Ter­mi­na­tor.
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści.
  6.K-PAX( ale ni chu chu nie wiem co oznacza nie­bie­ska ikonka)
  7. Arrival( zgaduję, bo nie widzia­łam)
  8. Cube.
  9. Mar­sja­nin.
  10. Kontakt.
  11. Matrix.
  12. Powrót do przy­szło­ści.
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia.
  14. Donnie Darkol( zgaduję, bo nie widzia­łam).
  15. Westworld.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.przyszloscjestekstra.pl Tomek

  1. Obcy w moim domu
  2. Atlas chmur
  3. Wojna swiatów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • kasder

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  karol.kaczmarekk@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Zbi­gniew­Cen­ti­pede

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót Do prze­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. Westworld

  kuba939@autograf.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • mtvsz

  Cześć, nie wiem czy doszedł mój komen­tarz, więc zamiesz­czę go jeszcze raz. Jeśli doszedł to prze­pra­szam, za zamie­sza­nie!

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem Przez Galak­tykę
  7. Nowy Początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót Do Przy­szło­ści
  13. Dzień W Którym Zatrzy­mała Się Ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. To naj­trud­niej­sze, mogę postawić na Kowboje i Obcy, bo to bardziej Sci-Fi, chociaż grafika jest pod­chwy­tliwa, mogłoby to również być Kosmiczni Kowboje, ale również Wild Wild West, chociaż to nie Sci-Fi 🙂

  mtvszm(at)gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marcin Makowski

  Moje typy są nastę­pu­jące:

  1 ET Come Home
  2 Atlas Chmur
  3 Wojna Światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7 Aliens vs Predator
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do prze­szło­ści
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Inter­stel­lar
  15 Westworld lub Bardzo Dziki Zachód

  Zgadza się?
  yugolex@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mateusz

  mattias1471@gmail.com
  1 — Alf
  2 — Atlas Chmur
  3 — Wojna Światów
  4 — Łowca Andro­idów
  5 — Dzień Nie­pod­le­gło­śći
  6 — Straż­nicy Galak­tyki
  7 — Dystrykt 9
  8 — Cube
  10 — Kontakt
  11 — Matrix
  12 — Powrót do prze­szło­ści
  13 — Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 — Inwazja królików / Alicja w krainie czarów
  15 — Kowboje i obcy

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • PJK

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. The Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • KG

  Prze­pra­szam, że komen­tuję jeszcze raz, ale chciałam wyedy­to­wać komen­tarz, ale nie mogę go znaleźć 🙁
  1. ET
  2. atlas chmur
  3. wojna dwóch światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. Westworld
  Mail to cesarzzimniok@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marcin Makowski

  Cześć,
  Nie wiem czy coś źle klik­ną­łem czy po prostu gdzieś się pomy­li­łem, na wszelki wypadek — wrzucam swoje typy jeszcze raz:
  1 ET (Come Home), lub Bliskie spo­tka­nia IIIgo stopnia
  2 Atlas Chmur
  3 Wojna Światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7 Aliens vs Predator
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do prze­szło­ści
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 Inter­stel­lar
  15 Bardzo Dziki Zachód
  Mój e-mail: yugolex@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Myszkier

  1 — E.T.
  2 — Atlas chmur
  3 — Wojna światów
  4 — Łowca andro­idów
  5 — Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 — Inter­stel­ler
  7 — Nowy początek
  8 — Cube
  9 — Mar­sja­nin
  10 — Kontakt
  11 — Matrix
  12 — Powrót do przy­szło­ści
  13 — Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 — Donnie Darko
  15 — Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kinga M.

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3, Elizjum
  4, łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pode­gło­ści
  6, Inter­stel­lar
  7,Arrival
  8, Cube
  9, Mar­sja­nin
  10, Kontakt
  11, Matrix
  12, 2012
  13, dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14, Farcape 😀
  15, Westword

  skundlona@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Gracjan Dogg

  1 E.T.
  2 Atlas chmur
  3 Wojna światów
  4 Ter­mi­na­tor
  5 dzień nie­pod­le­gło­ści
  6
  7 Obcy
  8 piąty element
  9 Czerwona planeta
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień w którym zatrzy­małą się ziema
  14
  15
  Postaram się ofc uzu­peł­nić

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Piotrek

  1 E.T.
  2 Atlas Chmur
  3 Wojna Światów
  4 Łowca Andro­idów
  5 Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7 Nowy początek
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Wild Wild West
  🙂
  pecherz@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • GK

