Biografia Elona Muska – konkurs!

Minęło niemal pół roku od ostatniego konkursu. Najwyższa pora to naprawić. A gra będzie się toczyć o pierwszą, jeszcze ciepłą biografię Elona Muska – która właśnie pojawiła się w polskich księgarniach, za sprawą Wydawnictwa Znak.

Tego pana nie trzeba raczej przed­sta­wiać. Urodzony w RPA miliar­der, współ­za­ło­ży­ciel PayPala, prezes Tesla Motors, twórca SpaceX. Mimo młodego wieku (44 lata) już zapisał się w historii jako tech­no­lo­giczny wizjoner i mecenas nauki. Skon­stru­ował rakietę kosmiczną wie­lo­krot­nego użytku (ostatnia próba Falcona 9 zakoń­czyła się wielkim sukcesem!), naszki­co­wał projekt roz­pę­dza­ją­cego się do 570 km/h hyper­lo­opu, pragnie unie­za­leż­nie­nia świata moto­ry­za­cji od ropy oraz marzy o lądo­wa­niu czło­wieka na Marsie. Ciągle planuje, wymyśla, inwe­stuje.

musk biografia2Autorem książki jest Ashlee Vance, publi­cy­sta pra­cu­jący swego czasu m.in. dla New York Times, spe­cja­li­zu­jący się w nowo­cze­snych tech­no­lo­giach. Jeśli wierzyć okładce, prze­pro­wa­dził dzie­siątki wywiadów z rodziną, przy­ja­ciółmi, pra­cow­ni­kami, ale i wrogami Elona Muska. Wydanie pozycji w Polsce zawdzię­czamy Wydaw­nic­twu Znak Horyzont – i jak widzę (otrzy­ma­łem książkę kilka godzin temu) odwalili kawał dobrej roboty! Zresztą za jakiś czas będzie­cie mogli prze­czy­tać moją recenzję.

Prze­cho­dząc do zabawy. Poniżej widnieje pięć gra­ficz­nych zagadek. Każda ma budzić koja­rze­nia z sylwetką jakiegoś znanego bogacza, który zamiast wydawać miliony na kolejny jacht lub willę, wolał przy­słu­żyć się ludz­ko­ści inwe­stu­jąc (lub planując inwe­sty­cję) w naukę bądź tech­no­lo­gię. Odgad­nię­cie wszyst­kich pięciu nazwisk może nie być łatwe, dlatego pod­po­wiem, iż trzy z nich należą do osób wciąż żyjących. Są wśród nich również biz­nes­meni dość kon­tro­wer­syjni, żeby nie powie­dzieć – podej­rzani.

Wydaw­nic­two Znak prze­zna­czyło na nagrody aż pięć egzem­pla­rzy książki, więc powę­drują one do pięciu kwan­to­wi­czów, którzy jako pierwsi wymienią popraw­nie wszyst­kie nazwiska. W razie pomyłki i próby popra­wie­nia się: zaliczam zawsze datę ostat­niej wysłanej wia­do­mo­ści. Odpo­wie­dzi proszę składać w komen­ta­rzach pod tym postem (nie na face­bo­oku!). Na czas trwania konkursu włączam mode­ra­cję, abyście nie mogli wza­jem­nie suge­ro­wać się swoimi próbami. Proszę również o poda­wa­nie dzia­ła­ją­cego adresu e‑mail, abym mógł po wszyst­kim skon­tak­to­wać się z lau­re­atami w sprawie prze­syłki. Zabawa potrwa co najmniej do końca piątku.

zagadka5 zagadka4 zagadka3 zagadka2 zagadka1
Żeby nie było zbyt for­mal­nie, pod­rzu­cam nutę w odpo­wied­nich kli­ma­tach. Nato­miast wszyst­kim kotom czy­tel­ni­ków prze­sy­łam pozdro­wie­nia z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Kota!

[ecko_vimeo]125746164[/ecko_vimeo]
Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

5 przykrych prawd o studiowaniu

Myśli, które zaraz z siebie wyleję, prawdopodobnie przeszły przez głowę większości osób, mających okazję doświadczyć studenckiej doli. Ale…
Czytaj dalej

Po pierwsze, naucz się uczyć!

Jednej ze swoich szkolnych nauczycielek nie cierpiałem w sposób szczególny. Uczniowie często mają w zwyczaju przelewać swoją niechęć do…
Ciekawostki naukowe
Czytaj dalej

42 AstroCiekawostki cz.3

Nie macie zajęcia na dzi­siej­sze popo­łu­dnie? Zapra­szam więc do nie­zwy­kłego świata nauki, pełnego anegdot, humoru i feno­me­nów, które…