Nie raz i nie dwa prosiliście mnie abym polecił miejsce, w którym można bez obaw szukać wieści ze świata nauki. Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, podjąłem się żmudnego zadania przejrzenia 380 newsów pochodzących z 19 serwisów informacyjnych.

To, że mój pomysł jest szalony, uświa­do­mi­łem sobie mniej więcej po godzinie buszo­wa­nia po pierw­szym z brzegu portalu o wąt­pli­wej jakości. Posta­no­wi­łem jednak za wszelką cenę ukończyć pracę i wycią­gnąć z niej możliwe do opu­bli­ko­wa­nia wnioski. Z jednej strony dla Was, z drugiej dla samego siebie. Choć oso­bi­ście nie odwie­dzam regu­lar­nie żadnego z pol­sko­ję­zycz­nych serwisów, to jednak mam z nimi stycz­ność i cie­ka­wiło mnie jak wyglą­da­łaby taka kla­sy­fi­ka­cja.

Zanim przej­dziemy do samego rankingu, muszę poczynić kilka uwag. Przede wszyst­kim, pod­kre­ślam, że celem całej zabawy była ocena jakości (nie tylko rze­tel­no­ści, choć jej również) jedynie witryn infor­ma­cyj­nych, czyli regu­lar­nie publi­ku­ją­cych świeże newsy na temat odkryć i wydarzeń nauko­wych. Nie znaj­dzie­cie tu nic o blogach popu­lar­no­nau­ko­wych (jak Kwantowo), kanałach YouTube, czy ser­wi­sach edu­ka­cyj­nych. Z związku z tym, jeśli badana strona miała cha­rak­ter mieszany, to w miarę moż­li­wo­ści pomi­ja­łem publi­cy­stykę, wywiady, porad­niki i tym podobne, biorąc pod uwagę wyłącz­nie newsy.

Poza tym, uczulam, że mimo wszel­kich starań, takie zesta­wie­nia i tak zawsze mają subiek­tywne zabar­wie­nie. Wszakże nawet wybór takich a nie innych kry­te­riów można kon­te­sto­wać, podobnie jak i wartości poszcze­gól­nych not. Liczę jednak na Waszą wyro­zu­mia­łość. Pamię­taj­cie, że musiałem zadbać nie tylko o to aby system ocen był w miarę solidny, ale również żeby pozo­sta­wał prak­tyczny i nie wymagał zbyt wiele czasu. Myślę, że nie wyszło naj­go­rzej i choć meto­do­lo­gia nie jest pozba­wiona man­ka­men­tów, to na pewno spełnia swój cel. Daje niezłe roze­zna­nie, skąd infor­ma­cje czerpać warto, a które miejsca naj­le­piej obcho­dzić szerokim łukiem.

Szcze­góły tech­niczne zawarłem pod tym adresem, jeśli kogoś to inte­re­suje. W skrócie: na każdym z 19 serwisów prze­glą­da­łem po 20 cał­ko­wi­cie losowo wybra­nych publi­ka­cji, jakie ukazały się w prze­ciągu ostat­niego roku. Każdemu tekstowi wysta­wia­łem noty za nastę­pu­jące elementy:

- Tytuł (0–2). W przy­padku newsów rzecz nie­zwy­kle ważna. Nie tylko ściąga naszą uwagę, ale często też już na starcie infor­muje, że mamy do czy­nie­nia z rzekomym prze­ło­mem czy sensacją. Współ­cze­śnie, gdy wiele osób wyłącz­nie skacze wzrokiem po nagłów­kach, krzy­kliwy lub bzdurny tytuł może narobić sporo szkód, nawet jeśli sama treść nie jest naj­gor­sza.
- Długość (0–1). To prawda, że liczy się jakość, nie ilość, ale trudno porząd­nie prze­ka­zać wieść o jakimś odkryciu w kilku zdaniach. Przy­ją­łem dość niski próg, w którym dla uzy­ska­nia punktu wystar­czy 2 tysiące znaków.
- Źródła (0–2). Coś, co powinno być abso­lut­nym stan­dar­dem w dzien­ni­kar­stwie, wciąż jest igno­ro­wane. Podane źródła nie tylko mówią nam gdzie możemy posze­rzyć wiedzę, ale również udo­wad­niają, że dana infor­ma­cja nie została zmyślona. Nie­rzadko redak­to­rzy poprze­stają na ogól­ni­ko­wym wska­za­niu typu “Science” albo “NASA” – co rzecz jasna nie załatwia sprawy. O dwóch punktach, za wska­za­nie kon­kret­nej publi­ka­cji naukowej w sza­no­wa­nym perio­dyku, więk­szość mogła tylko pomarzyć. Acz­kol­wiek zdarzały się chlubne wyjątki.
- Mery­to­ryka (0–4). Inte­re­so­wały mnie tu zwłasz­cza cztery rzeczy – brak błędów, rozsądna szcze­gó­ło­wość, wska­za­nie kon­kret­nych nazwisk bądź placówek badaw­czych (nic tak nie irytuje jak “ame­ry­kań­scy naukowcy”) oraz przy­stęp­ność. Zasad­ni­czo chodzi o to aby news rze­tel­nie prze­ka­zy­wał infor­ma­cję, zary­so­wy­wał w razie potrzeby kontekst, tłu­ma­czył co trud­niej­sze kluczowe zagad­nie­nia, a jed­no­cze­śnie był możliwy do zro­zu­mie­nia (co przy okazji dowodzi, że autor nie zrzyna bez­myśl­nie i wie o czym pisze).
- Popraw­ność językowa (0–1). Na żadnym z badanych serwisów raczej nie uświad­czymy byków orto­gra­ficz­nych, jednak w nie­któ­rych przy­pad­kach widać nagminne nie­chluj­stwo, które na dłuższą metę utrudnia odbiór treści. 

Wzorcowy tekst mógł zdobyć łącznie 10 punktów. Przy­ją­łem jednak jeszcze jedno zało­że­nie. W przy­padku newsów zawie­ra­ją­cych rażące błędy mery­to­ryczne bądź też sugestie pseu­do­nau­kowe – dostawał on z automatu ocenę 0. Może to dość dra­styczne, ale właśnie bzdury wciskane pomiędzy sensowne publi­ka­cje tworzą naj­więk­szy chaos w głowach laików, co w moim prze­ko­na­niu stawia wartość całego serwisu pod znakiem zapy­ta­nia. Na szczę­ście takich przy­pad­ków ustrze­li­łem tylko kilka. Zazwy­czaj byłem dość pobłaż­liwy i starałem się nie czepiać żadnego elementu na siłę. No dobra, ale koniec gadania, czas na konkrety.

1. 8.9 Urania.edu.pl
2. 8.8 Naukawpolsce.pap.pl
3. 8.7 Dzienniknaukowy.pl
4. 8.5 Pulskosmosu.pl
5. 8.4 Astronomia24.com
6. 8.0  RMF24.pl/nauka
7. 7.8 News.astronet.pl
8. 6.8 Kopalniawiedzy.pl
9. 6.5 Conowego.pl
10. 6.3 Tech.wp.pl
11. 6.2 Tylkonauka.pl
12. 5.9 Radiozet.pl/Nauka-i-Technologia
13. 5.8 Geekweek.pl
14. 5.5 NT.interia.pl
15. 5.0 Wolnemedia.net/category/nauka/
16. 5.0 Nauka.rocks
17. 4.9 O2.pl/tech
18. 4.8 Whatnext.pl
19. 4.6 Zmianynaziemi.pl