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Alien vs. Predator
  8. Cube
  9. The Martian
  10. Contact
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Mr Robot
  Część tytułów po angiel­sku, jeśli nie znałem pol­skiego tłu­ma­cze­nia.
  email: daneos@daneos.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Anna Sier­piń­ska

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Blade runner
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. Ter­mi­na­tor

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomasz Wolny

  Moja pro­po­zy­cja — takie mam sko­ja­rze­nia… :
  1. Obcy na poddaszu
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Ter­mi­na­tor
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Inter­se­tl­lar (???)
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Zapo­wiedź (??? ten królik) albo Inter­stel­lar 🙂
  15. WestWorld

  fajna zabawa 🙂 Pozdra­wiam
  ykee(kropka)tomasz(kropka)wolny (at) gmail

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kasia

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Straż­nicy galak­tyki
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Arma­ged­don
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała sie ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  PS. : 13 ewen­tu­al­nie też “Jądro ziemi” 🙂
  pozdra­wiam
  Kasia Zeta

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maciek

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3.Avatar
  4.Łowca andro­idów
  5.Dzien nie­pod­le­gło­ści
  6.Znaki
  7.Nowy początek
  8.Cube
  9.Marsjanin
  10.Kontakt
  11.Matrix
  12.Podróż do przy­szło­ści
  13.2012
  14.Donnie Darko
  15.Bardzo dziki zachód

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kamil Roszak

  1. Mar­sja­nie
  2. NA SKRAJU JUTRA
  3. Odwró­ceni zako­chani
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Inter­stel­lar
  7. ARRIVAL / Nowy początek
  8. CUBE
  9. Mar­sja­nin
  10.Oni żyją
  11. Matrix
  12. Podróż do prze­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Faceci w czerni
  Mój mail: kamil.roszak98@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ryō Kyoku

  Dobry!

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andoidów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Pro­me­te­usz
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Podróż do prze­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  Dzięki za świetną zabawę! W razie czego proszę o PW na FB (profil: Ryō Kyoku)
  PS. A propos nr 1, to w Straż­ni­kach Galak­tyki była scena, jak obcy porywają młodego Lorda spod szpitala, ale stawiam na E.T. ^^

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Ryō Kyoku

  …i jeszcze raz, teraz bez lite­ró­wek:

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Pro­me­te­usz
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Podróż do prze­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Martyna

  1. E.T, 2.Atlas chmur, 3.Bitwa o Ziemię, 4.łowca andro­idów, 5.Dzień Nie­pod­le­gło­ści, 6.Autostopem przez galak­tykę, 7.Nowy początek, 8.Cube, 9.Marsjanin, 10.Kontakt, 11.Matrix, 12.Powrót do przy­szło­ści, 13.Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia, 14.Donie Darko, 15. Bardzo dziki Zachód

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Myszkier

  A nieee. 6. To Auto­sto­pem przez galak­tykę 😀

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kinga M.

  Popra­wiam
  3. wojna światów
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  12. Back to the future
  14. dalej upieram się że Farscape ale pewnie nie więc z chęcią usłyszę co to

  skundlona@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomasz Wolny

  Zamkną­łem i nie mam jak poprawić
  1. myślę że to po prostu E.T. 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Karol Biernat

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Woja Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7. The Arrival
  8. The Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do Przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­małą się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Wild Wild West

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marcin Makowski

  Jeszcze się poprawię, nr 1 to jednak ET 🙂 reszta bez zmian

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Seba­stian Karkut

  1. E.T.
  2. Clo­ver­field Lane 10
  3. Wojna światów
  4. Ter­mi­na­tor
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek — Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  s.karkut@wp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Adi Sztuba

  Dobrze, dam te, które wiem, lub przy­pusz­czam. Niestety nie są to wszyst­kie, jednak mam nadzieję, że dostanę szansę, bo mam 13 lat i kanał na YT (pt. “Pale­on­to­lo­gia TV”) o pale­on­to­lo­gii i ta książka jest mi bardzo potrzebna 😛
  1 ET
  2
  3 Wojna światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7 Nowy początek
  8 Cube
  9 Arma­ge­don
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Siły pier­wotne
  15 Kowboje i obcy
  E mail — paleontologiatv@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kasia

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Straż­nicy galak­tyki
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Arma­ged­don
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała sie ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  PS. : 13 ewen­tu­al­nie też “Jądro ziemi” 🙂
  pozdra­wiam
  Kasia Zeta

  (ew. kontakt proszę na wia­do­mość prywatną na FB (profil z LHC)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Konrad

