Browsing Tag

astronautyka

30 posts

Kiedy roz­po­częła się przygoda ludz­ko­ści z eks­plo­ra­cją kosmosu? Nie­któ­rzy sięgają aż do 1903 roku, kiedy to bracia Wright dokonali pierw­szego lotu maszyną napę­dzaną sil­ni­kiem spa­li­no­wym. Co ciekawe Neil Arm­strong zabrał na pokład Apollo 11 fragment śmigła pierw­szego “Flyera”. Jeszcze inni sięgają głębiej do historii. Przy­po­mi­nają o George’u Cayleyu, XIX-wiecznym wyna­lazcy szy­bow­ców. Inżynier wyzna­czył główne siły dzia­ła­jące na wehikuł powietrzny, w tym siłę nośną, opór powie­trza oraz siłę ciągu. 

Jednak naj­bar­dziej bez­po­śred­nie naro­dziny astro­nau­tyki zawdzię­czamy Ame­ry­ka­nom i Sowietom, którzy po II wojnie świa­to­wej uczynili z wyścigu w kosmos jedną z głównych dys­cy­plin zim­no­wo­jen­nej rywalizacji.