Gdzie szukać newsów ze świata nauki? Metoda

Ranking naukowych serwisów informacyjnych

Uzupełnienie do rankingu serwisów publikujących newsy ze świata nauki, zawierające szczegóły obranych założeń.

1. Jakie serwisy były brane pod uwagę?
Przej­rza­łem 19 stron inter­ne­to­wych. Były wśród nich zarówno portale o cha­rak­te­rze wyłącz­nie naukowym (a wręcz spe­cja­li­styczne), jak również bardziej ogólne, zawie­ra­jące jednak osobną kate­go­rię z wia­do­mo­ściami ze świata nauki. Ranking nie obej­mo­wał nato­miast witryn zaj­mu­ją­cych się nauką, ale nie­pu­bli­ku­ją­cych regu­lar­nie newsów. Odpadły tym samym blogi, strony o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, publi­cy­stycz­nym lub encyklopedycznym.

2. Jakie teksty były sprawdzane?
W związku z powyż­szym, jeżeli serwis publi­ko­wał treści różnego typu, starałem się oceniać wyłącz­nie te, które można kwa­li­fi­ko­wać jako newsy. Przede wszyst­kim więc, musiały być to teksty tworzone bez­po­śred­nio po danym wyda­rze­niu, jak sukces misji kosmicz­nej, czy ogło­sze­nie odkrycia nauko­wego. Z każdego portalu prze­glą­da­łem po 20 tego typu wia­do­mo­ści, stwo­rzo­nych między stycz­niem a grudniem tego roku, wybie­ra­nych w sposób cał­ko­wi­cie losowy. Naj­czę­ściej (tj. jeżeli umoż­li­wiała to archi­tek­tura serwisu), używałem w tym celu dostęp­nych w sieci gene­ra­to­rów, trak­tu­jąc wylo­so­waną liczbę jako stronę pagi­na­cji – np. https://adres.pl/wiadomosci,35 – a następ­nie otwie­ra­jąc pierwszy z brzegu news naukowy. Jeżeli portal łączył naukę z tech­no­lo­giami, oczy­wi­ście pomi­ja­łem wszelkie teksty o grach, kom­pu­te­rach i komórkach.

3. Skąd takie, a nie inne kryteria oceny tekstów?
Suge­ro­wa­łem się własnymi spo­strze­że­niami, jak również uwagami, które wcze­śniej wyrazili czy­tel­nicy Kwantowo na fan­pej­dżu. Jasnym jest, że żadne kryteria nie będą idealne, ale sądzę, że te całkiem nieźle oddają wartość artykułu, jed­no­cze­śnie pozwa­la­jąc na sto­sun­kowo szybką pracę.

4. Czy to wszyst­kie adresy, pod którymi można znaleźć wia­do­mo­ści naukowe?
Na pewno nie, zwłasz­cza, że co chwilę wypływa na powierzch­nię jakiś nowy portalik. Ranking obejmuje te strony, które były mi znane, zostały mi pode­słane przez czy­tel­ni­ków jak również zna­le­zione w google. Nie sądzę jednak, że opu­ści­łem jakieś szcze­gól­nie istotne źródło infor­ma­cji – już prędzej mógłbym się zasta­no­wić, czy nie wziąłem w rachubę zbyt wielu serwisów.

5. Jak zostały wykonane “bonusowe” statystyki?
W przy­padku wykresów #2 i #4, metoda była nieco bardziej ogólna. Wyniki dotyczą wyłącz­nie samych nagłów­ków zebra­nych z 50 newsów. Wykres #3 powstał na pod­sta­wie ręcznego liczenia tego co ukazało się na stronie głównej rze­czo­nego portalu, wyłącz­nie pod tagiem #nauka, w prze­ciągu ostat­nich 6 miesięcy. Z kolei wykres #1 to średnia ilość znaków pocho­dząca z 20 losowych tekstów każdego serwisu, liczona na pod­sta­wie narzę­dzia ile.liter.pl.

6. Czy można zobaczyć szczegóły?
Nie wiem czy ktoś się połapie w tym wypo­ci­nach, ale jeśli ktoś ma ciągoty maso­chi­styczne, może pobrać arkusz excela.