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Gwiezdne wrota (?)
  7. 2010: Odyseja kosmiczna
  8. Cube
  9. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kret Albinos

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  etwa@vp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Karolina Mirowska

  1 E.T. the extra­ter­re­strial — E.T.
  2 Cloud atlas — Atlas chmur
  3 war of the worlds — wojna swiatow
  4 Blade Runner — Lowca andro­idow
  5 Inde­pen­dence Day — Dzien nie­pod­le­glo­sci
  6 Stra­znicy galak­tyki — Guar­dians of the galaxy
  7 Arrival — Nowy poczatek
  8 the Cube
  9 the Martian — Mar­sja­nin
  10 Contact — Kontakt
  11 Matrix
  12 Back to the Future — Powrot do przy­szlo­sci
  13 The day the earth stood still — Dzien w ktorym zatrzy­mala sie Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Wild wild west — Bardzo dziki zachod

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Michał Cisowski

  1.„E.T.”
  2.„Atlas chmur”
  3.„Wojna światów”
  4.„Łowca andro­idów”
  5.„Dzień nie­pod­le­gło­ści’
  6.„Autostopem przez galak­tykę”
  7.„Nowy początek”
  8.„Cube”
  9.„Marsjanin”
  10.„Kontakt”
  11.„Matrix”
  12.„Powrót do prze­szło­ści”
  13.„Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia”
  14.„Interstellar”
  15.„Westworld”
  mail to: m_cis@wp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Wojciech Lassmann

  1 Dom
  2 Atlas chmur
  3 Wojna Światow
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7 Nowy początek
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin (ziemniak na marsie którego trzeba ratować XD?)
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do prze­szło­ści
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole
  15 Westworld

  neurobotyk@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Luiza

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Inter­stel­lar
  7. Nowy początek
  8. The cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Z archiwum X.
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  luiza.mackowiak@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Radek

  1. ET
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy Początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Pozdra­wiam 🙂
  r-weber@wp.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mariusz Kozłow­ski

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7. NECRONOMICON
  8. The Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  marian14_14@o2.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Jade

  1. „E.T.”
  2. „Atlas chmur”
  3. „Wojna światów”
  4. „Komórka”
  5. „Dzień nie­pod­le­gło­ści”
  6. „Inter­stel­lar”
  7. „Nowy początek”
  8. „Cube”
  9. „Mar­sja­nin”
  10. „Kontakt”
  11. „Matrix”
  12. „Powrót do przy­szło­ści”
  13. „Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia”
  14. „Donnie Darko”
  15. „Westworld”

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Rafał

  1 Obcy na poddaszu
  2 Atlas chmur
  3 Wojna światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7 Nowy początek
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 Donnie Darco
  15 Świat dzikiego zachodu

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Otaq

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Zew Cthulhu
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  g-dudek [małpa] tlen.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Karolina Mirowska

  1 E.T. the extra­ter­re­strial — E.T.
  2 Cloud atlas — Atlas chmur
  3 war of the worlds — wojna swiatow
  4 Blade Runner — Lowca andro­idow
  5 Inde­pen­dence Day — Dzien nie­pod­le­glo­sci
  6 Stra­znicy galak­tyki — Guar­dians of the galaxy
  7 Arrival — Nowy poczatek
  8 the Cube
  9 the Martian — Mar­sja­nin
  10 Contact — Kontakt
  11 Matrix
  12 Back to the Future — Powrot do przy­szlo­sci
  13 The day the earth stood still — Dzien w ktorym zatrzy­mala sie Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Westworld!

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Sławek Rajnik

  1.paul
  2.atlas chmur
  3.druga ziemia
  4. łowca andro­idów
  5. dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. znaki
  7. nowy początek
  8. Cube
  9.marsjanin
  10.kontakt
  11. Matrix
  12. powrót do przy­szło­ści
  13. dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy

  Fajna zabawa, z wielką chęcią się za to zabrałem z uwagi na to, że właśnie mam sesję;) Pewnie za późno już, ale to nic. Pozdra­wiam ser­decz­nie i czekam na nowe wpisy, uwiel­biam zaczy­ty­wać się w arty­ku­łach na tej stronie!:)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • https://www.artstation.com/artist/michera Michera

  1 E.T.
  2 Cloud Atlas
  3 War of the Worlds
  4 Łowca Andro­idów
  5 Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6 Inter­stel­lar
  7 Arrival
  8 Cube
  9 The Martian
  10 Contact
  11 The Matrix
  12 Powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Donnie Darko
  15 Westworld

