Od poprzedniego odcinka minął cały kwartał, a baza bezdennie głupich wypowiedzi pęka w szwach. Sądzę, że najwyższy czas na drugi odcinek Januszów nauki. Tym razem przemierzymy komentarze zamieszczane pod popularnonaukowymi programami na YouTube.


Pseu­do­nimy i nazwiska tak jak ostatnio wolałem zakryć, choć miałem mały dylemat… W końcu, czy autorzy nie powinni brać odpo­wie­dzial­no­ści za swoje słowa?


wyginiecie czlowieka

Film opo­wia­dał o zagro­że­niach jakie czyhają na Ziemię i ludzkość w prze­strzeni kosmicz­nej. Jak widać według przed­sta­wi­ciela “teorii” płaskiej Ziemi, nie­bez­pie­czeń­stwo jest nazbyt prze­ce­nione.


wszechswiat wg hawkinga

Już dawno zauwa­ży­łem, że zago­rzali ale niezbyt zaan­ga­żo­wani w dyskusję prze­ciw­nicy ateizmu stwo­rzyli sobie ciekawą hybrydę Richarda Dawkinsa i Stephena Hawkinga – mitycz­nego Hawkinsa.


wielki wybuch

Uwiel­biam to powo­ły­wa­nie na logikę i zdrowy rozsądek przy jed­no­cze­snym braku pod­sta­wo­wych infor­ma­cji w danej dzie­dzi­nie. W końcu czymże jest efekt Hendrika Casimira i inne dowody świad­czące o spon­ta­nicz­nym powsta­wa­niu w próżni cząstek wir­tu­al­nych, w porów­na­niu do arbi­tral­nego twier­dze­nia inter­nauty?


stworzenie ziemi

Jeden z moich ulu­bio­nych argu­men­tów prze­ciw­ni­ków wiel­kiego wybuchu i ewolucji. Po pierwsze dlatego, że od razu widzę z kim mam do czy­nie­nia (tj. z osobą uży­wa­jącą terminów, których nie zna), a po drugie dlatego, że sam uwiel­biam temat drugiej zasady ter­mo­dy­na­miki i wie­lo­krot­nie miałem okazję ten mit obalać.


podroze w czasie

Materiał dotyczył względ­no­ści czasu. Drugi komen­tarz stanowi tu chyba naj­lep­sze pod­su­mo­wa­nie.


podroz ze srodka slonca

Pewnie zasta­na­wia­cie się o czym musiał trak­to­wać film skoro wywołał roz­ba­wie­nie inter­nauty. Tunele cza­so­prze­strzenne? Wie­lo­świat? Tele­por­ta­cja kwantowa? Otóż nie. Komen­tu­jący uznał za science-fiction roz­wa­ża­nia na temat struk­tury i funk­cjo­no­wa­nia naszego Słońca.


podroz na kraniec

Arghhh! Właśnie o tym nie dawno wspo­mi­na­łem. Podobne pytania trafiają się co rusz, ale nikomu nie przyj­dzie do głowy wpisać sto­sow­nego hasła do wyszu­ki­warki. Wszech­świat nie posiada środka.


na tropach ciemnej materii

Gdyby nie potra­fili jej zmierzyć, nie wie­dzie­liby, że jest jej około pięciu razy więcej. Na szczę­ście od prawie 20 lat, dzięki metodzie soczew­ko­wa­nia gra­wi­ta­cyj­nego potra­fimy robić zadzi­wia­jąco dokładne mapy zagęsz­cze­nia ciemnej materii.


magia fizyki kwantowej

Panie! A kiedyś pseu­do­nau­kowcy twier­dzili, że pojazd z czło­wie­kiem w środku będzie poruszał się z pręd­ko­ścią ponad­dźwię­kową. Czujesz pan ten debilizm? To była dopiero paranoja i mar­no­traw­stwo naszych pinien­dzy!


koniec wszechswiata

Jeden z naj­bar­dziej iry­tu­ją­cych typów rozu­mo­wa­nia. Bo ktoś nie wykonał zadania X to nikt inny nie może roz­wią­zać zagadki Y. To, że wciąż słabo znamy dna oce­aniczne nie oznacza, że powin­ni­śmy odebrać wszyst­kie fundusze fizykom, roz­wią­zać NASA i czekać aż ska­ta­lo­gu­jemy każdy kamień i każdą rybę.