Nie wiem jak dla was, ale moim zdaniem obyło się bez szo­ku­ją­cych nie­spo­dzia­nek. Od dawna twierdzę, że działy naukowe wielkich portali naj­le­piej omijać, dając szanse witrynom two­rzo­nym przez eks­per­tów lub pasjo­na­tów. Urania to naj­lep­szy przykład. Wszyst­kie treści tworzone są bardzo kon­se­kwent­nie, ewi­dent­nie przez ludzi posia­da­ją­cych ponad­prze­ciętne obycie w temacie i zapał do pracy. Odbiorca ma pewność, że teksty są poprawne mery­to­rycz­nie, nie sieją bez­pod­staw­nie sensacji, a na dodatek zawsze otrzy­muje zestaw poważ­nych źródeł. Jeśli już coś mnie zasko­czyło, to nad­zwy­czaj dobre wyniki sekcji naukowej RMF oraz Dzien­nika Nauko­wego. Pamiętam, że gdy po raz pierwszy odwie­dzi­łem ten ostatni, trafiłem akurat na tekst zawie­ra­jący totalną bujdę. Być może był to wyjąt­kowy pech, a może redak­to­rzy po prostu wzięli się do pracy – w każdym razie obecnie, trudno się do czegoś przy­cze­pić.

Na drugim biegunie znajdują się strony sta­wia­jące na click­ba­ity, mie­sza­jące to co ważne z total­nymi bzdurami, a nawet z tre­ściami zaha­cza­ją­cymi o pseu­do­naukę. Robią wiele, żeby tylko zachęcić inter­nautę do klików, jed­no­cze­śnie nie oferując mu żadnych war­to­ścio­wych treści. Tym samym przy­no­szą polskiej sieci zde­cy­do­wa­nie więcej szkód niż pożytku.

Na koniec kilka bonusów, czyli sta­ty­styk zebra­nych przy okazji two­rze­nia rankingu.

#1 Kto pisze naj­wię­cej? Jak wspo­mnia­łem, długość tekstu o niczym nie prze­są­dza, jednak siłą rzeczy łatwiej prze­ka­zać wszyst­kie istotne infor­ma­cje mając do dys­po­zy­cji 3 tysiące znaków, niż tysiąc.
Ranking naukowych serwisów informacyjnych
#2 Kogo ciągnie do bzdur? Tylko na pod­sta­wie tytułów, spraw­dza­łem jak często dany serwis odwołuje się do teorii spi­sko­wych, medycyny alter­na­tyw­nej, ufologii, zjawisk para­nor­mal­nych i tak dalej. Co nie powinno dziwić, czołówka rankingu okazała się cał­ko­wi­cie pozba­wiona tego typu podej­rza­nych treści.
Ranking naukowych serwisów informacyjnych
#3 Co czytają wyko­po­wi­cze? Z cie­ka­wo­ści przej­rza­łem co lądowało na głównej portalu wykop.pl, pod tagiem #nauka. Jak widać nie jest naj­go­rzej, choć tam­tej­sza spo­łecz­ność wciąż woli darzyć zain­te­re­so­wa­niem wielkie portale niż rzetelne serwisy typu Urania czy Pul­sko­smosu.  
Ranking naukowych serwisów informacyjnych
#4 Kto naj­czę­ściej krzyczy? Ten wykres pre­zen­tuje jak często dany serwis umiesz­cza w nagłów­kach wykrzyk­niki oraz pytaj­niki. Oczy­wi­ście znaki te nie­rzadko bywają uza­sad­nione – byleby ich nie nad­uży­wać.
Ranking naukowych serwisów informacyjnych
To by było na tyle. Nie jestem oczy­wi­ście wyrocz­nią i bez wąt­pie­nia inna osoba mogłaby nieco inaczej poroz­dzie­lać punkty. Mimo to mam nadzieję, że ranking okaże się przy­datny i będzie mógł służyć jako swego rodzaju punkt odnie­sie­nia. To dość istotne, zwa­żyw­szy na potworną i ciągle wzra­sta­jącą ilość infor­ma­cyj­nego chłamu, jaki codzien­nie zalewa nas z każdej strony.
 • z0nkkk

  Świetna robota, dziękuję. Pewnie ogrom pracy w to włożyłeś 🙂

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Usza­no­wanko

  O chłopie, szacun, że ci się chciało. O.o

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Bart1

  Zmiany na ziemi?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Satya

  Hej, odwa­li­łeś kawał dobrej roboty.
  Mam drobną uwagą do Kwantowo. Nie czepiam się, po prostu często zdarzają się zdjęcia bez podpisu (choć ostatnio było takich mniej) i wiele zdjęć/rysunków nie ma źródeł, a one wyglą­dają równie fajnie jak owa ‘lite­ra­tura uzu­peł­nia­jąca’ na końcu 😉

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Patryk Mrozicki

  Na zachętę pierwsze 6 wyników na liście dałbym jako linki, aby ludzie właśnie je klikali, taka malutka nagroda za jakość.

