Kosmiczny Teleskop Hubble'a

Teleskop Hubble’a – najlepszego staruszku!

W 1990 roku astronomowie odkryli wszechświat na nowo. Odnaleźli cuda natury wykraczające poza ludzką wyobraźnię, poznali całkiem nowe światy i zajrzeli dalej niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie dał nam jeden z najsłynniejszych przyrządów naukowych w dziejach – Kosmiczny Teleskop Hubble’a. 

Ileż mamy szczę­ścia, że żyjemy właśnie dziś,
gdy po raz pierwszy w historii ludz­ko­ści
naprawdę zwie­dzamy nowe światy. 

Carl Sagan

Teleskop odrobinę bliżej nieba

Obser­wa­to­rzy nieba posia­dają dwóch śmier­tel­nych wrogów: światło i powie­trze. O ile pierw­szego szkod­nika możemy sto­sun­kowo łatwo uniesz­ko­dli­wić, wznosząc wspa­niałe obser­wa­to­rium na totalnym odludziu i w spokoju pro­wa­dząc badania nie martwiąc się miej­skimi latar­niami, o tyle nie­zno­śna kołdra gazów otu­la­jąca naszą planetę zawsze będzie stanowić problem. Jasne, staramy się uciekać na górskie szczyty i pustynie, gdzie atmos­fera jest rzadsza a niebo bez­chmurne. Pró­bu­jemy niwe­lo­wać zakłó­ce­nia wywo­ły­wane przez ruchliwe czą­steczki powie­trza za pomocą technik optyki adap­ta­cyj­nej. Powiedzmy sobie jednak szczerze: z żadnego punktu na powierzchni ziem­skiej, nigdy nie zoba­czymy tyle co z prze­strzeni kosmicznej. 

Właśnie ten argument legł u podstaw idei skon­stru­owa­nia fru­wa­ją­cego ponad atmos­ferą tele­skopu kosmicz­nego. Co ciekawe, wizja badań kosmosu nie­skrę­po­wa­nych zasłoną powie­trza była tak nęcąca, że marzono o niej jeszcze zanim byliśmy w stanie wystrze­lić w prze­strzeń jaki­kol­wiek obiekt! Tuż po wojnie, ponad dziesięć lat przed wysła­niem przez Sowietów na orbitę Sputnika, o potrze­bie skon­stru­owa­nia poza­ziem­skiego obser­wa­to­rium wspo­mniał profesor Uni­wer­sy­tetu Yale, Lyman Spitzer. (Nic dziwnego, że nazwi­skiem zasłu­żo­nego dla sprawy ame­ry­kań­skiego astro­fi­zyka i wizjo­nera posta­no­wiono ochrzcić wynie­siony na orbitę w 2003 roku, dzia­ła­jący w zakresie pod­czer­wieni Kosmiczny Teleskop Spitzera).

Oczy­wi­ście musiały minąć całe dekady zanim odważny koncept prze­nie­siono z teo­re­ty­zu­ją­cych arty­ku­łów do warsz­ta­tów i fabryk. Potrzeba było trzy­dzie­stu lat rozwoju tech­no­lo­gii oraz ura­bia­nia NASA przez Spitzera, aby w końcu wyłożono pie­nią­dze i podjęto wyzwanie.

Od OAO do Teleskopu Hubble’a

To nie jest tak, że od lat 60. do 1990 roku pra­co­wano wyłącz­nie nad HST. Przy tak wielkich przed­się­wzię­ciach nie należy się śpieszyć, a kształt idei poza­ziem­skiego obser­wa­to­rium ewo­lu­ował. Prace nad samym Kosmicz­nym Tele­sko­pem Hubble’a roz­po­częto dopiero w 1978, wcze­śniej nato­miast przy­go­to­wano odpo­wiedni grunt w formie programu Orbi­tal­nych Obser­wa­to­riów Astronomicznych. 