jowisz

Tu mamy do czy­nie­nia z typowym wyznawcą pewnej ide­olo­gii, ska­czą­cym po kanałach i roz­sie­wa­ją­cym (nie)radosną nowinę. Niech ktoś mi wytłu­ma­czy czemu ma służyć rzekome “przy­tła­cza­nie” czło­wieka? Zresztą nie wiem jak was, ale mnie bardziej przy­tło­czy­łaby infor­ma­cja o nie­ist­nie­niu w całym wszech­świe­cie drugiej planety podobnej Ziemi. Na szczę­ście patrząc na ogromne liczby, praw­do­po­do­bień­stwo takiego pecha wydaje się dość nikłe.


heller granice wszechswiata

Jeden z naj­bar­dziej zała­mu­ją­cych komen­ta­rzy. Rzecz dotyczy wykładu ks. prof. Michała Hellera, znanego z efek­tyw­nych prób godzenia religii z nauką. Jak widać roz­wa­ża­nia księdza na temat kosmo­lo­gii, powo­ły­wa­nie się na wielki wybuch a nie cytaty z Biblii zdys­kre­dy­to­wały go w oczach nie­któ­rych wiernych. =(

 

granice wszechswiata

Dyskusja jak zawsze na poziomie. Nigdy nie pojmę jednak jak można walnąć głupotę i jeszcze z pew­no­ścią siebie wyzywać wszyst­kich dookoła.


ewolucja czy stworzenie2

I co teraz? Dumni wy jeste­ście z siebie, zdajecie sobie sprawę z tego co robicie? Macie wy w ogóle rozum i godność czło­wieka?


ewolucja czy stworzenie

Właśnie. Co tam Einstein i jakaś teoria względ­no­ści. Frajer i tyle.


czarna przyszlosc slonca

Myślę, że ktoś chyba nie zro­zu­miał mecha­ni­zmu eks­pan­du­ją­cego wszech­świata.


smierc wszechswiata2

Co do całego ela­bo­ratu nie ma sensu się odnosić. Wystar­czy pierwsze zdanie aby zrobić taką minę:

 

smierc wszechswiata

Nie mam pojęcia kiedy czarna dziura osiąga masę kry­tyczną. Ale przy­naj­mniej po raz pierwszy dziś mogę użyć hasztagu #zete­znikt­na­to­niew­padl.


tajemnice czarnych dziur

Dobrze, że mamy tylu młodych fachow­ców potra­fią­cych oddzie­lić ziarno od plew. A ten hydrau­lik to tylko niejaki Leonard Susskind. Naprawia rury na Uni­wer­sy­te­cie Stan­forda.


jak dziala wszechswiat

Jakoś zawsze mnie roz­ba­wiają tego typu powo­ła­nia na coś co gdzieś kiedyś się słyszało. W tym przy­padku chodziło pewnie o słynne słowa Richarda Feynmana.


z morganem

Ja tam łączył­bym to z rewe­la­cyj­nym talentem lek­tor­skim oraz nar­ra­cyj­nym wiel­kiego aktora. Ale wszystko jest możliwe. 😉


Na dziś to tyle, choć (niestety) dało się odkopać znacznie, znacznie więcej. Nie chciałem jednak być mono­te­ma­tyczny i nad­mier­nie eks­plo­ato­wać zasobów pocho­dzą­cych z kłótni między kre­acjo­ni­stami a ewo­lu­cjo­ni­stami. Pamię­taj­cie jednak, że zawsze gdy traficie na jakąś wartą uwiecz­nie­nia perełkę, możecie dać znać na maila lub choćby w komen­ta­rzu pod spodem. 

podpis-czarny
 • http://iwasthere.com.pl/ keeeper

  “Janusze nauki” — tytuł bez­kon­ku­ren­cyjny, to muszę przyznać. A co do komen­ta­rzy o których wartości mery­to­rycz­nej nie da się powie­dzieć dobrego słowa — czytając to żałuje się, że chciało się zejść z meta­fo­rycz­nego drzewa i zobaczyć czy przy­pad­kiem trawa pod spodem nie jest wygod­niej­sza niż konary.