  A co do rankingu to świetna sprawa, jako osoba na co dzień czy­ta­jąca “wielkie” portale nie miałem szczerze pojęcia, gdzie znaleźć bez­pieczne treści. Czytając te strony trzeba mieć z tyłu głowy, że co się tam znajduje może nie tylko być nacią­gane, ale wręcz tworzyć fałszywy świa­to­po­gląd.

  Pozdra­wiam.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • Marek Francik

   Nie trzeba żadnej nagrody… Zaznacz adres, kliknij prawym przy­ci­skiem myszy i wybierz opcję ‘Przejdź do strony…”.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • darkidle

  Nie zgodzę się co do pozycji conowego.pl. Wg mnie jest to nachal­nie rekla­mo­wany i mało treściwy portal. Nagłówki maja wyjęte z onetu, artykuły to zawsze skrócone treści zawie­ra­jące czasami duże uogól­nie­nia.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Ja się zgadzam, co do diagnozy conowego w pełnej roz­cią­gło­ści. Jednak oprócz pozycji, warto też zwrócić uwagę na ocenę: zauważ, że w tym miejscu ona dra­stycz­nie spada. News.astronet ma 7.8, a kolejne już poniżej 7. Ergo wszystko co niżej pre­zen­tuje raczej słabą jakość.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Michał Tabaj

  Kawał dobrej roboty! Dziękuję!

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • DEMO

  Polecam Panu http://www.deltami.edu.pl/

  Te portale na 2–3 miejscu dzielą lata świetlne od deltami.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Pawel Tur

  Dobra robota, jednak w zesta­wie­niu brakuje http://losyziemi.pl, może warto dodać?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Seba­stian Piasecki

  Wspa­niała robota, dodaję jako zakładkę.
  Jednak mi zabrakło w rankingu deltami.edu.pl.
  Bądź co bądź jest to portal bardziej naukowy niż popu­larny (bo często niewiele z niego rozumiem), ale mimo tego nawet amatorzy zain­te­re­so­wani nauką znajdą coś dla siebie.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Prze­pra­szam, może jestem nie­uważny, ale gdzie na Delcie można znaleźć newsy?

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Realista

  Zasko­czyło mnie, że na liście znalazły się zmiany na ziemi. Przecież ta strona wręcz ocieka pseu­do­nauką i teoriami spi­sko­wymi, a wcho­dze­nie w strefę komen­ta­rzy może powo­do­wać trwałe upo­śle­dze­nie. Nawet te nie­liczne w miarę mery­to­ryczne artykuły często są ten­den­cyjne i nie­obiek­tywne

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Masz rację, ale żeby ustalić, że dana strona jest taka a nie inna, to właśnie najpierw trzeba ją wziąć pod lupę. I to też uczy­ni­łem. Gdybym miał roz­pa­try­wać wyłącz­nie świetne i rzetelne strony, to nie byłby to przecież ranking.

   To trochę tak jakby ogra­ni­czyć ligę pił­kar­ską wyłącz­nie do kilku zespołów bijących się o mistrzo­stwo i jeszcze przed sezonem zdys­kwa­li­fi­ko­wać out­si­de­rów. 😉

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • Racjo­na­li­sta

    Racja

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

   • x64joxer

    A ja się nie zgodzę. Jasne nie każda strona zaj­mu­jąca się nauką jest świetna. Bywają słabe. Ale pseu­do­nauka i nauka to co innego. Lepsza słaba strona naukowa od tej zaj­mu­ją­cej się pseu­do­nauką.

    podaje jeden z “kiwatków”

    https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/szczyt-klimatycznego-absurdu-w-katowicach
    “W Kato­wi­cach trwa właśnie kolejna piel­grzymka wyznaw­ców religii glo­bal­nego ocie­ple­nia powo­do­wa­nego przez dzia­łal­ność czlo­wieka”

    Czyli osoba która napisała ten artykuł nie ma pojęcia czym jest i jak działa nauka.

    Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Andrzej Tomasz z Wro­cła­wia

  Jaki angielski/angielsko języczny serwis naukowy byś polecił?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Zagra­nicz­nych jest w bród, sam pewnie nie znam wielu dobrych. Naj­czę­ściej sięgam do phys.org, nature.com, sciencenews.org, ze lżej­szych futurism.com.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • Wilq

  Swietna robota. A mlo­dy­tech­nik pl/news za malo naukowy?

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • dostałę raka

  Robisz zupełną kurwę z meto­do­lo­gii.

  Najpierw wymy­ślasz kryteria przy­zna­wa­nia punktów newsom, ale później nie punk­tu­jesz żadnych newsów, tylko przy­ta­czasz średnią, którą równie dobrze mogłeś sobie wziąć z dupy. Gdzie są suche dane w postaci ocen poszcze­gól­nych arty­ku­łów? Skoro musiałeś je prze­czy­tać i ocenić, to zapi­sa­nie linka i oceny nie zajęłoby ci dużo więcej czasu.

  Na wszelki wypadek jednak dajesz sobie moż­li­wość obni­że­nia oceny do 0 za “pseu­do­naukę” lub “teorie spiskowe” (a są to zapewne zbiorcze okre­śle­nia wszyst­kiego, co ci się nie podoba), żeby móc dowolnie obniżyć w rankingu pozycję stron nie­zgod­nych z twoją ulubioną ide­olo­gią.

  I to wszystko na blogu “naukowym”.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   W tekście podaję link do wpisu, w którym opisałem konkrety doty­czące kry­te­riów, jak również załączam link do arkusza, w którym są podane dokład­nie wszyst­kie badane newsy i dokładne oceny. To wszystko czego żądasz tu jest (piąty akapit), a Ty wcho­dzisz i zaczy­nasz od zdania: “Robisz zupełną kurwę z meto­do­lo­gii”. Nie prze­czy­ta­łeś nawet wpisu, który z taką agresją sko­men­to­wa­łeś.

   W związku z powyż­szym muszę zapytać zapytać: jesteś upo­śle­dzony i nie potra­fisz czytać?

   “a są to zapewne zbiorcze okre­śle­nia wszyst­kiego, co ci się nie podoba”

   Zapewne nauka jak i pseu­do­nauka moją swoje defi­ni­cje. Jeżeli coś dotyczy astro­lo­gii, ufologii, spraw astral­nych lub pseu­do­me­dy­cyny, to oczy­wi­ście wykracza poza ramy wyty­czone przez meto­do­lo­gię nauki (a tej nie należy “kurwić” — co sam pod­kre­śli­łeś) i czynią dany portal mocno podej­rzany oraz nie­wia­ry­godny. Ale zgadza się: pseu­do­nauka mi się nie podoba. Bardzo.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

 • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

  “Następ­nym razem wyeks­po­nuj to w sposób bardziej czytelny, naj­le­piej w tym samym miejscu co cały post, a nie na osobnej stronie.”

  Dziwnie piszesz “prze­pra­szam”.