  Adres: michaelmichera@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Arka­diusz Drew­czyń­ski

  1 Znaki
  2 Mgła
  3 Wojna światów
  4 Oni żyją
  5 Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 Inter­stel­lar
  7 Arrival
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień świstaka
  14 Donnie Darko
  15 Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Vvornth

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  vvornth717@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Arka­diusz Drew­czyń­ski

  1 Znaki
  2 Mgła
  3 Wojna światów
  4 Oni żyją
  5 Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7 Arrival
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień świstaka
  14 Donnie Darko
  15 Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • maniek122112

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Odyseja kosmiczna 2001
  7. Raport z Europy
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. Ter­mi­na­tor 2

  maniek122112@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Seba­stian Gra­bow­ski

  1 — E.T.
  2 — Atlas chmur
  3 — Wojna światów
  4 — Łowca andro­idów
  5 — Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 — Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7 — Nowy początek
  8 — Cube
  9 — Mar­sja­nin
  10 — Kontakt
  11 — Matrix
  12 — Powrót do przy­szło­ści
  13 — Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14 — Donnie darko
  15 — West world

  sbsti94@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysz­tof Kaziura

  1.E.T.
  2.Atlas chmur
  3.Wojna światów
  4.Terminator
  5.Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6.Autostopem przez galak­tykę
  7.Nowy początek
  8.Cube
  9.Marsjanin
  10.Kontakt
  11.Matrix
  12.Powrót do przy­szło­ści
  13.Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14.Donnie Darko
  15.Bardzo dziki zachód

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Kamil

  Witam,

  Przede wszyst­kim świetny konkurs! Oby tak dalej 🙂

  Oto moje typy odpo­wie­dzi:

  1 Znaki
  2 Atlas chmur
  3 Wojna Światów
  4 Łowca andro­idów
  5 Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6 Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7 Europa report
  8 Cube
  9 Mar­sja­nin
  10 Kontakt
  11 Matrix
  12 Powrót do przy­szło­ści
  13 Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14 Alicja w krainie czarów
  15 Westworld

  Pozdra­wiam

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Paulina Fietko

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  paulina.fietko.lo@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • greylin

  1. Obcy na poddaszu
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7.
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10.
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14.
  15. Bardzo dziki zachód

  p.kaschuba@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • vivi

  1. “E.T”
  2. “Atlas chmur”
  3. “Wojna światów”
  4. “Łowca andro­idów”
  5. “Dzień nie­pod­le­gło­ści”
  6. “Auto­sto­pem przez galak­tykę”
  7. “Nowy początek”
  8. “Cube”
  9. “Obcy”
  10. “Kontakt”
  11. “Matrix”
  12. “Powrót do przy­szło­ści”
  13. “Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia”
  14. “Inter­stel­lar”
  15. “Faceci w czerni”

  smutnyjez123@gmail.com 😀

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Zashi

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Avatar
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Straż­nicy Galak­tyki
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. The X Files
  11. The Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. Łowcy andro­idów

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Adam Polomka

  Witam, oto moje odpo­wie­dzi 🙂
  1. E.T.
  2. Auto­sto­pem przez galak­tyke.
  3. Wojna światów.
  4. Blade runner.
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści.
  6. Inter­stel­lar.
  7. Głebia.
  8. Cube.
  9. Mar­sja­nin.
  10. Kontakt.
  11. Matrix.
  12. Powrót do prze­szło­ści.
  13. Dzień, w ktorym zatrzy­mała sie ziemia.
  14. Donnie Darko.
  15. Westland.

  E-mail: adampolomka@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Konrad Stelmach

  1.E.T.
  2.Atlas Chmur.
  3.Wojna Światów.
  4. Łowca Andro­idów
  5.Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7. Obcy vs. Predator
  8.Cube.
  9.Marsjanin.
  10. Kontakt
  11.Matrix
  12.Powrót do przy­szło­ści
  13.Dzień , w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole
  15. Chappie

  konrad.stelmach1@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • J.Szewczyk

  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donie Darko
  15. Kowboje i obcy (?)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysiek

  1. Pro­me­te­usz
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matriks
  12. Powrót do prze­szło­ści
  13. Kwa­ran­tanna
  14. Donnie Darko albo Alicja w Krainie Czarów, obie wersje da się uza­sad­nić, ale powiedzmy, że bardziej Alicja
  15. Bardzo dziki Zachód

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomasz Wolny

  Będzie kolejna poprawka… a kiedy wyniki?