 • Lakis

  Przy paru można być w sumie dumnym, bo wydaję się, że coś ci ludzie szukają, więc jest nadzieje dla tych ludzi (choć w sumie to idealny przykład janu­szo­wa­nia, ogólnie to się nie znam, ale jestem eks­per­tem i tego typu). Ale momen­tami człowiek się zasta­na­wia, jak może dzielić przy­na­leż­ność do tego samego gatunku z takim czymś…

 • Kordian Ostrow­ski

  Cytując… “Arghhh! Właśnie o tym nie dawno wspo­mi­na­łem. Podobne pytania trafiają się co rusz, ale nikomu nie przyj­dzie do głowy wpisać sto­sow­nego hasła do wyszu­ki­warki. Wszech­świat nie posiada środka.” Tego, że wszech­świat nie posiada środka nie możesz powie­dzieć… Nie posiada tylko pod warun­kiem, że jest nie­skoń­cze­nie wielki lub prze­strzeń jest zawi­nięta (to znaczy, że lecąc w jednym kierunku kiedyś dotrzesz do punktu star­to­wego), ale jeśli jednak ma granice to jest szansa na ist­nie­nie jego centrum, którego nie jesteśmy w stanie określić. Obecnie brak prze­ko­ny­wu­ją­cych dowodów na potwier­dze­nie lub obalenie tej tezy.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Żaden ze współ­cze­śnie przyj­mo­wa­nych modeli kosmo­lo­gicz­nych nie zawiera w sobie centrum wszech­świata, jako miejsca wiel­kiego wybuchu. Jeżeli prze­strzeń była pro­duk­tem big bangu, to środek jest wszędzie i nigdzie, jak nas infor­muje każdy pod­ręcz­nik do fizyki. Oczy­wi­ście mogłem coś prze­oczyć — jeśli tak to proszę o ode­sła­nie mnie i czy­tel­ni­ków do kon­kret­nych publi­ka­cji oraz nazwisk.

   • http://iwasthere.com.pl/ keeeper

    Skoro wszech­świat nie ma środka i porów­nu­jesz go do nadmu­chi­wa­nego balona to musimy zmienić sposób myślenia i zamiast centrum zacząć szukać wentyla przez który idzie powie­trze!

    Janusz

    ..wybacz, nie mogłem się powstrzy­mać 😀

   • Sed

    A jeśli prze­strzeń nie była pro­duk­tem big bangu, tylko istniała wcze­śniej, to czy przy wybuchu nie byłoby środka?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Owszem, tylko taki model nale­ża­łoby odpo­wied­nio dopa­so­wać do obser­wa­cji (rozkład mikro­fa­lo­wego pro­mie­nio­wa­nia tła), impli­ko­wałby całkiem nowe problemy. Rzecz jasna trudno tu wyro­ko­wać co jest prawdą, ja mogę tylko pod­po­wie­dzieć, że żadnej tego typu teorii znaj­dziesz obecnie na naukowym pie­de­stale, choć na pewno były one roz­pa­try­wane.

   • Marcin P.

    czy “wszech­świat zamknięty” jest rów­no­ważne z “lecąc przed siebie kiedyś wróci się do punktu wyjścia”? jeśli tak, to jak w takim razie jest w pozo­sta­łych przy­pad­kach? możesz polecić jakieś mate­riały na ten temat?

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Nie­skrom­nie: zacznij od tekstów “Czy wszech­świat jest płaski?”, “Małe kosmo­lo­giczne FAQ” oraz “Nie­wi­dzialna ręka wszech­świata”. Jeśli szukasz książek to dobre będą cho­ciażby niedawno recen­zo­wane przeze mnie “Nasz inny wszech­świat” Halperna i “Wszech­świat z niczego” Kraussa. IMO każda książka o kosmo­lo­gii tu się nada.