  Wszystko co napi­sa­łeś spro­wa­dza się do dwóch kwestii. Po pierwsze, zakła­dasz, że autor jest nie­uczciwy i ma wielki interes w mani­pu­lo­wa­niu i oszu­ki­wa­niu w wynikach. Po drugie, denia­lizm kli­ma­tyczny, ufologia, szemrane hipotezy “nie­za­leż­nych” uczonych — są rów­no­war­to­ściowe co nauka. Z pierw­szym nie ma sensu dys­ku­to­wać, bo skoro nie odpo­wiada Ci autor — bo z góry uważasz go za kłamcę — to po prostu nie odwie­dzaj jego bloga i nie czytaj jego prac. Ja tak robię i jestem zdrowszy. Co do drugiego, to odsyłam do tekstów poświę­co­nych kon­kret­nym zagad­nie­niom oraz meto­do­lo­gii nauki — nie tylko moich. Jeśli trzeba to służę lite­ra­turą. Na dobry początek “Pseu­do­nauka i pseu­do­uczeni” Gardnera i oczy­wi­ście klasyk Poppera “Logika odkrycia nauko­wego”. Zachęcam również do podjęcia podob­nego wysiłku i stwo­rze­nia własnej listy oraz podzie­le­nia się linkiem. Gwa­ran­tuję, że chętnie przejrzę, przy­cze­pię się do metody i napiszę dlaczego jest głupia lub “chujowa”.

  Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

  • dostałę raka

   “Dziwnie piszesz “prze­pra­szam”.”

   Przecież nie będę cię prze­pra­szał za to, że umie­ści­łeś link w mało czy­tel­nym miejscu.

   “Po pierwsze, zakła­dasz, że autor jest nie­uczciwy i ma wielki interes w mani­pu­lo­wa­niu i oszu­ki­wa­niu w wynikach”

   Nie do końca. Moja opinia na temat autora, oparta na kilku(nastu?) arty­ku­łach, na które tra­fia­łem różnemi czasy, oraz dwóch, które czytałem ostatnio (ten i ten o tym, że murzyni wcale nie są głupsi) daje mi obraz autora jako:
   1. Zwo­len­nika nauki (co nie jest bynaj­mniej niczym pozy­tyw­nym).
   2. Sym­pa­tyka ide­olo­gii takich jak racjo­na­lizm albo scjen­tyzm (które to z racjo­nal­no­ścią ani nauką nie mają za wiele wspól­nego).
   3. Denia­li­stę prawdy na temat rasy i inte­li­gen­cji (co jest dość częste wśród osób takich jak ty: nauka nauką, ale o nie­wy­god­nych faktach nie roz­ma­wiamy albo “wyrażamy scep­ty­cyzm”).
   4. Oraz ogólnie lewaka.

   Wobec powyż­szych jestem po prostu podejrz­liwy.

   “Po drugie, denia­lizm kli­ma­tyczny, ufologia, szemrane hipotezy “nie­za­leż­nych” uczonych — są rów­no­war­to­ściowe co nauka”

   Nie są. Więk­szość z tego jest bez­war­to­ściowa, tak samo jak bez­war­to­ściowa jest więk­szość nauki (więk­szość badań w wielu dzie­dzi­nach to kupa gówna, której nie da się w ogóle zre­pli­ko­wać, nie mówiąc już o dzie­dzi­nach takich jak gender studies albo różne mutacje post­mo­der­ni­zmu w naukach huma­ni­stycz­nych).

   Ty jednak newsy prze­czące glo­bal­nemu ocie­ple­niu oceniasz jako “pseu­do­naukę” nie dlatego, że zawie­rają nie­prawdę (bo wątpię, byś dokład­nie zwe­ry­fi­ko­wał wszystko, co było w nich napisane) — po prostu dajesz im 0, bo ich linia nie zgadza się z linią partii.

   “i oczy­wi­ście klasyk Poppera “Logika odkrycia nauko­wego””

   Czytałęm i zgadnij co — była chujowa (szcze­gól­nie archa­iczne przed­wo­jenne próby wymy­śle­nia teorii praw­do­po­do­bień­stwa). Promując takie książki na pewno nie zachę­cisz nikogo do zgłę­bia­nia meto­do­lo­gii nauki.

   “Zachęcam również do podjęcia podob­nego wysiłku i stwo­rze­nia własnej listy oraz podzie­le­nia się linkiem”

   Niestety, ale jestem mate­ma­ty­kiem, więc raczej nie mam czego w polskim Inter­ne­cie oceniać.

   Liczę też na to, że jednak się ogar­niesz i popra­wisz chociaż tech­niczne nie­do­cią­gnię­cia z punktu 2.

   Dobrze gada? Dobre 0 Słabe 0

×