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Inter­stel­lar (???)
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Zapo­wiedź (???), Inter­stel­lar (???), Down the Rabbit-Wormhole (??)
  15. Westworld

  ykee(kropka)tomasz(kropka)wolny(małpka)gmail…

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Jade

  1. „E.T.”
  2. „Atlas chmur”
  3. „Wojna światów”
  4. „Komórka”
  5. „Dzień nie­pod­le­gło­ści”
  6. „Auto­sto­pem przez galak­tykę”
  7. „Nowy początek”
  8. „Cube”
  9. „Mar­sja­nin”
  10. „Kontakt”
  11. „Matrix”
  12. „Powrót do przy­szło­ści”
  13. „Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia”
  14. „Donnie Darko”
  15. „Westworld”

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Rafał Karwat

  Cześć poniżej moje pro­po­zy­cje:
  1. ET
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. lowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7.
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13.
  14. Podróż do wnętrza ziemi?
  15. Westworld

  I mój adres:
  rafal.karwat@gmail.com

  Dzięki że pro­wa­dzisz tak przy­jemny blog.

  Pozdra­wiam
  Rafał

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Tomasz Wolny

  No to 6 — Gwiezdne Wrota

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Paweł Marek

  1. E.T
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do Przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Mój mail: pawel.marek25@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marianna

  Nie ma już mode­ra­cji? A człowiek się uze­wnętrz­nia 😉 Hmm spraw­dzam na innym kompie i chyba jest więc zosta­wiam:

  Aaaa. Wiem że za późno, ale korekta( dla satys­fak­cji):
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę.
  Ta ikonka ni chu chu nie wygląda jak auto­sto­po­wicz 🙂
  tak przy okazji tylko nad­mie­nię, że na dniach pewnie nowego face­bo­oka będę miała, bo mi konto zablo­ko­wali :)- a że nazwisko mam rzadkie( nie ma drugiej takiej osoby w PL) to nie chcę podawać praw­dzi­wego na fejsie. Tamto konto( Aleksa Andra) miałam spięte chyba z patro­nite- to się odezwę żebyś mnie dopisał do Kon­spi­ra­cyj­nego. A! I serio bez spiny czy pre­ten­sji- ale książki z wydaw­nic­twa nie dostałam 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • berequel

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  9. Mar­sja­nin
  11. Matrix
  12, Powrót do prze­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Inter­stel­lar

  Do 7. i 10 pasuje mi Arrival (Nowy początek), do 8 Cube, ale to horror jest ;). Na 15 nie mam pomysłu :(. Pewnie się okaże że to coś oczy­wi­stego.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Jakub

  1.E.T
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Nowy początek
  7. Auto­sto­pem przez Galak­tykę
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko

  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maciej Buchal­ski

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Kula
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Ex Machina

  eltunnello@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • geber

  1. E.T.
  2.Atlas Chmur
  3.Wojna Światów
  4.Łowca Andro­idów
  5.Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6.Autostopem Przez Galak­tykę
  7.Arrival
  8.Cube
  9.Armaggedon
  10.Kontakt
  11.Matrix
  12.Powrót do Przy­szło­ści
  13.Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14.Donnie Darco
  15.Westworld
  dawidweisgerber@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • zwykly_czytelnik

  1. E.T.
  2. Atlas chmur (Cloud Atlas)
  3. Wojna Światów (War of the Worlds)
  4. Łowca Andro­idów (Blade Runner)
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści (Inde­pen­dence Day)
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin (The Martian)
  10. Kontakt (Contact)
  11. Matrix
  12. Powrót do Przy­szło­ści (Back to the Future)
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia (The Day the Earth Stood Still)
  14. Donnie Darko
  15. Kowboje i obcy (Cowboys & Aliens)

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Rafał Szampera

  Nie było łatwo, może dlatego mój wpis jest pierwszy oto moja lista. 🙂
  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek (Arrival)
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maciek Komenda

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy Początek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nian
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. 1000 lat po Ziemi
  15. A.I. Sztuczna Inte­li­gen­cja

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Krzysiek

  1. E.T wraca do domu
  2. Atlas Chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6. Inter­tel­lar
  7.Obcy kontra Predator
  8. The Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Arrival. Nowy początek
  11. Matrix
  12. Powrót do prze­szło­ści
  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15.Kowboje i kosmici? Totalnie nie jestem pewien 😉