   • Jan Nowak

    Ale czy kształt wszech­świata, o którym pisze Konrad, a geo­me­tria wszech­świata, to nie jest co innego? To, czy wszech­świat jest płaski, czy otwarty, to nie chodzi o jego kształt, tylko o lokalną geo­me­trie prze­strzeni. Tak mi się przy­naj­mniej wydaje.

    Co do kształtu, nie­któ­rzy twierdzą, że to 12-ścian foremny, którego ściany są parami połą­czone w wyższym wymiarze (no czyli 12-ścian foremny, tak jakby zwinięty w wyższym wymiarze). Ogólnie, to istnieje pewna metoda obli­cze­nia kształtu wszech­świata (wyma­ga­jący olbrzy­miej mocy obli­cze­nio­wej). Polega on na tym samym, co obli­cza­nie kształtu drga­ją­cej membrany na pod­sta­wie barwy dźwięku. Tylko, że w przy­padku wszech­świata, nie mamy barwy dźwięku, a cha­rak­te­ry­stykę fal mikro­fa­lo­wych.

   • Jan Nowak

    A, i jeszcze co do tego, że “środek jest wszędzie, i nigdzie”. Jeżeliby postawić pytanie w ten sposób: ” Gdyby wypełnić wszech­świat, jakąś cieczą, np. wodą, po jego “krańce”. Następ­nie tą wodę zamrozić. To gdzie taka lodowa bryła miała by środek? “. Czy na takie pytanie dało by się odpo­wie­dzieć?

    Pozdra­wiam, i dziękuję że chce ci się pro­wa­dzić takiego bloga, i to w dodatku cha­ry­ta­tyw­nie 🙂

  • borysses

   Jak na razie nie ma żadnych prze­sła­nek by twier­dzić, że Wszech­świat jest np. toro­idalny lub w jaki­kol­wiek inny sposób “zawi­nięty”. Wręcz prze­ciw­nie, wszystko wskazuje na to, że jest płaski i nie­skoń­czony. I cały jest środkiem gdyż każdy punkt prze­strzeni był kiedyś w tym samym miejscu.

 • MapaKota

  Adam, Ty masz jakąś siatkę wyszu­ki­wa­nia tych mądrości, czy sam się tak katujesz?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Katuję. Ale wbrew pozorom to dużo czasu nie zajmuje, bo wystar­czy kliknąć na jaki­kol­wiek popu­larny materiał aby znaleźć choć kilka perełek.

 • yaxoo

  To poko­le­nie, moi drodzy, które myśli tak, jak pokazują cytaty, niebawem będzie stanowić więk­szość i będzie wchodzić do sejmu, senatu, do mini­sterstw nauki oraz decy­do­wać o wynikach wyborów.

  • bpr

   Które poko­le­nie? Bo jeśli w ogóle istnieje powią­za­nie między oszo­łom­stwem a wiekiem, to raczej jest ono odwrotne niż suge­ru­jesz. Typowy wyznawca poglądów tutaj cyto­wa­nych to człowiek bardziej stary niż młody, nie­poj­mu­jący nowo­cze­snych teorii nauko­wych, z mózgiem wypranym poło­wicz­nie przez kościół, a poło­wicz­nie przez komunę. W szkole nic o zaawan­so­wa­nej nauce nie zostało mu powie­dziane, internet go nie mógł zain­te­re­so­wać tym tematem, więc bie­da­czy­nie zostaje tylko obra­ża­nie innych i ucie­ka­nie zawsze do swojej “logiki”. Mógłbym się założyć, że gdyby prze­pro­wa­dzono badania sta­ty­styczne, to teoria płaskiej ziemi, czy inne tego typu głupoty, miałyby więcej wyznaw­ców wśród osób star­szych.

 • http://polowanie-na-zdrowie.blogspot.com/ Polo­wa­nie na Zdrowie

  Haha, świetny zestaw. Ja już z takimi staram się nie dys­ku­to­wać, bo nie ma po co.

 • Janusz

  “wystar­czy lecieć w czarną dziurę”. Dobra, biere plecak i lecę, tylko jeszcze wezmę mój ołowiany pier­ścień

 • m

  To mi się nie zdarza. Nie dotrwa­łem do końca artykułu. Jestem na to zidio­ce­nie zbyt nerwowy. Sorry, Adamie.