Na OAO składały się misje czterech sate­li­tów opusz­cza­ją­cych Ziemię od 1966 roku. Kłam­stwem byłoby stwier­dze­nie, że wykonane przez nie foto­gra­fie prze­wró­ciły świat nauki do góry nogami (choć ustrze­lono kilka pulsarów), na dodatek OAO‑1 odmówił posługi już po trzech dniach dzia­ła­nia. Cały plan miał jednak kolo­salne znacznie. Wreszcie posła­li­śmy na orbitę urzą­dze­nia skon­stru­owane wyłącz­nie w celu obser­wa­cji kosmosu, sceptycy zaś zro­zu­mieli ogrom moż­li­wo­ści jakie przy­niósłby większy instru­ment tego typu. 

Doświad­cze­nia płynące z OAO pozwo­liły wykieł­ko­wać pro­jek­towi LST, czyli Wiel­kiego Tele­skopu Kosmicz­nego. Wyzwanie było nie­po­rów­ny­wal­nie trud­niej­sze. W ogólnym zarysie nowy instru­ment miał działać na orbicie przez co najmniej 10 lat i wszyscy dosko­nale wie­dzieli, że w czasie tak długiej eks­plo­ata­cji nie­odzowne będą dodat­kowe i kosz­towne loty załóg kon­ser­wa­cyj­nych. (Nie wie­dzieli jeszcze jak szybko taka wyprawa okaże się potrzebna!) Uczonych nie trzeba było prze­ko­ny­wać o celo­wo­ści wydania miliarda dolarów, gorzej miała się sprawa z Kon­gre­sem. Po długich bojach, debatach, listach, prośbach i groźbach, grupa astro­no­mów pro­wa­dzona przez Lymana Spitzera, wytar­go­wała… niecałe pół miliarda dolarów. Nie wszyst­kich to zado­wo­liło, ale trzeba grać kartami jakie się posiada.

Trochę później Wielki Teleskop Kosmiczny przestał być ano­ni­mowy. Przyjął imię praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej zasłu­żo­nego astro­noma XX wieku, Edwina Hubble’a. Tego, który pracując przy naj­więk­szym ówcze­snym tele­sko­pie na Mount Wilson, odkrył zjawisko roz­sze­rza­nia wszechświata.

Polerowanie zwierciadła

Na Kosmiczny Teleskop Hubble’a składa się kilka głównych ele­men­tów. Poza bate­riami sło­necz­nymi, osłonami i antenami prze­sy­ło­wymi, na uwagę zasłu­guje moduł badawczy zawie­ra­jący wszelkie instru­menty służące do napro­wa­dza­nia tele­skopu i wyko­ny­wa­nia zdjęć. Ale praw­dzi­wym oczkiem w głowie kon­struk­to­rów, od początku był złożony z luster i przegród system optyczny.

Przy­go­to­wy­wa­nie zwier­cia­dła dla Kosmicz­nego Tele­skopu Hubble’a.

Pier­wot­nie myślano o zain­sta­lo­wa­niu zwier­cia­dła 3‑metrowego, ale osta­tecz­nie poprze­stano na średnicy 2,4 metra. Niby nic wiel­kiego – naziemne tele­skopy miewają zwier­cia­dła o średnicy 10 metrów (choćby tele­skopy Kecka) – o uni­ka­to­wo­ści hub­ble­’ow­skiego przy­rządu zade­cy­do­wał jednak pietyzm z jakim go wykonano. Lustro musiało być idealnie gładkie. Idealnie, czyli do setnych tysięcz­nych części metra, co oznacza, że nie­rów­ność nie mogła być większa niż grubość ściany prze­cięt­nej komórki. Gdyby “oko” Hubble’a posia­dało średnicę Ziemi, to naj­wyż­sze wznie­sie­nie mie­rzy­łoby nie więcej niż 6 cen­ty­me­trów! Fakt ten zasłu­guje na podziw tym bardziej, iż nie­ska­zi­telna tafla alu­mi­nium musiała zachować swoje walory w warun­kach kosmicz­nych, bez względu na pro­mie­nio­wa­nie i zmien­ność tem­pe­ra­tury. Tylko taka precyzja mogła zagwa­ran­to­wać konieczny, eks­tre­mal­nie ostry obraz. 