  Pozdra­wiam! 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Marcin Nowak

  1 e.t.
  2 atlas chmur
  3 wojna światów
  4 łowca andro­idów
  5 dzień nie­pod­le­gło­ści
  6 auto­sto­pem przez galak­tykę
  7 alien vs predator
  8 cube
  9 mar­sja­nin
  10 kontakt
  11 matrix
  12 powrot do przy­szlo­sci
  13 dzien w ktorym zatrzy­mala sie Ziemia
  14 inter­stel­lar
  15 westworld

  nmarcin92@gmail.com 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Vanessa Nowicka

  1. E.T
  2. Atlas chmur
  3. Wojna Światów
  4. Łowca Andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Nowy początek
  8. Cube
  9. Arma­ge­don
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści

  13. Dzień, w którym zatrzy­mała się ziemia
  14. Inter­stel­lar
  15. Faceci w czerni

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Mateusz Holc

  1. E.T.
  2. Atlas Chmur

  3. Druga Ziemia?

  4. Łowca Andro­idów.
  5. Dzień Nie­pod­le­gło­ści 1
  6. Auto­sto­pem przez Galak­tykę.
  7. Nowy początek, jak mniemam, chociaż lekko by pasowało do Mar­sja­nie Atakują też :p

  8. Cube (na Hyper­cube to nie ma tes­se­raktu).
  9. Mar­sja­nin.
  10. Obsta­wiam Kontakt, ale w sumie paso­wa­łoby kilka odcinków Z Archiwum X :p
  11. Matrix.
  12. Powrót do Przy­szło­ści 1
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia — tylko ten czar­no­biały czy z Drew­nianu?
  14. Donnie Darko.
  15. Kowboje i Roboty (dzięki Bogu, że nie Kowboje i Obcy; może być też Roboty i Kowboje, ale to chyba trochę zbyt obskurne).

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Maria Chmie­larz

  1. E. T.
  2. Atlas chmór
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­głość
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Arrival
  8. Cube
  9. Mar­sja­nian
  10. Kontakat
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14.Donnie Darko
  15. Westworld

  p.podejko@gmail.com

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • inpu

  1. E.T.
  2. Atlas chmur
  3. Wojna światów
  4. Łowca andro­idów
  5. Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6. Auto­sto­pem przez galak­tykę
  7. Gatunek
  8. Cube
  9. Mar­sja­nin
  10. Kontakt
  11. Matrix
  12. Powrót do przy­szło­ści
  13. Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14. Donnie Darko
  15. Westworld

  inpu@poczta.onet.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Łukasz Szy­man­kie­wicz

  1) ET
  2)Atlas chmur
  3)Druga Ziemia
  4)Blade runner
  5)Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6)Autostopem przez galak­tykę
  7)Arrival
  8)The box
  9)Marsjanin
  10)Konakt
  11)Matrix
  12)Powrót do pry­szło­ści
  13)Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14)Donnie Darko
  15)Westworld

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Łukasz Szy­man­kie­wicz

  1) ET
  2)Atlas chmur
  3)Druga Ziemia
  4)Blade runner
  5)Dzień nie­pod­le­gło­ści
  6)Autostopem przez galak­tykę
  7)Arrival
  8)The box
  9)Marsjanin
  10)Konakt
  11)Matrix
  12)Powrót do pry­szło­ści
  13)Dzień w którym zatrzy­mała się Ziemia
  14)Donnie Darko
  15)Westworld

  wolwgangg@poczta.onet.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • KowaI

  1. E.T.
  2.Atlas Chmur
  3.Wojna Światów
  4.Łowca Andro­idów
  5.Dzień Nie­pod­le­gło­ści
  6.Autostopem Przez Galak­tykę
  7.Arrival
  8.Cube
  9.Armaggedon
  10.Kontakt
  11.Matrix
  12.Powrót do Przy­szło­ści
  13.Dzień w którym zatrzy­mała się ziemia
  14.Donnie Darco
  15.Westworld
  kamikowa@o2.pl

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Dominik Kurek

  1. Podzi­wiam zna­jo­mość kina sci-fi uczest­ni­ków konkursu.
  2. Czy wydaw­nic­two (książki) ofe­ru­jące nagrody, nie powinno być pod­lin­ko­wane?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • http://www.pilaster.blog.onet.pl pilaster

  Książka słaba niestety. Zamiast omawiać perm i kata­strofę póź­no­perm­ską, skupia się na historii badań geo­lo­gicz­nych, geo­lo­gach i ich wysił­kach w terenie i labo­ra­to­rium. 2/3 obję­to­ści można by z niej usunąć bez żadnej szkody dla treści.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

×