 • Jacek Grzy­bow­ski

  Zaraz po prze­czy­ta­niu tego artykułu zna­la­złem tą perełkę: https://www.youtube.com/watch?v=5IZK2II8PPQ jeśli ktoś ma ochotę pośmiać się z wyima­gi­no­wa­nych teorii to zapra­szam. 😉

 • Jade

  Kilka wypo­wie­dzi już znałam, bo czasem sobie czytam te komen­ta­rze z You Tube’a. Fascy­nuje mnie imbe­cy­lizm.

 • Gość

  Przyznam, że autor chyba ostatnio oglądał te same filmy co ja, bo z wielu z tych komen­ta­rzy zdążyłem się już pośmiać. Zde­cy­do­wa­nie artykuł (jak chyba każdy) warty pole­ce­nia, tym razem bardziej do pośmia­nia. (jedyne, czego się będę czepiał, to zdaje się, że w 7 z komen­ta­rzy autor popełnił rażący mnie błąd: niedawno, a nie “nie dawno” 😉 ).

  • tekk

   Niedawno piszemy razem.

 • http://www.zdzislaw.in/ Zdzislaw.in

  Ubawiłem się przednio, dziękuję.

 • vid

  Autorze, nie wydaje Ci się, że niektóre z tych rewe­la­cji to zwykłe trol­lo­wa­nie? Spo­tka­łem się już z różnymi “alter­na­tyw­nymi podej­ściami” do nauki (np. z ludźmi, którzy trak­to­wali ewolucję z przy­mru­że­niem oka); nie sądze jednak, by ktoś na serio uważał, że Ziemia jest płaska.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Chciał­bym żeby tak było. Co do płaskiej Ziemi to odsyłam do sto­sow­nego artykułu na blogu — ich “sekta” (bo jak to nazwać) powstała dawno i to nie w Polsce.

   • borysses

    Jest jedno sto­wa­rzy­sze­nie płaskiej ziemi, które powstało dla beki i są odpo­wied­ni­kiem pasta­fa­rian i wielkiej świątyni szatana. Trolują sobie radośnie. Ale jeśli fak­tycz­nie zna­la­złeś grupę, która to traktuje poważnie to nie wiem co powie­dzieć 😉

 • Luukka

  Chyba się już uod­por­ni­łem, bo te komen­ta­rze mnie nie ruszają. To chyba znak, że pora przestać czytać Frondę. =D

 • vanhi

  bardziej od igno­ran­cji przeraża mnie ich… aro­gan­cja. wiedza na poziomie kiep­skiej gimbazy i uważają się za mądrzej­szych niż ludzie, którzy poświę­cili życie danej dzie­dzi­nie

  • Apogeum

   https://www.youtube.com/watch?v=3CPHRT1XgX8 Podzi­wiam Dawkinsa ja bym nie potrafił pro­wa­dzić takiego wywiadu, a na pewno nie wytrzy­mał bym tak długo, żeby nie sko­men­to­wać dosadnej postawy tej pani.

 • ruda

  Najpierw ubawiłam się…ale po chwili jakoś nie było mi już do śmiechu. To jest prze­ra­ża­jące.

 • Agnieszka Nowicka

  Jezus mario. Gorzej mi po prze­czy­ta­niu tych cytatow. Wiara w ludzkosc znow mi spadla o kilka punktow, a juz bylo tak dobrze…

 • E

  Ech… No, przy­naj­mniej jakby ktoś szukał danych na potwier­dze­nie efektu Krugera-Dunninga, to ma ich tutaj aż nadto. Więc opty­mi­stycz­nie można powie­dzieć, że do rozwoju nauki się ci państwo jednak przy­czy­nili 😉