Uratować Hubble’a

Montaż całego urzą­dze­nia ukoń­czono w 1985 roku, wynie­sie­nie go na orbitę zapla­no­wano zaś na rok następny. Niestety los chciał, że w tym samym czasie doszło do jednej z naj­strasz­niej­szych kata­strof w dziejach astro­nau­tyki. Po niecałej minucie ruty­no­wego lotu eks­plo­do­wał waha­dło­wiec Chal­lan­ger, uśmier­ca­jąc całą sied­mio­oso­bową załogę. Nad pro­gra­mem promów kosmicz­nych zawisły czarne chmury. Przerwa w startach promów trwała ponad 2,5 roku, tyle też czasu nowiu­sieńki HST kurzył się w hangarze. 

Misja STS-31 i wyniesienie na orbitę Teleskopu Hubble'a.
24 kwietnia 1990 prom Disco­very umiesz­cza Teleskop Hubble’a na orbicie.

Operacja wynie­sie­nia Tele­skopu Hubble’a na orbitę docze­kała się reali­za­cji wiosną 1990 roku. Zgodnie z wytycz­nymi misji STS-31, pię­cio­oso­bowa załoga promu Disco­very pod dowódz­twem Lorena Shrivera (obecnie należy do dyrekcji NASA) umie­ściła ładunek na wyso­ko­ści 600 kilo­me­trów ponad powierzch­nią Ziemi. Astro­no­mie całego świata z pod­nie­ce­niem ocze­ki­wali pierw­szych fotografii.

Tu roz­po­czyna się tragedia inży­nie­rów. Trudno wyobra­zić sobie miny pra­cow­ni­ków NASA, gdy zdali sobie sprawę, że prze­słane przez HST zdjęcia są roz­ma­zane. Zwier­cia­dło na które mie­sią­cami dmuchano i chuchano, mimo wie­lo­mie­sięcz­nych przy­go­to­wań i testów, okazało się skrywać nie­rów­ność o kilka nano­me­trów za dużą. Mimo usterki urzą­dze­nie mogło pracować i zajrzeć dalej niż któ­ry­kol­wiek z tele­sko­pów naziem­nych – ale w końcu nie po to wyłożono grube miliony i kon­stru­owano poza­ziem­skie obser­wa­to­rium, żeby zakłó­ce­nia atmos­fe­ryczne zastąpić niską rozdzielczością.

Galak­tyka M100 przed i po insta­la­cji modułu COSTAR.

Misja ser­wi­sowa STS-61 wyru­szyła w 1993 roku. Deli­katne zadanie polegało na prze­chwy­ce­niu przez prom Hubble’a i zain­sta­lo­wa­niu w nim kory­gu­ją­cego modułu COSTAR. Prace w warun­kach nie­waż­ko­ści trwały 11 dni i wymagały pięciu spacerów w prze­strzeni, ale efekt zre­kom­pen­so­wał wysiłek. Poprawę jakości naj­le­piej widać na galak­tyce M100, sfo­to­gra­fo­wa­nej przed i po naprawie. Od tego momentu HST mógłby bez kłopotu odczytać nagłówek gazety z odle­gło­ści dwóch kilo­me­trów. Nastały złote czasy dla astronomii.

