Ranking naukowych serwisów informacyjnych

Uzupełnienie do rankingu serwisów publikujących newsy ze świata nauki, zawierające szczegóły obranych założeń.

1. Jakie serwisy były brane pod uwagę?
Przej­rza­łem 19 stron inter­ne­to­wych. Były wśród nich zarówno portale o cha­rak­te­rze wyłącz­nie naukowym (a wręcz spe­cja­li­styczne), jak również bardziej ogólne, zawie­ra­jące jednak osobną kate­go­rię z wia­do­mo­ściami ze świata nauki. Ranking nie obej­mo­wał nato­miast witryn zaj­mu­ją­cych się nauką, ale nie­pu­bli­ku­ją­cych regu­lar­nie newsów. Odpadły tym samym blogi, strony o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, publi­cy­stycz­nym lub encyklopedycznym.

2. Jakie teksty były sprawdzane?
W związku z powyż­szym, jeżeli serwis publi­ko­wał treści różnego typu, starałem się oceniać wyłącz­nie te, które można kwa­li­fi­ko­wać jako newsy. Przede wszyst­kim więc, musiały być to teksty tworzone bez­po­śred­nio po danym wyda­rze­niu, jak sukces misji kosmicz­nej, czy ogło­sze­nie odkrycia nauko­wego. Z każdego portalu prze­glą­da­łem po 20 tego typu wia­do­mo­ści, stwo­rzo­nych między stycz­niem a grudniem tego roku, wybie­ra­nych w sposób cał­ko­wi­cie losowy. Naj­czę­ściej (tj. jeżeli umoż­li­wiała to archi­tek­tura serwisu), używałem w tym celu dostęp­nych w sieci gene­ra­to­rów, trak­tu­jąc wylo­so­waną liczbę jako stronę pagi­na­cji – np. https://adres.pl/wiadomosci,35 – a następ­nie otwie­ra­jąc pierwszy z brzegu news naukowy. Jeżeli portal łączył naukę z tech­no­lo­giami, oczy­wi­ście pomi­ja­łem wszelkie teksty o grach, kom­pu­te­rach i komórkach.

3. Skąd takie, a nie inne kryteria oceny tekstów?
Suge­ro­wa­łem się własnymi spo­strze­że­niami, jak również uwagami, które wcze­śniej wyrazili czy­tel­nicy Kwantowo na fan­pej­dżu. Jasnym jest, że żadne kryteria nie będą idealne, ale sądzę, że te całkiem nieźle oddają wartość artykułu, jed­no­cze­śnie pozwa­la­jąc na sto­sun­kowo szybką pracę.

4. Czy to wszyst­kie adresy, pod którymi można znaleźć wia­do­mo­ści naukowe?
Na pewno nie, zwłasz­cza, że co chwilę wypływa na powierzch­nię jakiś nowy portalik. Ranking obejmuje te strony, które były mi znane, zostały mi pode­słane przez czy­tel­ni­ków jak również zna­le­zione w google. Nie sądzę jednak, że opu­ści­łem jakieś szcze­gól­nie istotne źródło infor­ma­cji – już prędzej mógłbym się zasta­no­wić, czy nie wziąłem w rachubę zbyt wielu serwisów.

5. Jak zostały wykonane “bonusowe” statystyki?
W przy­padku wykresów #2 i #4, metoda była nieco bardziej ogólna. Wyniki dotyczą wyłącz­nie samych nagłów­ków zebra­nych z 50 newsów. Wykres #3 powstał na pod­sta­wie ręcznego liczenia tego co ukazało się na stronie głównej rze­czo­nego portalu, wyłącz­nie pod tagiem #nauka, w prze­ciągu ostat­nich 6 miesięcy. Z kolei wykres #1 to średnia ilość znaków pocho­dząca z 20 losowych tekstów każdego serwisu, liczona na pod­sta­wie narzę­dzia ile.liter.pl.

6. Czy można zobaczyć szczegóły?
Nie wiem czy ktoś się połapie w tym wypo­ci­nach, ale jeśli ktoś ma ciągoty maso­chi­styczne, może pobrać arkusz excela.