 • Kajetan Czer­wiń­ski

  No i ja się pytam czło­wieku dumny ty jesteś z siebie zdajesz sobie sprawę z tego co robisz?masz ty wogóle rozum i godność człowieka?Ja nie wiem ale żałosny typek z ciebie, chyba nie pomy­śla­łes nawet co robisz i kogo obrażasz, możesz sobie obrażac tych co na to zasłu­żyli sobie ale nie naszego papieża polaka naszego rodaka wielką osobę ‚i tak wyjąt­kowa i ważną bo to nie jest ktoś tam taki sobie że możesz go sobie wyśmiać bo tak ci się podoba nie wiem w jakiej ty się wycho­wa­łes rodzinie ale chyba ty nie wiem nie rozu­miesz co to jest wiara .Jeśli myslisz że jestes wspa­niały to jestes zwykłym czubkiem którego ktoś nie odizo­lo­wał jeszcze od spo­łe­czeń­stwa ‚nie wiem co w tym jest takie śmieszne ale czepcie się stalina albo hitlera albo innych zwy­rod­nial­ców a nie cze­pia­cie się takiej świętej osoby jak papież jan paweł 2 .Jak można wogóle publicz­nie zamiesz­czac takie zdięcia na forach internetowych?ja się pytam kto powinien za to odpo­wie­dziec bo chyba widac że do koscioła nie chodzi jak jestes nie wiem ateistą albo wierzysz w jakies sekty czy wogóle jestes może ty sługą szatana a nie będziesz z papieża robił takiego ‚to ty chyba jestes jakis nie wiem co sie jarasz pomio­tami szatana .Wez pomyśl sobie ile papież zrobił ‚on był kimś a ty kim jestes żeby z niego sobie robić kpiny co? kto dał ci prawo obrażac wogóle papieża naszego ?pomy­śla­łes wogóle nad tym że to nie jest osoba taka sobie że ją wyśmieje i mnie będa wszyscy chwalic? wez dziecko naprawdę jestes jakis psy­cho­lek bo w prze­ci­wień­stwie do ciebie to papież jest auto­ry­te­tem dla mnie a ty to nie wiem czyim możesz być auto­ry­te­tem chyba takich samych jakiś głupków jak ty którzy nie wiedza co to kosciół i religia ‚widac że się nie modlisz i nie chodzisz na religie do szkoły ‚widac nie sza­nu­jesz religii to nie wiem jak chcesz to sobie wez swoje zdięcie wstaw ciekawe czy byś sie odważył .naprawdę wezta się dzieci zasta­nów­cie co wy roicie bo nie macie widac pojęcia o tym kim był papież jan paweł2 jak nie jeste­scie w pełni roz­wi­nięte umysłowo to się nie zabie­raj­cie za taką osobę jak ojciec swięty bo to świadczy o tym że nie macie chyba w domu krzyża ani jednego obraza świętego nie chodzi tutaj o kosciół mnie ale wogóle ogólnie o zasady wiary żeby mieć jakąs godnosc bo papież nikogo nie obrażał a ty za co go obrażasz co? no powiedz za co obrażasz taką osobę jak ojciec święty ?brak mnie słów ale jakbyś miał pojęcie chociaz i sięgnął po pismo święte i poczytał sobie to może byś się odmienił .nie wiem idz do kościoła bo widac już dawno szatan jest w tobie czło­wieku ‚nie lubisz kościoła to chociaż siedz cicho i nie obrażaj innych ludzi .

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   <3

   • Mateusz Saj

    Huh, jeszcze pare tego typu tekstów i będzie można zrobić kolejną serię — Janusze nauki #X: mądrości z kwantowa 🙂
    Pomi­ja­jąc powta­rzane frag­menty komen­tarz pewnie można skrócić do 1/3, a wniosek jest prosty — “Tak” dla pełnej wolności słowa, ale z pewnymi wyjąt­kami.
    I na koniec klasyk: “Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem!”

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Ale podej­rze­wam, a wręcz jestem pewny, że powyższy komen­tarz to tylko żart Kajetana. 🙂

   • Mateusz Saj

    Jeśli tak, to mój mózg nie jest dosto­so­wany do wykry­wa­nia sarkazmu na tym poziomie 😛

 • Maciej Nowak

  Uważam, że źle robisz zama­zu­jąc nicki/nazwy autorów. Tak jak zresztą napi­sa­łeś, ludzie powinni brać odpo­wie­dzial­ność za to co wypisują. Show them all!