Pokazał nam piękno wszechświata

Mimo nie­od­pusz­cza­ją­cego pecha, Kosmiczny Teleskop Hubble’a w końcu spełnił wszyst­kie pokła­dane w nim nadzieje i po kolej­nych czterech remon­tach, świętuje 25-lecie swojej aktyw­no­ści. Nie ma sensu wymie­niać tu setek foto­gra­fii, które jeszcze przez długie lata będą ozdabiać okładki albumów astro­no­micz­nych. Niewiele łatwiej jest wyrazić wpływ pracy HST na badania i nasze postrze­ga­nie kosmosu. To Hubble – ku chwale swego patrona – dojrzał odległe o 13 miliar­dów lat świetl­nych cefeidy, umoż­li­wia­jąc dokładne osza­co­wa­nie tempa eks­pan­sji wszech­świata. On pomógł zlo­ka­li­zo­wać super­ma­sywne czarne dziury i stanąć twarzą w twarz z prze­ra­ża­ją­cymi kwa­za­rami. Uchwycił nie­zli­czoną ilość mgławic, dając podstawy do zwe­ry­fi­ko­wa­nia naszych sądów o śmierci i naro­dzi­nach gwiazd. Dołożył swoje trzy grosze nawet w temacie egzo­pla­net, łapiąc w obiektyw Fomal­hauta b, pierwszą planetę poza­sło­neczną dostrze­żoną bezpośrednio.

Głębokie Pole
Głębokie Pole Hubble’a. Zobacz w wyższej roz­dziel­czo­ści tu.

Jednak chyba naj­bar­dziej maje­sta­tycz­nym dziełem wysłu­żo­nego Hubble’a pozo­staje seria głę­bo­kich pól. Idea wyszła od dyrek­tora Space Tele­scope Science Insti­tute, Roberta Wil­liamsa, który chciał skie­ro­wać teleskop w jedno, na pierwszy rzut oka puste miejsce na nie­bo­skło­nie i obser­wo­wać je przez 10 dni. Pomysł przez wielu był postrze­gany jako fana­be­ria – w końcu kolejka ekip chcących wyko­rzy­stać przyrząd do bardziej kon­kret­nych zajęć, nie miała końca. I możemy śmiało przy­pusz­czać, że gdyby ini­cja­tywa wyszła od kogoś niżej posta­wio­nego, Głębokie Pole Hubble’a nigdy nie zachwy­ci­łoby świata (więcej o HDF). Ten pozornie nudny kawałek nieba, okazał się zawierać prawie 3 tysiące odle­głych galaktyk. Nawet jeśli uczeni prze­wi­dy­wali taki wynik eks­pe­ry­mentu, to zapie­ra­jące dech w pier­siach ujęcie utwier­dziło nas w prze­ko­na­niu o nie­wy­obra­żal­nym ogromie wszech­rze­czy. W dodatku, Głębokie Pole dało unikalną moż­li­wość podzi­wia­nia galaktyk pocho­dzą­cych z różnych etapów ewolucji wszech­świata, uszczę­śli­wia­jąc całe rzesze kosmo­lo­gów. Nic dziwnego, że począt­kowo nie­chętni pro­jek­towi decy­denci niedługo później wyrazili zgodę na wyko­na­nie Ultra­głę­bo­kiego Pola Hubble’a, a następ­nie Eks­tre­mal­nie Głę­bo­kiego Pola Hubble’a. 

Co będzie dalej? Wydłu­ża­nie wieku eme­ry­tal­nego dotyka nas wszyst­kich, więc pewnie sta­ru­szek podziała jeszcze kilka lat. Po nim przyj­dzie czas na nowe poko­le­nie: Kosmiczny Teleskop Webba i teleskop ATLAST.

Literatura uzupełniająca:
G. Okolski, A Brief History of the Hubble Space Telescope, [online: http://history.nasa.gov/hubble];
Hubble Breakthroughs, [online: http://hubblesite.org];
L. Spitzer, History of the Space Telescope, [online: http://adsabs.harvard.edu/full/1979QJRAS..20…29S];
D. Goldsmith, N. deGrasse Tyson, Wielki początek. 14 miliardów lat kosmicznej ewolucji, Warszawa 2007.
Total
0
Shares
Inne teksty